Банер
Банер
Објашњење у вези са применом пореске стопе ПДВ од 1. октобра 2012. године
Вести
уторак, 02 октобар 2012 20:27

Објашњење у вези са применом пореске стопе ПДВ за промет добара и услуга који обвезник ПДВ врши од 1. октобра 2012. године, као и у вези са обрачунавањем и исплатом ПДВ надокнаде за промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга који пољопривредник врши обвезнику ПДВ од 1. октобра 2012. године.

И. Ако је обвезник ПДВ примио аванс за промет добара, односно услуга закључно са 30. септембром 2012. године и по том основу обрачунао ПДВ по општој стопи ПДВ од 18% (с обзиром да се у моменту пријема аванса промет за који је аванс примио опорезује по општој стопи ПДВ од 18%), а промет добара, односно услуга (за који је примио аванс) врши од 1. октобра 2012. године, дужан је да за предметни промет добара, односно услуга обрачуна ПДВ по општој стопи ПДВ од 20% на укупан износ накнаде за тај промет (без ПДВ). У коначном рачуну који обвезник ПДВ издаје за извршени промет добара, односно услуга укупан износ накнаде (без ПДВ) умањује за износ авансних уплата (без ПДВ), а износ ПДВ који је обрачунат на укупан износ накнаде по општој стопи ПДВ од 20% умањује за износ ПДВ који је обрачунат по основу авансних уплата по општој стопи ПДВ од 18%.

Поред тога, у случају када обвезник ПДВ, у складу са одредбом члана 2а Правилника, нема обавезу да изда рачун из члана 42. став 1. Закона (за извршени промет добара, односно услуга), већ само рачун из члана 42. став 2. Закона, промет добара, односно услуга за који је наплатио накнаду у целокупном износу и по том основу предао бонове, картице и сл. опорезује се по пореској стопи ПДВ која се примењује у моменту пријема накнаде по основу које се предају бонови, картице и сл.

Наиме, одредбама члана 3. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05 и 61/07 – у даљем тексту: Закон) прописано је, да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Према одредбама члана 16. тач. 1) и 2) Закона, код промета добара и услуга пореска обавеза настаје даном када се изврши промет добара и услуга или наплата ако је накнада или део накнаде наплаћен пре промета добара и услуга.

Општа стопа ПДВ за опорезиви промет добара и услуга или увоз добара износи 18% (члан 23. став 1. Закона).

Сагласно одредби члана 15. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, број 93/12 – у даљем тексту: Закон о изменама и допунама Закона), у члану 23. став 1. проценат: „18%” замењује се процентом: „20%”.

Одредбом члана 52. Закона о изменама и допунама Закона прописано је, да овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а да ће се примењивати од 1. јануара 2013. године, осим одредаба члана 15, члана 26. став 2. и члана 45, које ће се примењивати од 1. октобра 2012. године, члана 32, који ће се примењивати од 31. децембра 2012. године, као и одредаба овог закона које садрже овлашћења за доношење подзаконских аката, које ће се примењивати од дана ступања на снагу овог закона.

У складу са наведеним законским одредбама, општа стопа ПДВ за опорезиви промет добара и услуга који се врши закључно са 30. септембром 2012. године износи 18%, а за опорезиви промет добара и услуга који се врши од 1. октобра 2012. године општа стопа ПДВ износи 20%.

Одредбом члана 42. став 1. Закона прописано је, да је обвезник дужан да изда рачун или други документ који служи као рачун (у даљем тексту: рачун) за сваки промет добара и услуга другим обвезницима.

Према одредби члана 42. став 2. Закона, обавеза издавања рачуна из става 1. овог члана постоји и ако обвезник наплати накнаду или део накнаде пре него што је извршен промет добара и услуга (авансно плаћање), с тим што се у коначном рачуну одбијају авансна плаћања у којима је садржан ПДВ.

Сагласно одредби члана 2а Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци („Службени гласник РС”, бр. 105/04, 140/04, 67/05 и 4/12 – у даљем тексту: Правилник), обвезник ПДВ који по основу примљене накнаде у целокупном износу за одређена добра и услуге преда бонове, картице и сл, а којима се плаћа вредност испоручених добара и примљених услуга у моменту промета, нема обавезу издавања рачуна из члана 42. став 1. Закона.

Сагласно члану 2б Правилника, када обвезник ПДВ у истом пореском периоду прими авансну уплату и изврши промет добара и услуга за који је примио авансну уплату, у том случају нема обавезу издавања рачуна по основу примљене авансне уплате, већ само рачуна за извршени промет добара и услуга.

Одредбама члана 12. став 1. Правилника прописано је, да у случају авансног плаћања, обвезник који прима авансну уплату издаје рачун који садржи следеће податке:
1) назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна;
2) место и датум издавања и редни број рачуна;
3) назив, адресу и ПИБ обвезника - примаоца рачуна;
4) основ за авансно плаћање;
5) износ авансне уплате;
6) пореску стопу која се примењује - у случају опорезивог промета;
7) износ обрачунатог ПДВ - у случају опорезивог промета;
8) напомену о пореском ослобођењу - у случају промета који је ослобођен ПДВ према члану 24. Закона.

У коначном рачуну, у којем обвезник исказује укупан износ накнаде за извршен промет добара и услуга, сагласно ставу 3. истог члана Правилника, укупан износ накнаде умањује се за износе авансних уплата, а износ ПДВ који је обрачунат на укупан износ накнаде умањује се за износе ПДВ који је обрачунат на износе авансних уплата.

У складу са наведеним законским и подзаконским одредбама, обвезник ПДВ који од другог обвезника ПДВ прими накнаду или део накнаде (аванс) пре извршеног промета добара, односно услуга, дужан је да по том основу обрачуна ПДВ применом стопе ПДВ којом се опорезује промет тих добара, односно услуга у моменту пријема аванса. Обвезник ПДВ који прими аванс за опорезиви промет добара, односно услуга, дужан је да по том основу изда рачун у складу са одредбом члана 42. став 2. Закона (авансни рачун), осим у случају када у истом пореском периоду у којем је примио аванс врши и промет добара, односно услуга за који је тај аванс примио. У коначном рачуну који обвезник ПДВ издаје за извршени промет добара, односно услуга, обвезник ПДВ обрачунава ПДВ на укупан износ накнаде (без ПДВ) за извршени промет добара, односно услуга применом пореске стопе ПДВ којом се опорезује предметни промет добара, односно услуга у моменту извршења промета. Укупан износ накнаде (без ПДВ) за извршен промет добара, односно услуга умањује се за износе авансних уплата (без ПДВ), а износ ПДВ који је обрачунат по основу извршеног промета добара, односно услуга умањује се за износ ПДВ који је обрачунат по основу примљених авансних уплата. Изузетно, обвезник ПДВ који по основу примљене накнаде у целокупном износу за будући промет одређених добара и услуга предаје бонове, картице и сл, којима се плаћа вредност тих добара и услуга у моменту промета, нема обавезу издавања коначног рачуна за извршени промет предметних добара, односно услуга, већ се, у овом случају, авансни рачун уједно сматра и коначним.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла