Банер
Банер
Правилник о утврђивању услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност (“Сл. гласник РС”, бр. 107/2012)
Коментари прописа
четвртак, 24 јануар 2013 16:14

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује шта се, у смислу члана 12. став 3. тачка 4) подтачка (10) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), сматра услугама пруженим електронским путем.

Члан 2.

Услугама пруженим електронским путем, у смислу члана 12. став 3. тачка 4) подтачка (10) Закона, сматрају се електронски пружене услуге, и то:

1) испорука веб страна, чување и одржавање веб страна;

2) испорука програма и њихово ажурирање, даљинско одржавање програма и рачунарске опреме;

3) испорука слика, текстова и информација и омогућавање приступа базама података;

4) испорука аудио и видео записа, као и испорука игара;

5) испорука политичких, културних, уметничких, спортских, научних, образовних и забавних емисија и догађаја, у току или након снимања;

6) услуге из области учења на даљину.

Члан 3.

Ако пружалац и прималац услуга комуницирају путем електронске поште, та комуникација не сматра се прометом услуга пруженим електронским путем.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године. 
Јоомла templateс бy а4јоомла