Банер
Банер
Пореска управа: Обавештење у вези са опорезивањем регистрованих пољопривредних газдинстава у 2014. години
Вести
петак, 13 децембар 2013 12:23

У циљу обавештавања обвезника који остварују приходеобављањем делатности пољопривреде и шумарства, односно приходе од пољопривредних и шумских производа, а имајући у виду да су се појавила питања и нејасноће у вези обавезе вођења пословних књига наведене категорије пореских обвезника, као и остваривања права на паушално опорезивање, Пореска управа даје следеће објашњење:

Чланом 32. став 2. Закона о  порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", број 24/01...48/13 – у даљем тексту Закон), прописано је, да је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности по основу прихода од пољопривреде и шумарства, физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава, уписано у регистар пољопривредних газдинстава, у складу са прописима који уређују ту област и које води пословне књиге, у складу са чланом 43. став 2. Закона. С тим у вези, да би физичко лице - носилац породичног пољопривредног газдинстава, уписано у регистар пољопривредних газдинстава, имало статус предузетника, мора кумулативно да испуњава два услова: 1) да је уписано у регистар пољопривредних газдинстава и 2) да води пословне књиге. Уколико физичко лице - носилац породичног пољопривредног газдинстава не испуни кумулативно наведена два услова, нема статус предузетника.

Одредбама члана 34. Закона о ПДВ ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007 и 93/2012) прописано је да пољопривредник чији укупан промет добара и услуга у претходних 12 месеци није већи од 8.000.000 динара не обрачунава ПДВ за извршен промет добара и услуга, нема право исказивања ПДВ у рачунима, нема право на одбитак претходног пореза и није дужан да води евиденцију прописану овим законом.

Пољопривредник, такође, може да се определи за обавезу плаћања ПДВ подношењем евиденционе пријаве прописане у складу са овим законом надлежном пореском органу и у том случају стиче права и обавезе које обвезник ПДВ има по овом закону (у том случају обавеза плаћања ПДВ траје најмање две године).

Одредбама члана 7. и 8. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13) прописано је да су пољопривредници - обвезници доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање у складу са законом који уређује систем обавезног пензијског и инвалидског осигурањаи обавезног здравственог осигурања.

У вези напред наведеног може се закључити:

1. физичко лице које остварује приходе обављањем делатности пољопривреде и шумарства, односно приходе од пољопривредних и шумских производа, па и регистровано пољопривредно газдинство које нема статус предузетника није у обавези да води пословне књиге и није дужан да плаћа порез на доходак грађана. Наведена категорија физичких лица није порески обвезник са аспекта пореза на доходак грађана а има обавезу плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање у складу са законом који уређује систем обавезног пензијског и инвалидског осигурања и обавезног здравственог осигурања, под условом да има пријаву на осигурање по основу обављања пољопривредне делатности код надлежног фонда.

2. физичко лице које остварује приходе обављањем делатности пољопривреде и шумарства, односно приходе од пољопривредних и шумских производа, стиче статус предузетника и има обавезу вођења пословних књига:

  • ако се носилац регистрованог пољопривредног газдинства које је уписано у регистар пољопривредних газдинстава у складу са прописима којима се уређује регистрација пољопривредних газдинстава определио да има својство предузетника, подношењем пореске пријаве надлежном пореском органу (Образац ППДГ-1).
  • ако је регистровано пољопривредно газдинство обвезник пореза на додату вредност.

У вези са обавезом вођења пословних књига физичког лица које остварује приход од пољопривреде и шумарства почев од 1. јануара 2014. године, према закону којим се уређује порез на доходак грађана дато је објашњење Министарства финансија број: 413-00-168/2013-04 од 9.12.2013. године према коме обавезу вођења пословних књига имају наведена физичка лица која стичу статус предузетника и то: обвезници пореза на додату вредност (по сили закона), и носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава који су се самостално определили за својство предузетника подношењем пореске пријаве надлежном пореском органу (Образац ППДГ-1).

3. физичко лице које остварује приходе обављањем делатности пољопривреде и шумарства, односно приходе од пољопривредних и шумских производа а које је предузетник сходно пропису који уређује опорезивање дохотка грађана не може бити паушално опорезовано имајући у виду да право на паушално опорезивање има предузетник који с обзиром на околности није у стању да води пословне књиге.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА Централа Сектор за контролу Број: 000-430-02-0070/2013-Г0049 11.12.2013. године

Преузмите обавештење

Извор: Пореска управа 
Јоомла templateс бy а4јоомла