Банер
Банер
Предлог новог Закон о рачуноводству – нова категорија „микро правна лица“
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 22 октобар 2012 14:20

На сајту Министарства финансија и привреде објављен је предлог новог Закона о рачуноводству са образложењем.

Постојећи Закон о рачуноводству и ревизији биће раздвојен на два посебна закона тако да материја корпоративног рачуноводства буде нормативно регулисана посебним Законом о рачуноводству.

Предлогом новог Закона о рачуноводству уводи се нова (посебна) категорија правног лица – микро правно лице.

Како се наводи у образложењу Закона „увођење ове категорије правних лица неопходно је с обзиром да се у земљама ЕУ велика пажња посвећује микро ентитетима. У прилог томе говори и последња измена Четврте директиве из марта 2012. године, којом су прописани критеријуми за разврставање микро ентитета, са циљем да се њихово финансијско извештавање сведе на минимум, тј. да та група буде практично изузета од обавезе састављања финансијских извештаја (већ искључиво за пореске сврхе). С тим у вези, у новом Закону прописани су одговарајући критеријуми за њихово разврставање (усклађени са критеријумима из Четврте директиве ЕУ) и у великој мери поједностављена нормативна основа за њихово извештавање.“

Предложени критеријуми за разврставање микро ентитета

Микро правна лица су она правна лица која не прелазе два од следећих критеријума:

  1. просечан број запослених 10;
  2. пословни приход 700.000 ЕУР;
  3. вредност пословне имовине 350.000 ЕУР.

Увођење микро ентитета има за циљ додатно упрошћавање услова за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја за ову категорију правних лица, као и снижавање њихових трошкова пословања у вези са финансијским извештавањем.

Новина је и да микро правна лица врше признавања, мерења, презентације и обелодањивања позиција у својим појединачним финансијским извештајима у складу са подзаконским актом донетим у складу са општим рачуноводственим начелима прописаним овим законом, од стране министара надлежног за послове финансија.

Број микро правних лица у Србији

Правна лица према величини

Применом критеријумима из
актуелног Закона о рачуноводству и ревизији

Применом критеријумима из Нацрта закона

Велико

1.163

784

Средње

2.971

1.979

Мало

115.933

13.754

Микро

/

103.550

Укупно:

120.067

120.067

Финансијски извештаји и годишњи извештај о пословању

Микро правна лица према предлогу закона састављају годишње финансијске извештаје који обухватају: Биланс стања и Биланс успеха.

За разлику од њих, мала правна лица и предузетници састављају годишње финансијске извештаје који обухватају: Биланс стања, Биланс успеха и Напомене уз финансијске извештаје.

Достављање финансијских извештаја

У односу на постојеће законско решење, извршене су измене у погледу рокова за достављање редовних годишњих, односно консолидованих финансијских извештаја. Наиме, прописана је обавеза свим правним лицима, односно предузетницима који су обвезници примене овог закона да своје годишње финансијске извештаје (укључујући финансијске извештаје који су предмет ревизије) за текућу пословну годину доставе АПР до 30. јуна наредне године (у постојећем закону рок је крај фебруара).

Такође, сва правна лица дужна су да почев од финансијских извештаја за 2013. годину, финансијске извештаје састављају у електронском облику и потписују их квалификованим електронским потписом.

Достављање података за статистичке и друге потребе

Новину у односу на постојећи закон представља увођење обавезе свим правним лицима и предузетницима да за статистичке и друге потребе достављају Агенцији за привредне регистре Биланс стања, Биланс успеха и Статистички извештај за текућу годину, до краја фебруара наредне године. Ова обавеза односи се и на она правна лица која имају пословну годину различиту од календарске.

Напомена: Коришћен материјал дат на сајту Министарства финансија и привреде.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла