Банер
Банер
Електронски потпис – да ли је време да имате свој? - Страна 2
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 05 август 2013 15:25

Неопходност (доброг) програма за обрачун плата, других личних примања, пореза и доприноса

Увођење нове Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД), која се подноси искључиво у електронском облику, практично захтева коришћење доброг (квалитетног) програма за обрачун плата и других личних примања.

Наиме, из самог Обрасца ППП-ПД може се видети сложеност пријаве коју треба попунити и послати. На пример:

 • За свако физичко лице, примаоца прихода, потребно је, између осталог, унети шифру врсте прихода која се састоји од 10 цифара по следећем правилу - ВППОООообБ:
  • В – верзија каталога врсте прихода;
  • ПП – врста примаоца прихода – (уноси се 1 од 10 врсти примаоца прихода) ;
  • ООО – ознака врсте прихода (уноси се 1 од 69 ознака за приходе из радног односа или 1 од 98 ознака за приходе ван радног односа према каталогу) ;
  • оо – олакшице;
  • б – додатни допринос за ПИО – увећани стаж;
  • Б – број обрачуна.
 • За сваког запосленог се уноси број календарских дана које је прималац прихода провео на раду, односно боловању и слично.
 • За сваког запосленог се уноси  број ефективних сати у обрачунском периоду
 • У пореској пријави постоји тзв. МФП - мултифункционално поље у које се уносе подаци који за одређене врсте прихода омогућавају проверу обрачуна и обавезе, без којих се због врсте прихода или врсте примаоца обрачун не може једнозначно одредити општим правилима (погледати више у предлогу правилника)

У вези са попуњавањем Појединачне пореске пријаве важно је знати да се износи уписују у динарима, док је праг толеранције за заокруживање који се примењује при провери обрачуна 2 динара по износу сваке обрачунате обавезе.

Значајна измена је и да се Појединачна пореска пријава подноси се пре сваке исплате прихода на који се обрачунава и плаћа порез по одбитку, као и пре сваког плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање када се ти доприноси плаћају без исплате зараде у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.

Ово значи да није могуће извршити исплату пореза и доприноса док Појединачна пореска пријава није поднета.

Са друге стране, Појединачна пореска пријава сматра се поднетом тек када Пореска управа:

 • потврди формалну исправност и математичку тачност исказаних података,
 • додели број пријаве,
 • број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и
 • у електронском облику достави те информације подносиоцу пореске пријаве.

Након добијања информације од Пореске управе, подносилац пореске пријаве у налог за пренос средстава уписује:

 • јединствени уплатни рачун за порезе по одбитку,
 • број одобрења за плаћање и
 • укупан износ обавезе по том основу.

Све горе наведно значи да је ради правилног обрачуна зараде и других личних примања, неопходно имати добар програм за обрачун, уопште добар књиговодствени програм. Поготово што ће се према новим приписима подаци из Пореске управе аутоматски преузимати од стране Националне службе за запошљавање, Републичког фонда за ПИО, Управе за трезор и Удружења банака, а могуће и од стране још неких органа државне управе.

То значи да ће и евентуалну грешку преузети сви ови органи. А из искуства знамо да када је све у реду, тада су сви „срећни“, а када треба исправити грешку, сваки орган државне управе тражи појединачно да му се доказује исправка грешке. Практчно, евентуална грешка може скупље да нас кошта.

Књиговодствени програм Biznisoft

Пореска пријава по службеној дужности

Новина је подношење пореске пријаве по службеној дужности од стране Пореске управе.

Појединачну пореску пријаву по службеној дужности подноси Пореска управа уместо пореског обвезника, односно пореског плаца, у случају када порески обвезник, односно порески платац пропусти да је поднесе у року прописаном законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.

На захтев Пореске управе Централни регистар обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Централни регистар), у електронском облику доставља Пореској управи податке потребне за подношење појединачне пореске пријаве по службеној дужности, у року од три дана од дана достављања захтева.

Износ обавезе за порезе по одбитку исказан појединачном пореском пријавом из става 1. овог члана одређује се за најнижу месечну основицу доприноса у складу са законом којим се уређују доприноси за обавезно социјално осигурање.

Као корисници и дистрибутери књиговодственог програма Biznisoft, препоручујемо вам коришћење истог. Већ дужи низ година користимо Biznisoft и покрива све наше потребе:

 • књижење у главној књизи и на картицама
 • аутоматска израда и увоз финансијског извештаја у програм АПР-а
 • обрачун плата и осталих личних примања (увоз налога за пренос у програм за електронско банкарство)
 • аутоматски обрачун курсних разлика, разлике у цени
 • финансијска оператива (ИОС-и, обрачун камата, компезације, прелгеди по роковима плаћања, извештаји по комерцијалисти итд)
 • робно књиговодство у производњи и трговини (фактуре, калкулације, нивелације, пријемнице, издатнице, интгерни преноси, наруџбине, повраћаји робе, финансијска/робна одобрења, отписи, пописи, извози, увозне калкулације, комисионо пословање, роба / полупроизвод / материјал на доради / обради)
 • анализе и извештаји о промету по објекту / артилку / партнеру)
 • евиденција амбалаже
 • производња (радни налог, рецептура, радне операције, пријемница, фактура готовог производа итд)
 • пословна и књиговодствена документација код делатности сервиса
 • основна средства
 • управљање кадровима
 • односи са клијентима
 • специфични системи (пољопривреда, електронско фактурисање за РФЗО и друго)
 • увоз / извоз података

Уколико сте заинтересовани за коришћење књиговодственог програма Biznisoft можете нам затражити Понуду за књиговодствени програм Biznisoft или контактирати директно произвођача www.biznisoft.com 
Јоомла templateс бy а4јоомла