Baner
Baner
Izmenjen Pravilnik o transfernim cenama – izmene se primenjuju i za 2013. godinu
Vesti
ponedeljak, 03 februar 2014 16:52

U „Službenom glasniku RS“ br. 8/14 od 29.01.2014. objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika  o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (u daljem tekstu: Pravilnik o transfernim cenama), koji je stupio na snagu 30. januara 2014, a koji koje se primenjuje i na sastavljanje poreskog bilansa za 2013. god.

Najznačajnija izmena je da se omogućeno je da se, umesto detaljne studije transfernih cena, za transakcije sa pojedinačnim povezanim licem čija je ukupna vrednost u poreskom periodu manja od 8.000.000 din, nadležnom poreskom organu podnese izveštaj u skraćenom obliku.

Naime, izveštaj u skraćenom obliku poreski obveznik može da podnese za transakcije sa povezanim licima, osim za zajmove i kredite, koje ispunjavaju jedan od sledeća dva uslova:

  1. da je transakcija sa povezanim licem jednokratna u godini za koju se podnosi poreski bilans i da njena vrednost nije veća od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost;
  2. da ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem u toku godine za koju se podnosi poreski bilans nije veća od vrednosti prometa za koju je zakonom koji uređuje porez na dodatu vrednost propisana obaveza evidentiranja za porez na dodatu vrednost.

Izveštaj u skraćenom obliku podnosi se za sve transakcije koje ispunjavaju jedan od dva uslova, a sadrži podatke o svakoj od ovih transakcija, a naročito:

  1. opis transakcije;
  2. vrednost transakcije;
  3. povezano lice sa kojim je transakcija izvršena.

Prema tome, pravna lica će, osim za zajmove i kredite, moći da za jednokratne transakcije sa jednim povezanim licem čija je vrednost u 2013. god. manja od 8.000.000 dinara, kao i za transakcije sa jednim povezanim licem čija je ukupna vrednost u poreskom periodu manja od 8.000.000 din. izveštaj o transfernim cenama poreskom organu dostave u skraćenom obliku. Skraćenje se ogleda u tome što se za ove transakcije navodi opis i vrednost svake ovakve transakcije, kao i podaci o povezanom licu sa kojim je transakcija izvršena i što za ove transakcije pravno lice neće biti u obavezi da proverava da li su se odvile po tržišnim uslovima, niti da vrši korekciju poreske osnovice u poreskom bilansu.

Pored toga, izmenama Pravilnika brisana je ranija odredba da uz studiju transfernih cena poreski obveznik nije dužan da dostavlja dokumentaciju o transakcijama sa pojedinačnim pravnim licem, osim na zahtev nadležnog poreskog organa; ukinuta je obaveza dostavljanja spiska svih povezanih lica i definisanja načina na koji je utvrđena povezanost sa svakim od njih (ovi podaci već sadržani u tački 5 spiska informacija koje treba obezbediti u delu studije o analizi grupe); zatim je brisana obaveza da je poreski obveznik u funkcionalnoj analizi dužan da izvrši i opis planiranog razvoja poslovnih odnosa i obrazloži politiku transfernih cena sa povezanim licima.

Dopunom Pravilnika predviđeno je da se kod primene metode uporedive cene na tržištu interno uporedivom cenom smatra se i cena usluga ili proizvoda koju je obveznikovo povezano lice ostvarilo u transakciji sa nepovezanim licem, pod uslovom da se transakcija obavlja pod uporedivim uslovima, a izvršena su i preciziranja formule za računanje stope bruto marže kod metode preprodajne cene i cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu u smislu da se rezultat množi sa 100 kako bi se bruto marža izrazila u procentualnom obliku.

Izvor: Privredni savetnik

 
Joomla templates by a4joomla