Банер
Банер
Таксе и накнаде које су предложене за укидање - Страна 3
Вести
уторак, 11 септембар 2012 12:58

31. Такса за захтев за преглед пошиљке (храна, односно предмети опште употребе) ради утврђивања безбедности пошиљке која се увози
32. Такса за решење по захтеву за издавање водних услова за објекте, радове и планска документа за уређење простора и газдовање шумама којима се утиче на водни режим
33. Такса за решење по захтеву за издавање водне сагласности за објекте, радове и планска документа за уређење простора и газдовање шумама којима се утиче на водни режим
34. Такса за решење по захтеву за издавање водне дозволе за објекте и радове којима се утиче на водни режим
35. Такса за решење по захтеву за издавање лиценце за обављање послова, и то: снабдевање водом за пиће системом јавног водовода, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода системом јавне канализације, спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода, старање о функционисању водних објеката и система, одржавање регулационих и заштитиних објеката и пратећих уређаја на њима, одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање, извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима, праћење стања водних објеката, други послови у складу са законом о водама
36. Такса за решење по захтеву за овлашћивање за испитивање квалитета отпадних вода
37. Такса за решење по захтеву за издавање решења за стављање у промет средства за заштиту биља
38. Такса за решење о упису средства за исхрану биља и оплемењивача земљишта у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта
39. Такса за решење по захтеву за одређивање ветеринарске установе и установе за заштиту биља које могу вршити лабораторијско истраживање узрочника заразних болести, односно које могу вршити лабораторијско испитивање узрочника и преносилаца заразних болести и проверавање лабораторијских испитивања ради утврђивања дијагнозе
40. Такса за решење по захтеву за одређивање правних лица и предузетника који могу да врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
41. Такса за издавање одговарајућег доказа о дератизацији, односно издавање доказа о ослобођењу од дератизације
42. Такса за решење по захтеву за утврђивање испуњености услова за топлотно третирање и означавање дрвеног материјала за паковање
43. Такса за захтев за вршење контроле безбедности хране у спољнотрговинском промету
44. Такса за издавање решења о дозволи за стављање у промет, производњу, прераду и дораду, односно решења о забрани стављања у промет, производњу, прераду и дораду хране у спољнотрговинском промету
45. Такса за решење по захтеву за признавање новостворене сорте, односно одобравање увођења у производњу стране сорте
46. Такса за решење по захтеву за давање сагласности за увоз репродукционог материјала страних сорти за које није одобрено увођење у производњу ако се увози за оплемењивање биља и вођење поступка одобравања увођења у производњу страних сорти
47. Такса за решење по захтеву за утврђивање да правно или физичко лице испуњава услове за испитивање сорти на огледном пољу, односно лабораторији
48. Такса за захтев за додељивање права оплемењивача биљне сорте
49. Такса за захтев за упис у Регистар пренесених права оплемењивача
50. Такса за захтев за упис у Регистар уговора о лиценци
51. Такса за захтев за издавање обавезне лиценце
52. Такса за захтев за продужетак трајања обавезне лиценце
53. Такса за захтев за оглашавање решења о додељеном праву оплемењивача ништавним
54. Такса за захтев за поновни упис сорте у Регистар сорти пољопривредног биља
55. Такса за решење по захтеву за признавање новостворене домаће сорте воћака, винове лозе и хмеља, односно упису у Регистар сорти воћака, винове лозе и хмеља стране сорте
56. Такса за решење по захтеву за упис произвођача, увозника и прометника садним материјалом у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља
57. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар произвођача семена, расада, мицелија јестивих и лековитих гљива
58. Такса за решење по захтеву за упис у Регистар дорађивача семена
59. Такса за решење по захтеву за давање сагласности за препакивање семена
60. Такса за уверење о признавању семенског усева

 
Јоомла templateс бy а4јоомла