Baner
Baner
Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za banke
Vesti
utorak, 27 novembar 2012 11:00

Izvor: Uprava za sprečavanje pranja novca

Uprava za sprečavanje pranja novca je izradila liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma, kao i pokazatelje (indikatore) za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (u daljem tekstu: indikatori), za bankare, obveznike iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Obveznici su, u skladu sa članom 23. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u listu indikatora koju izrađuju u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za banke

1. Polaganje novca u bankarskom sistemu za čije iznose obveznik po Zakonu o
sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon) nema uverljive informacije o poreklu novca za klijente (obvezniku nisu dostavljene uverljive informacije i podaci od strane klijenta ili procena analize rizika na to ukazuje);

2. Klijent vrši polaganje novca u cilju obavljanja transakcija koje imaju investicioni karakter u smislu kupovine nekretnina, udela u preduzeću, privatizaciji i slično, pri čemu obveznik nema uverljive informacije o poreklu novca (ili obvezniku klijent nije dostavio informacije o poreklu novca);

3. Gotovinske ili bezgotovinske uplate fizičkih lica u korist fizičkog lica pri čemu se može zaključiti da takve transakcije nemaju logičnost ili ekonomsku opravdanost, ili da nema uverljivih informacija o poreklu novca;

4. Novčane transakcije koje obavlja pravno lice za koje postoji sumnja u poreklo novca na osnovu urađene procene analize rizika od strane obveznika po Zakonu;

5. Klijenti koji obavljaju novčane transakcije za koje se sumnja da očigledno nisu u njegovom interesu kao i to da se sumnja u poreklo novca;

6. Polaganje gotovinskog novca kao depozita ili obezbeđivanje jemstva za treće lice po datim garancijama za koje nema uverljivih informacija ili se sumnja u poreklo novca;

7. Transakcije (gotovinske i bezgotovinske) u kojima dolazi do transfera novca sa računa pravnih lica na račune fizičkih lica koja se odmah po prijemu gotovinski podižu i za koje postoji sumnja u poreklo novca;

8. Transakcije po osnovu datih, primljenih i vraćenih avansa pri čemu obveznik po Zakonu ne raspolaže odgovarajućim dokazima o poreklu novčanih sredstava (vraćeni avansi u smislu: povraćaji primljenih avansa za nerealizovane kupoprodajne ugovore);

9. Klijent je nezaposlen ili ima lošu reputaciju, a raspolaže novčanim sredstvima na računima ili vrši transakcije po različitim osnovama i koji nema odgovarajuće dokaze o poreklu;

10. Klijent polaže gotovinu i stalno daje identičnu izjavu o osnovu polaganja (prihod od prodaje nekretnina ili zakupa poslovnog prostora) za koju postoji sumnja u verodostojnost, kao i sumnja u poreklo tako položenog novca;

11. Klijent lično ili preko trećih lica vrši gotovinske uplate novca na račun preduzeća putem “pozajmice osnivača za likvidnost” ili povećanje osnivačkog uloga koji nisu u skladu sa poslovanjem preduzeća ili nemaju ekonomsku opravdanost, kao i to da postoji sumnja u poreklo tako uloženog novca;

12. Transferi novca u inostranstvo sa računa klijenata u slučajevima da saldo na računima klijenata potiče od polaganja gotovine i za koje ne postoji dovoljno ili odgovarajućih informacija o poreklu novca;13. Klijent podiže novac sa računa koje je transferisao sa destinacija koje ne primenjuju standarde iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ili zone gde su na snazi strogi propisi o poverljivosti i tajnosti bankarskih poslovnih podataka i za koje je teško utvrditi stvarno poreklo;

14. Transakcije plaćanja i naplate usluga koje odstupaju od redovnih cena i za koje ne postoji posebno ekonomsko opravdanje kao i transakcije koje se odnose na preduzeća čija je pretežna delatnost davanje profesionalnih i konsultantskih usluga, a pogotovo se to odnosi na naplate u gotovinskom novcu za pruženje usluga i dalji transfer novca na račune drugih preduzeća (pravnih lica) ili dalji transfer novca u inostranstvo po osnovu primljenih usluga;

15. Transakcije koje su izvršene preko većeg broja računa ili učesnika (nalogodavaca i korisnika novčanih sredstava), naročito ako su učesnici takvih kompleksnih transakcija iz zemalja u kojima se ne primenjuju standardi iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ili iz zemalja u kojima su na snazi strogi propisi o poverljivosti i tajnosti bankarskih i poslovnih podataka i za koje postoji sumnja u stvarno poreklo novca ili ukazuju na sumnju da se radi o pranju novca;

16. Klijent obavlja transakcije sa licima iz država za koje je opštepoznato da je proizvodnja i/ili prodaja narkotika zastupljenja u velikoj meri (Avganistan, Kolumbija), i za koje je teško utvrditi stvarno poreklo novca;

17. Klijent u poslovanju sa bankom obezbeđuje garancije koje su izdate od strane ofšor banke ili banke sumnjivog boniteta, odnosno banke iz zemlje u kojoj se ne sprovode propisi o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

18. Nalogodavac ili korisnik doznake je državljanin zemlje u kojoj se ne primenjuju propisi iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, ili se nalazi na konsolidovanoj listi Komiteta za sankcije na osnovu Rezolucije 1267 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Lista tih zemalja nalazi se na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca. Lista Ujedinjenih nacija može se naći na:
http//www.un.org./dosc/sc/committiees/1267/1267List.Eng.htm

19. Klijenti koji izbegavaju da daju odgovore u vezi sa transakcijom, punomoćjem, identifikacijom i slično i koji daju na uvid potencijalno lažna dokumenta ili daju neistinite podatke ili obavljaju transakcije u pratnji fizičkih lica ili pokušavaju da dokažu svoj identitet na drugi način a ne pokazivanjem ličnog identifikacionog dokumenta;

20. Situacije u kojima se isključivo angažuju ovlašćena lica po svim pitanjima korišćenja zakupljenih sefova kod banaka;

21. Strani funkcioner, članovi njegove porodice ili saradnici (ovlašćena lica) polažu i podižu gotovinu s tim da je poreklo novca nepoznato ili se ne može utvrditi, kao i to da ima zakupljeni sef;

22. Obveznik po Zakonu uočava na osnovu procene analize rizika klijenta da klijent vrši neuobičajene transakcije novca za koje je teško utvrditi stvarno poreklo i koje odstupaju od uobičajenih transakcija vezanih za njegovo poslovanje kao što je polaganje ili isplata novca koje znatno odstupaju od uobičajenih transakcija klijenta i nisu u skladu sa prilivima i odlivima (prometom po računu) i poslovanju klijenta ili klijent pravno lice postaje “fiktivni kanal” za distribuciju novca;

23. Obveznik po Zakonu uočava na osnovu procene analize rizika klijenta da klijent već duže vreme poseduje “pasivne” (neaktivne) račune i stalno otvara nove račune na koje ostvaruje iznenada novčane prilive i sa kojih vrši podizanje ili dalje transferiše novac po šiframa plaćanja koje nisu u skladu sa njegovim dosadašnjim poslovanjem;

24. Obveznik po Zakonu uočava na osnovu procene analize rizika klijenta da klijent pravno lice ima naglo povećani broj transakcija polaganja gotovine na račun preduzeća koje po prirodi svog poslovanja ne posluje sa gotovinom ili klijent učestalo i isključivo obavlja transakcije na jednake (zaokružene) iznose sa poslovnim partnerima po raznim osnovama što ukazuje na fiktivnost transakcija.

 
Joomla templates by a4joomla