Банер
Банер
Коментар новог Закона о удружењима
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
четвртак, 28 октобар 2010 09:03

Коментар новог Закона о удружењима

Први пут објављен 25.09.2009. године

Пише: Андријана Радојевић

Нови Закон о удружењима увео је знатне новине у односу на Закон о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију СФРЈ који је престао да важи доношењем новог закона. Без намере да улазимо у дубљу правну анализу нових законских решења, на овом месту ћемо указати на најзначајније новине које су уведене новим законом.

1. Регистрација удружења, по систему пријаве, врши се у Агенције за привредне регистре, што имплицира обавезу постојећих удружења да изврше пререгистрацију у року од 18 месеци.
Уколико пријава не садржи све што је потребно за упис Регистратор ће позвати подносиоца пријаве да у остављеном року уклони уочене недостатке, а уколико он то не учини пријава ће се одбацити решењем против кога је дозвољено покретање управног спора. Као разлоге за одбацивање пријаве закон наводи: подношење пријаве од стране неовлашћеног лица, недостатке у називу удружења, подношење пријаве без свих законом прописаних прилога, као и подношење пријаве, оснивачког акта и статута који не садрже све законом прописане елементе. Уколико је пријава уредна, и садржи све законом прописане елементе, Регистратор је дужан да у року од 30 дана донесе решење о упису, а уколико то не учини у наведеном року сматраће се да је удружење уписано у регистар.

2. Такође је потребно истаћи да се удружење може основати и без уписа у регистар (принцип добровољности уписа у регистар), и у том случају на њега се примењују правна правила о грађанском ортаклуку. Разлика се огледа у томе што уписом у регистар удружење стиче статус правног лица који му омогућава да самостално иступа у правном промету, да конкурише за добијање средстава из буџета Републике, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, да ужива одређене царинске повластице итд. Новим законом предвиђена је и могућност оснивања удружења на одређено и неодређено време, што је у директној вези са остваривањем циљева због којих је удружење основано.

3. Према новом законском решењу, уместо досадашњих 10, удружење могу основати најмање 3 оснивача од којих најмање један мора имати пребивалиште односно седиште (у зависности да ли се као оснивачи појављују физичка или правна лица) на територији Републике Србије. Из овога се види да оснивачи могу бити пословно способна физичка или правна лица, с тим што оснивачи једног удружења могу истовремено бити физичка и правна лица. Оснивач удружења, као и његов члан, може бити и малолетно лице са навршених 14 година живота уз услов да постоји оверена писмена изјава о давању сагласности његовог законског заступника.
Такође је потребно истаћи да нови закон на детаљан начин регулише обавезну садржину оснивачког акта и статута, с тим да удружење овим актима може уредити и друга питања закоја сматра да су од значаја за рад удружења.

4. Када је у питању назив удружења, поред назива на српском језику у регистар може бити уписан и назив удружења на језику неке националне мањине или, ако то предвиђа статут удружења, назив удружења може бити уписан у преводу на један или више страних језика. Назив удружења може садржати и стране речи, уколико те речи чине назив међународне организације чије је удружење члан, да су такве речи уобичајене у српском језику, да за такве речи не постоји одговарајућа реч  на српском језику, или да су упитању речи на неком мртвом језику.
Такође, назив удружења не сме бити истоветан или сличан (до те мере да буде заменљив) са називом другог удружења које је уписано или раније пријављено за упис у регистар. Упориште оваквог законског решења лежи у чињеници да удружења у одређеној мери могу обављати привредну делатност, па самим тим постоји могућност настанка забуне у промету у погледу субјекта од кога одређена роба потиче, односно који врши одређене услуге. Све што је речено за истоветност односно сличност у погледу имена удружења важи и за визуелне знаке једног удружења.

5. Нови закон прописује да удружења могу да стичу имовину на сваки законом дозвољен начин, а предвиђена је и могућност обављања привредне и друге активности којом се стиче добит. Ова активност мора бити наведена у статуту удружења, мањег обима и мора служити остваривању непрофитних циљева због којих је удружење и основано, што значи да се тако остварена добит удружења не може расподељивати оснивачима, члановима, члановима органа, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима (у смисли Закона о привредним друштвима).
Средства која су удружењу додељена из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, а на основу спроведеног јавног конкурса, удружење је дужно да користи искључиво за реализовање одобрених програма. Удружења која користе ова средства морају најмање једном годишње да ставе на увид јавности извештај о свом раду, обиму и начину стицања и коришћења добијених средстава, као и да овај извештај доставе даваоцу средстава.
Уколико удружење престане са радом његова имовина се додељује примаоцу имовине кога је удружење дужно да одреди статутом, с тим што то мора бити домаће непрофитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева као и само удружење. Уколико удружење не одреди статутом примаоца имовине или ако није могуће поступити на начин који је предвиђен статутом или законом, имовина удружења постаје имовина Републике Србије, а право коришћења припада јединици локалне самоуправе на чијој је територији удружење имало седиште.

6. Значајну новину представља и могућност уписа у регистар представништва страног удружења који се такође води код Агенције за привредне регистре. Представништво страног удружења може из иностранства уносити финансијска средства за свој рад и остваривање свог програма а у складу са одредбама Закона о девизном пословању, а након изнирења свих доспелих пореских и других обавеза, неутрошена финансијска средства се могу изнети из наше земље у складу са одредбама истог закона.
Такође, представништво страног удружења има право да делује слободно на територији Републике Србије, ако његови циљеви и деловање нису у супротности са Уставом наше земље, Законом о удружењима, међународним уговорима које је закључила наша земља и другим прописима.
-----------------------------------

Више о поступку усклађивања са новим Законом о удружењима можете прочитати овде.

 

 
Јоомла templateс бy а4јоомла