Банер
Банер
Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Вести
четвртак, 25 октобар 2012 20:54

Извор: Министарство финансија и привреде

Министарство финансија и привреде припремило је Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама , којим ће се уредити рокови измирења обавеза у комерцијалним (уговореним) трансакцијама и увести редовност у плаћању.

Главна идеја је да се, са циљем повећања ликвидности српске привреде, пре свега малих и средњих предузећа, скрате рокови плаћања између јавног сектора и привредних субјеката, као и између самих привредних субјеката, успостави редовност у плаћању новчаних обавеза и тиме спречи неблаговремено измирење обавеза. Тиме ће се избећи досадашња пракса, где мала и средња предузећа кредитирају велику привреду и сами западају у неликвидност, а успоставља се сигурност у њиховом пословању јер ће у разумном року моћи да наплате своја потраживања. Одредбе овог закона примењују се на уговорне односе у комерцијалним трансакцијама, након 31. марта 2013. године.

Текст нацрта закона предвиђа да рок за измирење новчаних обавеза између привредних субјеката не може бити дужи од 60 дана. Усвајањем закона увешће се ред и у јавни сектор, који у року од 45 дана треба да измири обавезе према привредним субјектима. Предвиђене су и казне и затезне камате за све који не поштују рокове предвиђене у нацрту овог закона. За непоштовање одредби биће кажњена и одговорна лица у привредним субјектима и у јавном сектору (министри, покрајински секретари, градоначелници, председници општина директори јавних предузећа и директори или друга овлашћена лица у привредним субјектима).

Важно је напоменути да се одредбе о скраћењу рокова плаћања не односе на физичка лица, тј. на потрошаче.

Изузетак по питању рокова плаћања направљен је код регистрованих пољопривредних газдинстава и задруга, у случају када набављају репроматеријал (семе, вештачко ђубриво) када се могу уговорити дужи рокови због специфичности пољопривредног циклуса.

Према подацима Уније послодаваца, рокови наплате потраживања у Србији и даље су готово троструко већи од просека у Европској унији (близу 40 дана). У земљама у окружењу, Црној Гори, Хрватској, Босни и Херцеговини и Македонији, просечан рок наплате је, према последњим расположивим подацима, 69 дана, док су у Србији просечни рокови плаћања 130 дана.

Нацрт закона објављен је на сајту Министарства финансија и привреде http://mfp.gov.rs/pages/article.php?id=8481 и отворена је јавна расправа, чиме је свим заинтересованим странама пружена прилика да дају сугестије за унапређење текста Нацрта и предложе конструктивна решења.

Нацрт закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
Јоомла templateс бy а4јоомла