Baner
Baner
Kako se vrši isplata plata od 1. marta 2014. godine?
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Ljubiša Lazarević   
utorak, 18 februar 2014 10:37

Sistem objedinjene naplate poreza i doprinosa punu primenu ima tek od 1. marta 2014. godine. Do tada važi tzv. prelazni režim u kojem se plate i ostala primanja fizičkih lica na koja se plaća porez po odbitku, isplaćuju na stari način, dok je predaja poreskih prijava dupla. Odnosno poreske prijave se predaju u papirnom obliku, ali se podnose i pripadajuće poreske prijave u elektronskoj formi do kraja tekućeg meseca.

Možda je upravo ovaj nametnuti dupli posao za knjigovođe i doveo do toga da se u informacioni sistem Poreske uprave sliva manje elektronskih poreskih prijava nego što je očekivano. Mi se u kancelariji šalimo da je na delu tihi štrajk knjigovođa. Ali naravno da je posredi nešto drugo. Naime, nelogično je očekivati da će knjigvođe sa oduševljenjem dočekati i sprovoditi takve promene za koje sami državni službenici kažu da su veće nego prilikom uvođenja PDV-a. I to u dva meseca koja u zbiru imaju najmanje dana (januar i februar), u kojima ima 7 dana državnih praznika i 16 dana vikenda, kada se sređuju popisne liste, usaglašavaju stanja sa partnerima i poreskim organima i priprema godišnji finansijski izveštaj i još niz “sitnih” poslova.

Da podsetimo, porez po odbitku (ovaj termin uključuje i doprinose za socijalno osiguranje) se plaća na sva primanja fizičkih lica kada istovremeno sa isplatom neto iznosa postoji i obaveza plaćanja odgovarajućih poreza i doprinosa. Iako se propisima ne uvodi nova obaveza u pogledu plaćanja poreza, tehničke novine će za pojedine značiti da poreske obaveze moraju platiti pre nego kasnije.

Kako je navedeno na sajtu jedne od banaka koje posluju u Srbiji, postupak isplate plata i drugih ličnih primanja koji će biti u primeni od 1. marta 2014. godine, podrazumeva sledeće:

  • isplatilac prihoda podnosi poresku prijavu za porez po odbitku Poreskoj upravi pre isplate prihoda; poreska prijava se podnosi elektronski preko portala Poreske uprave;
  • na osnovu podnete i prihvaćene poreske prijave, isplatilac prihoda dobija iznos i poziv na broj odobrenja (BOP) po modelu 97 od Poreske uprave, koji će koristiti prilikom plaćanja poreza i isplate prihoda, odnosno upisivati kao "poziv na broj" na nalogu za prenos i nalogu za isplatu;
  • banka prilikom izvršenja naloga klijenata kojima se vrši plaćanje poreza i isplata prihoda, kontroliše ispravnost poziva na broj slanjem upita prema Poreskoj upravi;
  • banka će izvršiti samo one naloge za koje proverom kod Poreske uprave dobije potvrdu o ispravnosti.

Takođe, na sajtu Poreske uprave je objavljeno uputstvo koje treba da olakša poreskim obveznicima popunjavanje naloga prilikom isplata plata. Koristeći navedno uputstvo objasnićemo kako se vrši isplata zarada od 1. marta 2014. godine.

Plaćanje poreza u sistemu objedinjene naplate poreza i doprinosa vrši se na jedinstven račun za sve poreske obveznike, koji je samo u te svrhe i otvoren.

Radi sprovođenja sistema objedinjene naplate poreza i doprinosa izvršene su izmene u šiframa plaćanja. Nove šifre plaćanja možete videti prateći internet vezu.

Šifra plaćanja koja se unosi u nalog ima tri cifre, od kojih prva predstavlja šifru klasifikacije prema obliku plaćanja, a druge dve šifru klasifikacije prema osnovu plaćanja.

U zavisnosti od toga koja je šifra plaćanja navedna na pojedinim instrumentima platnog prometa (a to su: nalog za uplatu, nalog za isplatu, nalog za prenos i nalog za naplatu) postoji obaveza upisivanja poziva na broj odobrenja koji je dodeljen od strane Poreske uprave (u daljem tekstu: BOP).

U vezi sa objedinjenom naplatom poreza i doprinosa, od važnosti su samo nalog za prenos i nalog za isplatu. Naime, nije moguće izvršiti uplatu ovih javnih dažbina putem naloga za uplatu tj. opšte uplatnice.  Porez po odbitku, kao i prihodi na koje se plaća porez po odbitku ako je isplatilac prihoda fizičko lice, obavezno se plaćaju bezgotovinski, korišćenjem naloga za prenos u koji se upisuje BOP.

Pravno lice ili preduzetnik koji prihode fizičkim licima na koje se plaća porez po odbitku isplaćuje gotovinski, u nalog za isplatu kojim podiže sredstva za plaćanje ovih prihoda obavezno unesi BOP.

Dakle, prvi korak je podnošenje elektronske poreske prijave PPP-PD putem portala Poreske uprave. Ako je podneta prijava ispravna, to će rezultirati povratnom informacijom koja će (pored ostalog) sadržati i poziv na broj odobrenja (BOP).

Ovde nećemo pisati kako se podnosi poreska prijava u elektronskom obliku. Za to upućujemo na internet strane Poreske uprave, na knjigovođe i stručne publikacije. Da bi uopšte pravno lice ili preduzetnik mogao da pristupi portalu Poreske uprave potrebno je da, putem popunjavanja i predaje tzv. PEP obrasca u papirnom obliku u Poresku upravu, ovlasti knjigovođu ili drugu osobu koja ima kvalifikovani elektronski sertifikat ili da zakonski zastupnik ima kvalifikovani elektronski sertifikat.

Preporučujemo i ranije objavljene tekstove na ovom sajtu:


Propisan je račun za objedinjenu naplatu poreza i doprinosa po odbitku

Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku, vrši se na sledeći račun:

840-4848-37 – Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku,

ili za elektronsko plaćanje:

840000000000484837 – Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku.

Poziv na broj odobrenja sastoji se iz dvocifrenog kontrolnog broja i sedamnaestocifrenog niza brojeva koji za plaćanje poreza po odbitku u objedinjenoj naplati uvek počinje sa 9 (prefiks).


Dakle, nakon dobijanja BOP-a od Poreske uprave potrebno je popuniti naloge i poslati / predati ih banci. Evo primera za popunjvanje naloga koji su dati u gore navedenom uputstvu:

1. Bezgotovinsko plaćanje poreza po odbitku

Popunjavanje naloga za prenos - porez po odbitku

2. Bezgotovinsko plaćanje zarade zaposlenom

Popunjavanje naloga za prenos plata zarda

3. Podizanje gotovine u banci za isplatu zarade zaposlenom

popunjavanje naloga za isplatu plata zarada

4. Bezgotovinsko plaćanje naknade zarade za bolovanje preko 30 dana

popunjavanje naloga za prenos bolovanje preko 30 dana

5. Plaćanje poreza po odbitku asignacijom / cesijom

popunjavanje naloga za prenos cesija asignacija porez po odbitku

6. Plaćanje zarade zaposlenom asignacijom / cesijom

popunjavanje naloga za prenos cesija asignacija plata zarada

Poreska uprava je objavila i tabele u kojima je pregledno dato za koje šifre plaćanja postoji obaveza upisa BOP-a u nalog za prenos i nalog za isplatu. Te tabele dajemo u nastavku.

Tabela 1. Šifre plaćanja u transakcijama raspodele i obaveznost upisa BOP

Šifra Naziv Opis Obaveznost BOP
40 Zarade i druga primanja zaposlenih zarada; lična zarada preduzetnika; razlika zarade lica postavljenih na javnu funkciju za vreme obavljanja te funkcije; ugovorena naknada za privremene i povremene poslove, kao i oporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodišnjih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog DA
41 Neoporeziva primanja zaposlenih, socijalna i druga davanja izuzeta od oporezivanja i obustave od zarada neoporeziva primanja zaposlenih po osnovu: naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnice i naknade troškova prevoza i smeštaja za službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, dnevne naknade pripadnika Vojske Srbije, solidarne pomoći za slučaj bolesti, rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, novogodiš-njih i božićnih poklona deci zaposlenog i jubilarne nagrade zaposlenog;socijalna i druga davanja izuzeta iz oporezivanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, izuzev naknade troškova volontiranja;obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave NE
42 Naknade zarada na teret poslodavca naknada zarade zbog privremene sprečenosti za rad zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti, a koja od prvog dana pa sve vreme trajanja sprečenosti tereti sredstva poslodavca; naknada zarade za slučaj privremene sprečenosti za rad do 30 dana usled bolesti ili povrede van rada, zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, zbog propisane mere obavezne izolacije, zbog nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, zbog određivanja za pratioca bolesnog lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;naknada zarade za vreme plaćenog odsustva za vreme prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do kog je došlo bez krivice zaposlenog prema članu 116. Zakona o radu DA
44 Isplate preko omladinskih i studentskih zadruga isplata članovima zadruge s računa zadruge DA
45 Penzije iznos penzija koji se isplaćuje penzionerima ili prenosi na njihove tekuće račune u banci i drugoj finansijskoj organizaciji, osim isplata u gotovom novcu NE
46 Obustave od penzija obustave po osnovu administrativne zabrane za kredite, članarine i ostale zakonske, administrativne i druge obustave NE
47 Naknade zarada na teret drugih isplatilaca naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, zbog bolesti ili povreda van rada, bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, propisane mere obavezne izolacije, nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, kao i određivanja za pratioca bolesnog lica;naknada zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad zbog davanja tkiva i organa i zbog nege bolesnog deteta do 3 godine;naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta DA
48 Prihodi fizičkih lica od kapitala i drugih imovinskih prava kamata, dividenda i učešće u dobiti, prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda, prihod od izdavanja nepokretnosti i pokretnih stvari, prihod od imovinskog prava nad autorskim delom, odnosno od prava industrijske svojine, prihodi od osiguranja DA
49 Ostali prihodi fizičkih lica prihod od ugovorene naknade za stvaranje autorskog dela, prihod sportista i sportskih stručnjaka, prihod od ugovora o delu i drugi prihodi fizičkih lica nepomenuti u šiframa od 40 do 48 DA
53 Uplata javnih prihoda izuzev poreza i doprinosa po odbitku uplata javnih prihoda, i to poreza, izuzev poreza po odbitku, taksi, naknada i dr. NE
54 Uplata poreza i doprinosa po odbitku uplata poreza i doprinosa koje je isplatilac prihoda dužan da obračuna, obustavi i uplati na propisani jedinstveni uplatni račun najkasnije na dan isplate prihoda fizičkom licu po odbitku DA
57 Povraćaj više ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava sa uplatnog računa tekućeg prihoda u korist poreskog obveznika na ime više naplaćenih ili pogrešno naplaćenih tekućih prihoda DA, u slučaju povraćaja poreza po odbitku, u ostalim slučajevima NE
58 Preknjižavanje više ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda prenos sredstava s jednog uplatnog računa tekućeg prihoda u korist drugog, a na ime više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih tekućih prihoda DA, u slučaju povraćaja poreza po odbitku, u ostalim slučajevima NE

Napomene:

  1. Ako poslodavac koristi mogućnost da naknade zarada koje isplaćuje na svoj teret u pojedinačnoj poreskoj prijavi (PPP-PD) iskazuje u okviru zarade, tada pri plaćanju zbirnog iznosa neto zarade i ove naknade zarade koristi šifru plaćanja za zarade (40).
  2. Šifre plaćanja 57 i 58 koristi samo Ministarstvo finansija Uprava za trezor.

Tabela 2. Šifre plaćanja klasifikacije prema obliku plaćanja i polje za upis BOP/PIB

Šifra Oblik plaćanja Opis Polje
1 Gotovinski Gotovinske isplate s računa Nalog za isplatu – BOP se upisuje u polje: poziv na broj (zaduženje)
2 Bezgotovinski Prenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog računa na drugi račun Nalog za prenos – BOP se upisuje u polje: poziv na broj (odobrenje)
3 Obračunski Obračunska plaćanja (za asignaciju/cesiju) Nalog za prenos – BOP se upisuje u polje: poziv na broj (odobrenje), a PIB lica za čiji račun se vrši plaćanje asignacijom unosi se u polje: poziv na broj (zaduženje)
9 Preknjižavanje Povraćaj po osnovu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava Preknjižavanje više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava sa jednog na drugi uplatni raćun javnog prigoda Nalog za prenos – BOP se upisuje u polje: poziv na broj (zaduženje), a PIB se upisuje u polje: poziv na broj (odobrenje) Nalog za prenos – u prijavi na teret BOP se upisuje u polje: pozivna broj (zaduženje), a u prijavu u korist BOP se upisuje u polje: poziv na broj (odobrenje)

Napomena: šifru 9 koristi samo Ministarstvo finansija Uprava za trezor

 
Joomla templates by a4joomla