Банер
Банер
Делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе – пречишћен текст
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 13 септембар 2012 09:43

(„Службени гласник РС“ бр. 61/10, 101/10 и 94/11и 83/12)

Члан 1.
Овом уредбом одређују се делатности код чијег обављања, полазећи од техничких и функционалних карактеристика фискалне касе и специфичности обављања тих делатности, не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе из члана 3. ст. 1. и 2. Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04 - у даљем тексту: Закон).

Члан 2.
Делатностима, за које у смислу члана 1. ове уредбе не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, сматрају се делатности из следећих области, грана и група класификације делатности из Закона о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 104/09) и Уредбе о Класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 54/10), и то:

1) Делатности у оквиру следећих области, односно група:

47.91 Трговина на мало посредством поште или интернета;
49.10 Железнички превоз путника, даљински и регионални;
49.20 Железнички превоз терета;
49.31 Градски и приградски копнени превоз путника;
49.32 Такси превоз;
49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају;
49.41 Друмски превоз терета;
49.42 Услуге пресељења;
50.30 Превоз путника унутрашњим пловним путевима;
50.40 Превоз терета унутрашњим пловним путевима;
51.10 Ваздушни превоз путника;
51.21 Ваздушни превоз терета;
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају;
53   Поштанске активности;
55.90 Остали смештај - студентски и ђачки домови;
59.14 Делатност приказивања кинематографских дела;
61 Телекомуникације;
64 Финансијске услуге, осим осигурања и и пензијских фондова;
65 Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања;
66 Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
69.10 Правни послови;
81.21 Услуге редовног чишћења зграда;
81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме;
81.29 Услуге осталог чишћења;
84.30 Обавезно социјално осигурање;
85 Образовање;
86 Здравствене делатности - здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног  здравственог осигурања;
87 Социјална заштита са смештајем;
88 Социјална заштита без смештаја;
90 Стваралачке, уметничке и забавне делатности;
91 Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне делатности;
92 Коцкање и клађење;
93 Спортске, забавне и рекреативне делатности;
94.91 Делатност верских организација;
95.23 Поправка обуће и предмета од коже;
95.25 Поправка сатова и накита;

2) Поједине делатности у оквиру следећих група, и то:

47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца:
- продаја преко аутомата,
- продаја преко путујућих продаваца - улична продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе - колпортери;

75.00 Ветеринарске делатности - Примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња;
96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности - активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила.

Делатностима, за које у смислу члана 1. ове уредбе не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе, сматрају се и делатности које обавља предузетник који плаћа порез на приходе од самосталне делатности на паушално утврђени приход и који није обвезник пореза на додату вредност, и то:

Делатности у оквиру следећих области, односно група:

33.11 Поправка металних производа;
33.12 Поправка машина;
33.13 Поправка електронске и оптичке опреме;
33.14 Поправка електричне опреме;
33.15 Поправка и одржавање бродова и чамаца;
33.17 Поправка и одржавање друге транспортне опреме;
33.19 Поправка остале опреме;
37   Уклањање отпадних вода;
38.11 Скупљање отпада који није опасан;
43.11 Рушење објеката;
43.12 Припрема градилишта;
43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем;
43.21 Постављање електричних инсталација;
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству;
43.31 Малтерисање;
43.32 Уградња столарије;
43.33 Постављање подних и зидних облога;
43.34 Бојење и застакљивање;
43.39 Остали завршни радови;
43.91 Кровни радови;
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови;
45.20 Одржавање и поправка моторних возила;
74.20 Фотографске услуге;
81.10 Услуге одржавања објеката;
81.30 Услуге уређења и одржавања околине;
95.11 Поправка рачунара и периферне опреме;
95.12 Поправка комуникационе опреме;
95.21 Поправка електронских апарата за широку употребу;
95.22 Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме;
95.24 Одржавање и поправка намештаја;
95.29 Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство;
96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа;
96.02 Делатност фризерских и козметичких салона;
96.03 Погребне и сродне делатности.

Члан 3.
Делатностима за које, у смислу члана 1. ове уредбе, не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе сматрају се и:

Члан 4. (Брисан.)

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе ("Службени гласник РС", бр. 18/09, 109/09 и 6/10).

Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У Београду, 23. августа 2012. године 
Јоомла templateс бy а4јоомла