Банер
Банер
Како се врши исплата плата од 1. марта 2014. године?
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 18 фебруар 2014 10:37

Систем обједињене наплате пореза и доприноса пуну примену има тек од 1. марта 2014. године. До тада важи тзв. прелазни режим у којем се плате и остала примања физичких лица на која се плаћа порез по одбитку, исплаћују на стари начин, док је предаја пореских пријава дупла. Односно пореске пријаве се предају у папирном облику, али се подносе и припадајуће пореске пријаве у електронској форми до краја текућег месеца.

Можда је управо овај наметнути дупли посао за књиговође и довео до тога да се у информациони систем Пореске управе слива мање електронских пореских пријава него што је очекивано. Ми се у канцеларији шалимо да је на делу тихи штрајк књиговођа. Али наравно да је посреди нешто друго. Наиме, нелогично је очекивати да ће књигвође са одушевљењем дочекати и спроводити такве промене за које сами државни службеници кажу да су веће него приликом увођења ПДВ-а. И то у два месеца која у збиру имају најмање дана (јануар и фебруар), у којима има 7 дана државних празника и 16 дана викенда, када се сређују пописне листе, усаглашавају стања са партнерима и пореским органима и припрема годишњи финансијски извештај и још низ “ситних” послова.

Да подсетимо, порез по одбитку (овај термин укључује и доприносе за социјално осигурање) се плаћа на сва примања физичких лица када истовремено са исплатом нето износа постоји и обавеза плаћања одговарајућих пореза и доприноса. Иако се прописима не уводи нова обавеза у погледу плаћања пореза, техничке новине ће за поједине значити да пореске обавезе морају платити пре него касније.

Како је наведено на сајту једне од банака које послују у Србији, поступак исплате плата и других личних примања који ће бити у примени од 1. марта 2014. године, подразумева следеће:

  • исплатилац прихода подноси пореску пријаву за порез по одбитку Пореској управи пре исплате прихода; пореска пријава се подноси електронски преко портала Пореске управе;
  • на основу поднете и прихваћене пореске пријаве, исплатилац прихода добија износ и позив на број одобрења (БОП) по моделу 97 од Пореске управе, који ће користити приликом плаћања пореза и исплате прихода, односно уписивати као "позив на број" на налогу за пренос и налогу за исплату;
  • банка приликом извршења налога клијената којима се врши плаћање пореза и исплата прихода, контролише исправност позива на број слањем упита према Пореској управи;
  • банка ће извршити само оне налоге за које провером код Пореске управе добије потврду о исправности.

Такође, на сајту Пореске управе је објављено упутство које треба да олакша пореским обвезницима попуњавање налога приликом исплата плата. Користећи наведно упутство објаснићемо како се врши исплата зарада од 1. марта 2014. године.

Плаћање пореза у систему обједињене наплате пореза и доприноса врши се на јединствен рачун за све пореске обвезнике, који је само у те сврхе и отворен.

Ради спровођења система обједињене наплате пореза и доприноса извршене су измене у шифрама плаћања. Нове шифре плаћања можете видети пратећи интернет везу.

Шифра плаћања која се уноси у налог има три цифре, од којих прва представља шифру класификације према облику плаћања, а друге две шифру класификације према основу плаћања.

У зависности од тога која је шифра плаћања наведна на појединим инструментима платног промета (а то су: налог за уплату, налог за исплату, налог за пренос и налог за наплату) постоји обавеза уписивања позива на број одобрења који је додељен од стране Пореске управе (у даљем тексту: БОП).

У вези са обједињеном наплатом пореза и доприноса, од важности су само налог за пренос и налог за исплату. Наиме, није могуће извршити уплату ових јавних дажбина путем налога за уплату тј. опште уплатнице.  Порез по одбитку, као и приходи на које се плаћа порез по одбитку ако је исплатилац прихода физичко лице, обавезно се плаћају безготовински, коришћењем налога за пренос у који се уписује БОП.

Правно лице или предузетник који приходе физичким лицима на које се плаћа порез по одбитку исплаћује готовински, у налог за исплату којим подиже средства за плаћање ових прихода обавезно унеси БОП.

Дакле, први корак је подношење електронске пореске пријаве ППП-ПД путем портала Пореске управе. Ако је поднета пријава исправна, то ће резултирати повратном информацијом која ће (поред осталог) садржати и позив на број одобрења (БОП).

Овде нећемо писати како се подноси пореска пријава у електронском облику. За то упућујемо на интернет стране Пореске управе, на књиговође и стручне публикације. Да би уопште правно лице или предузетник могао да приступи порталу Пореске управе потребно је да, путем попуњавања и предаје тзв. ПЕП обрасца у папирном облику у Пореску управу, овласти књиговођу или другу особу која има квалификовани електронски сертификат или да законски заступник има квалификовани електронски сертификат.

Препоручујемо и раније објављене текстове на овом сајту:


Прописан је рачун за обједињену наплату пореза и доприноса по одбитку

Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку, врши се на следећи рачун:

840-4848-37 – Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку,

или за електронско плаћање:

840000000000484837 – Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку.

Позив на број одобрења састоји се из двоцифреног контролног броја и седамнаестоцифреног низа бројева који за плаћање пореза по одбитку у обједињеној наплати увек почиње са 9 (префикс).


Дакле, након добијања БОП-а од Пореске управе потребно је попунити налоге и послати / предати их банци. Ево примера за попуњвање налога који су дати у горе наведеном упутству:

1. Безготовинско плаћање пореза по одбитку

Попуњавање налога за пренос - порез по одбитку

2. Безготовинско плаћање зараде запосленом

Попуњавање налога за пренос плата зарда

3. Подизање готовине у банци за исплату зараде запосленом

попуњавање налога за исплату плата зарада

4. Безготовинско плаћање накнаде зараде за боловање преко 30 дана

попуњавање налога за пренос боловање преко 30 дана

5. Плаћање пореза по одбитку асигнацијом / цесијом

попуњавање налога за пренос цесија асигнација порез по одбитку

6. Плаћање зараде запосленом асигнацијом / цесијом

попуњавање налога за пренос цесија асигнација плата зарада

Пореска управа је објавила и табеле у којима је прегледно дато за које шифре плаћања постоји обавеза уписа БОП-а у налог за пренос и налог за исплату. Те табеле дајемо у наставку.

Табела 1. Шифре плаћања у трансакцијама расподеле и обавезност уписа БОП

Шифра Назив Опис Обавезност БОП
40 Зараде и друга примања запослених зарада; лична зарада предузетника; разлика зараде лица постављених на јавну функцију за време обављања те функције; уговорена накнада за привремене и повремене послове, као и опорезива примања запослених по основу: накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају, дневнице и накнаде трошкова превоза и смештаја за службено путовање у земљи или иностранству, дневне накнаде припадника Војске Србије, солидарне помоћи за случај болести, рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице, новогодишњих и божићних поклона деци запосленог и јубиларне награде запосленог ДА
41 Неопорезива примања запослених, социјална и друга давања изузета од опорезивања и обуставе од зарада неопорезива примања запослених по основу: накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају, дневнице и накнаде трошкова превоза и смештаја за службено путовање у земљи или иностранству, дневне накнаде припадника Војске Србије, солидарне помоћи за случај болести, рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице, новогодиш-њих и божићних поклона деци запосленог и јубиларне награде запосленог;социјална и друга давања изузета из опорезивања у складу са законом којим се уређује порез на доходак грађана, изузев накнаде трошкова волонтирања;обуставе по основу административне забране за кредите, чланарине и остале законске, административне и друге обуставе НЕ
42 Накнаде зарада на терет послодавца накнада зараде због привремене спречености за рад због повреде на раду или професионалне болести, а која од првог дана па све време трајања спречености терети средства послодавца; накнада зараде за случај привремене спречености за рад до 30 дана услед болести или повреде ван рада, због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, због прописане мере обавезне изолације, због неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, због одређивања за пратиоца болесног лица у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање;накнада зараде за време плаћеног одсуства за време прекида рада, односно смањења обима рада до ког је дошло без кривице запосленог према члану 116. Закона о раду ДА
44 Исплате преко омладинских и студентских задруга исплата члановима задруге с рачуна задруге ДА
45 Пензије износ пензија који се исплаћује пензионерима или преноси на њихове текуће рачуне у банци и другој финансијској организацији, осим исплата у готовом новцу НЕ
46 Обуставе од пензија обуставе по основу административне забране за кредите, чланарине и остале законске, административне и друге обуставе НЕ
47 Накнаде зарада на терет других исплатилаца накнада зараде за боловање преко 30 дана за случај привремене спречености за рад преко 30 дана, због болести или повреда ван рада, болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, прописане мере обавезне изолације, неге болесног члана уже породице, изузев детета млађег од три године, као и одређивања за пратиоца болесног лица;накнада зараде за боловање преко 30 дана за случај привремене спречености за рад због давања ткива и органа и због неге болесног детета до 3 године;накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства с рада ради неге детета и одсуства с рада ради посебне неге детета ДА
48 Приходи физичких лица од капитала и других имовинских права камата, дивиденда и учешће у добити, принос од инвестиционе јединице отвореног инвестиционог фонда, приход од издавања непокретности и покретних ствари, приход од имовинског права над ауторским делом, односно од права индустријске својине, приходи од осигурања ДА
49 Остали приходи физичких лица приход од уговорене накнаде за стварање ауторског дела, приход спортиста и спортских стручњака, приход од уговора о делу и други приходи физичких лица непоменути у шифрама од 40 до 48 ДА
53 Уплата јавних прихода изузев пореза и доприноса по одбитку уплата јавних прихода, и то пореза, изузев пореза по одбитку, такси, накнада и др. НЕ
54 Уплата пореза и доприноса по одбитку уплата пореза и доприноса које је исплатилац прихода дужан да обрачуна, обустави и уплати на прописани јединствени уплатни рачун најкасније на дан исплате прихода физичком лицу по одбитку ДА
57 Повраћај више или погрешно наплаћених текућих прихода пренос средстава са уплатног рачуна текућег прихода у корист пореског обвезника на име више наплаћених или погрешно наплаћених текућих прихода ДА, у случају повраћаја пореза по одбитку, у осталим случајевима НЕ
58 Прекњижавање више или погрешно уплаћених текућих прихода пренос средстава с једног уплатног рачуна текућег прихода у корист другог, а на име више уплаћених или погрешно уплаћених текућих прихода ДА, у случају повраћаја пореза по одбитку, у осталим случајевима НЕ

Напомене:

  1. Ако послодавац користи могућност да накнаде зарада које исплаћује на свој терет у појединачној пореској пријави (ППП-ПД) исказује у оквиру зараде, тада при плаћању збирног износа нето зараде и ове накнаде зараде користи шифру плаћања за зараде (40).
  2. Шифре плаћања 57 и 58 користи само Министарство финансија Управа за трезор.

Табела 2. Шифре плаћања класификације према облику плаћања и поље за упис БОП/ПИБ

Шифра Облик плаћања Опис Поље
1 Готовински Готовинске исплате с рачуна Налог за исплату – БОП се уписује у поље: позив на број (задужење)
2 Безготовински Пренос (плаћање и други трансфери) с једног рачуна на други рачун Налог за пренос – БОП се уписује у поље: позив на број (одобрење)
3 Обрачунски Обрачунска плаћања (за асигнацију/цесију) Налог за пренос – БОП се уписује у поље: позив на број (одобрење), а ПИБ лица за чији рачун се врши плаћање асигнацијом уноси се у поље: позив на број (задужење)
9 Прекњижавање Повраћај по основу више уплаћених или погрешно уплаћених средстава Прекњижавање више уплаћених или погрешно уплаћених средстава са једног на други уплатни раћун јавног пригода Налог за пренос – БОП се уписује у поље: позив на број (задужење), а ПИБ се уписује у поље: позив на број (одобрење) Налог за пренос – у пријави на терет БОП се уписује у поље: позивна број (задужење), а у пријаву у корист БОП се уписује у поље: позив на број (одобрење)

Напомена: шифру 9 користи само Министарство финансија Управа за трезор

 
Јоомла templateс бy а4јоомла