Банер
Банер
Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за банке
Вести
уторак, 27 новембар 2012 11:00

Извор: Управа за спречавање прања новца

Управа за спречавање прања новца је израдила листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма, као и показатеље (индикаторе) за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (у даљем тексту: индикатори), за банкаре, обвезнике из Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма.

Обвезници су, у складу са чланом 23. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, дужни да индикаторе који су саставни део ове директиве уврсте у листу индикатора коју израђују у складу са чланом 50. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Индикатори за препознавање сумњивих трансакција за банке

1. Полагање новца у банкарском систему за чије износе обвезник по Закону о
спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Закон) нема уверљиве информације о пореклу новца за клијенте (обвезнику нису достављене уверљиве информације и подаци од стране клијента или процена анализе ризика на то указује);

2. Клијент врши полагање новца у циљу обављања трансакција које имају инвестициони карактер у смислу куповине некретнина, удела у предузећу, приватизацији и слично, при чему обвезник нема уверљиве информације о пореклу новца (или обвезнику клијент није доставио информације о пореклу новца);

3. Готовинске или безготовинске уплате физичких лица у корист физичког лица при чему се може закључити да такве трансакције немају логичност или економску оправданост, или да нема уверљивих информација о пореклу новца;

4. Новчане трансакције које обавља правно лице за које постоји сумња у порекло новца на основу урађене процене анализе ризика од стране обвезника по Закону;

5. Клијенти који обављају новчане трансакције за које се сумња да очигледно нису у његовом интересу као и то да се сумња у порекло новца;

6. Полагање готовинског новца као депозита или обезбеђивање јемства за треће лице по датим гаранцијама за које нема уверљивих информација или се сумња у порекло новца;

7. Трансакције (готовинске и безготовинске) у којима долази до трансфера новца са рачуна правних лица на рачуне физичких лица која се одмах по пријему готовински подижу и за које постоји сумња у порекло новца;

8. Трансакције по основу датих, примљених и враћених аванса при чему обвезник по Закону не располаже одговарајућим доказима о пореклу новчаних средстава (враћени аванси у смислу: повраћаји примљених аванса за нереализоване купопродајне уговоре);

9. Клијент је незапослен или има лошу репутацију, а располаже новчаним средствима на рачунима или врши трансакције по различитим основама и који нема одговарајуће доказе о пореклу;

10. Клијент полаже готовину и стално даје идентичну изјаву о основу полагања (приход од продаје некретнина или закупа пословног простора) за коју постоји сумња у веродостојност, као и сумња у порекло тако положеног новца;

11. Клијент лично или преко трећих лица врши готовинске уплате новца на рачун предузећа путем “позајмице оснивача за ликвидност” или повећање оснивачког улога који нису у складу са пословањем предузећа или немају економску оправданост, као и то да постоји сумња у порекло тако уложеног новца;

12. Трансфери новца у иностранство са рачуна клијената у случајевима да салдо на рачунима клијената потиче од полагања готовине и за које не постоји довољно или одговарајућих информација о пореклу новца;13. Клијент подиже новац са рачуна које је трансферисао са дестинација које не примењују стандарде из области спречавања прања новца и финансирања тероризма или зоне где су на снази строги прописи о поверљивости и тајности банкарских пословних података и за које је тешко утврдити стварно порекло;

14. Трансакције плаћања и наплате услуга које одступају од редовних цена и за које не постоји посебно економско оправдање као и трансакције које се односе на предузећа чија је претежна делатност давање професионалних и консултантских услуга, а поготово се то односи на наплате у готовинском новцу за пружење услуга и даљи трансфер новца на рачуне других предузећа (правних лица) или даљи трансфер новца у иностранство по основу примљених услуга;

15. Трансакције које су извршене преко већег броја рачуна или учесника (налогодаваца и корисника новчаних средстава), нарочито ако су учесници таквих комплексних трансакција из земаља у којима се не примењују стандарди из области спречавања прања новца и финансирања тероризма или из земаља у којима су на снази строги прописи о поверљивости и тајности банкарских и пословних података и за које постоји сумња у стварно порекло новца или указују на сумњу да се ради о прању новца;

16. Клијент обавља трансакције са лицима из држава за које је општепознато да је производња и/или продаја наркотика заступљења у великој мери (Авганистан, Колумбија), и за које је тешко утврдити стварно порекло новца;

17. Клијент у пословању са банком обезбеђује гаранције које су издате од стране офшор банке или банке сумњивог бонитета, односно банке из земље у којој се не спроводе прописи о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

18. Налогодавац или корисник дознаке је држављанин земље у којој се не примењују прописи из области спречавања прања новца и финансирања тероризма, или се налази на консолидованој листи Комитета за санкције на основу Резолуције 1267 Савета безбедности Уједињених нација. Листа тих земаља налази се на сајту Управе за спречавање прања новца. Листа Уједињених нација може се наћи на:
хттп//www.un.org./dosc/sc/committiees/1267/1267List.Eng.htm

19. Клијенти који избегавају да дају одговоре у вези са трансакцијом, пуномоћјем, идентификацијом и слично и који дају на увид потенцијално лажна документа или дају неистините податке или обављају трансакције у пратњи физичких лица или покушавају да докажу свој идентитет на други начин а не показивањем личног идентификационог документа;

20. Ситуације у којима се искључиво ангажују овлашћена лица по свим питањима коришћења закупљених сефова код банака;

21. Страни функционер, чланови његове породице или сарадници (овлашћена лица) полажу и подижу готовину с тим да је порекло новца непознато или се не може утврдити, као и то да има закупљени сеф;

22. Обвезник по Закону уочава на основу процене анализе ризика клијента да клијент врши неуобичајене трансакције новца за које је тешко утврдити стварно порекло и које одступају од уобичајених трансакција везаних за његово пословање као што је полагање или исплата новца које знатно одступају од уобичајених трансакција клијента и нису у складу са приливима и одливима (прометом по рачуну) и пословању клијента или клијент правно лице постаје “фиктивни канал” за дистрибуцију новца;

23. Обвезник по Закону уочава на основу процене анализе ризика клијента да клијент већ дуже време поседује “пасивне” (неактивне) рачуне и стално отвара нове рачуне на које остварује изненада новчане приливе и са којих врши подизање или даље трансферише новац по шифрама плаћања које нису у складу са његовим досадашњим пословањем;

24. Обвезник по Закону уочава на основу процене анализе ризика клијента да клијент правно лице има нагло повећани број трансакција полагања готовине на рачун предузећа које по природи свог пословања не послује са готовином или клијент учестало и искључиво обавља трансакције на једнаке (заокружене) износе са пословним партнерима по разним основама што указује на фиктивност трансакција.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла