Банер
Банер
Исплата личне зараде предузетника у 2014. години и обавештавање Пореске управе
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 20 децембар 2013 11:10

Лична зарада предузетника је новина у вези са плаћањем пре свега доприноса за предузетника. Први пут је уведена изменом Закона о порезу на доходак грађана маја 2013. године. Претпостављамо да ће пуна примена ове могућности отпочети у 2014. години.

Наиме, увођењем личне зараде предузетника, дата је могућност и предузетницима да сами одреде висину своје личне зараде (плате), а не да им се укупна добит, тј. укупан опорезиви приход од самосталне делатности, рачуна као лична зарада.

У смислу плаћања социјалних доприноса то значи да предузетник може самостално одредити основицу на коју плаћа социјалне доприносе (и порез на плату), а порез на приход од самосталне делатности плаћа на основицу утврђену финансијским извештајем (билансом успеха) и усклађену путем пореског биланса.

Тиме су предузетници у смислу плаћања социјалних доприноса стављени у сличан положај који имају оснивачи и директори једночланог друштва са ограниченом одговорношћу.

За исплату личне зараде предузетника има смисла да се пријаве (определе) предузетници који остварују више нивое “добити” - опорезивог прихода од самосталне делатности.

Да би предузетник искористио могућност исплате личне зараде предузетника треба о томе да достави допис надлежној филијали пореске управе до 15. децембра текуће године за наредну годину. Изузетно за 2014. годину, такав допис може да се достави до 31. јануара 2014. године.

Не постоји прописани образац овим поводом, а ми предлажемо допис следеће садржине:


Предмет:   Обавештење о исплати личне зараде предузетника у 2014. години

Поштовани,

У складу са чланом 33а. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС" бр. 24/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13 ) и чланом 13. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 108/13) обавештавамо Вас да се опредељујемо да вршимо исплату личне зараде предузетника у 2014. години.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла