Банер
Банер
Разврставање правних лица по величини – калкулатор за разврставање
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 22 јануар 2014 09:57

Важећим Законом о рачуноводству прописани су нови критеријуми за разврставање правних лица по величини.

Разврставање у складу са критеријумима из Закона о рачуноводству правно лице врши самостално, а утврђену величину користи за наредну пословну годину. По извршеном разврставању, правна лица су дужна да утврђену величину упишу у финансијске извештаје за 2013. годину (у образац „Статистички анекс“, на позицију са ознаком за АОП 602, у кол.текуће године, уносе нумеричку ознаку (1 - за микро, 2 - за мало, 3 - за средње, или 4 - за велико правно лице); а у образац захтева за регистрацију који достављају уз финансијске извештаје - у део „Обавештење о разврставању“, уносе одговарајућу описну ознаку за величину.

Разврставање по величини, обвезници врше на дан састављања финансијских извештаја за извештајну годину, а у складу са чланом 6. новог Закона о рачуноводству.


Правна лица, у смислу Закона о рачуноводству, разврставају се на микро, мала, средња и велика, у зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и просечне вредности пословне имовине утврђених на дан састављања редовног годишњег финансијског извештаја у пословној години.

У микро правна лица разврставају се она правна лица која не прелазе два од следећих критеријума:

  1. просечан број запослених – 10;
  2. пословни приход – 700.000 ЕУР у динарској противвредности;
  3. просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) – 350.000 ЕУР у динарској противвредности

У мала правна лица разврставају се она правна лица која прелазе два критеријума из става 2. овог члана, али не прелазе два од следећих критеријума:

  1. просечан број запослених – 50;
  2. пословни приход – 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности;
  3. просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) – 4.400.000 ЕУР у динарској противвредности.

У средња правна лица разврставају се она правна лица која прелазе два критеријума из става 3. овог члана, али не прелазе два од следећих критеријума:

  1. просечан број запослених – 250
  2. пословни приход – 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности;
  3. просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) – 17.500.000 ЕУР у динарској противвредности.

У велика правна лица разврставају се правна лица која прелазе два критеријума из става 4. овог члана


За прерачунавање девизних износа у динарску противвредност, примењује се званичан средњи курс динара, који утврђује Народна банка Србије, а који важи последњег дана пословне године за коју се саставља редован годишњи финансијски извештај, тј. на дан 31.децембра. На дан 31.12.2013. године званичан средњи курс евра износио је 114,6421 динара.

Агенција за привредне регистре је на својим интернет странама поставила Калкулатор за разврставање правних лица.

Такође, на сајту АПР су постављена додатна упутства и граничне вредности за разврставање правних лица за 2013. годину.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла