Банер
Банер
Банер
Објашњење у вези са применом пореске стопе ПДВ од 1. октобра 2012. године - Страна 2
Вести
уторак, 02 октобар 2012 20:27

ИИ. На вредност пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга чији промет пољопривредници врше обвезницима ПДВ закључно са 30. септембром 2012. године, ПДВ надокнада се обрачунава по стопи од 5% и исплаћује у новцу (уплатом на текући рачун, рачун штедње или у готовом), независно од тога када се врши плаћање ПДВ надокнаде. За промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга који пољопривредници врше обвезницима ПДВ од 1. октобра 2012. године, ПДВ надокнада обрачунава се по стопи од 8% и плаћа у новцу искључиво уплатом на текући рачун или рачун штедње.

Наиме, обвезници пореза на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства на основу катастарског прихода (у даљем тексту: пољопривредници), имају право на надокнаду по основу ПДВ (у даљем тексту: ПДВ надокнада), под условима и на начин одређен овим законом (члан 34. став 1. Закона).

Сагласно одредби члана 34. став 2. Закона, ПДВ надокнада признаје се пољопривредницима који изврше промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга обвезницима.

Према одредби става 3. истог члана Закона, ако пољопривредници изврше промет добара и услуга из става 2. овог члана, обвезник је дужан да обрачуна ПДВ надокнаду у износу од 5% на вредност примљених добара и услуга, о чему издаје документ за обрачун (у даљем тексту: признаница), као и да обрачунату ПДВ надокнаду исплати пољопривредницима у новцу (уплатом на текући рачун, рачун штедње или у готовом).

Сагласно одредби члана 26. став 2. Закона о изменама и допунама Закона, у члану 34. став 3. проценат: „5%” замењује се процентом: „8%”, а речи: „текући рачун, рачун штедње или у готовом” замењују се речима: „текући рачун или рачун штедње”.

Одредбом члана 52. Закона о изменама и допунама Закона, која је цитирана у делу И. овог објашњења, прописано је, између осталог, да ће се одредба члана 26. став 2. Закона о изменама и допунама Закона примењивати од 1. октобра 2012. године.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла