Baner
Baner
PDV prijava od 01. jula isključivo elektronski
Vesti
petak, 27 jun 2014 08:58

Prenosimo saopštenje Poreske uprave u vezi sa elektronskim podnošenjem PDV prijave:


Poštovani obveznici,

Podsećamo vas da od 1. jula PDV prijave se podnose isključivo u elektronskom obliku. Podnošenje PDV prijave u elektronskom obliku, izuzev izmenjene prijave, je i do sada bilo moguće. Kako bi omogućili potpun prelazak na elektronsko podnošenje, bilo je neophodno da se u obrascu prijave dodaju određena polja.

Ovim putem vas obaveštavamao o izmenama, koje su unete i u odgovarajući tekst predloga pravilnika čije se objavljivanje očekuje narednih dana. Delimično je izmenjen deo prijave koji se odnosi na podatke o podnosiocu, dok je deo koji se odnosi na podatke od značaja za utvrđivanje poreske obaveze ostao isti. U delu I obrasca iskazuju se podaci o poreskoj prijavi: u polju 1.1. – poreski period upisuje se datum početka i završetka poreskog perioda; a u polju 1.2. – koje se popunjava samo ako podnosite izmenjenu prijavu, upisuje se broj 1, u kom slučaju se u polje 1.2.a obavezno upisuje i identifikacioni broj poreske prijave koja se menja. Identifikacioni broj poreske prijave može biti ili identifikacioni broj poreske prijave, ako se menja poreska prijava podneta u elektronskom obliku, ili broj bar koda, ako se menja poreska prijava koja nije podneta u elektronskom obliku.

U delu II obrasca iskazuju se podaci o podnosiocu poreske prijave: u polju 2.1. – tip podnosioca upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV, odnosno oznaka 2 ako se poreska prijava podnosi za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV; u polje 2.2. – oznaka poreskog perioda upisuje se oznaka 1 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarski mesec ili poreskog dužnika koji nije obveznik PDV, odnosno oznaka 3 ako se poreska prijava podnosi za obveznika PDV za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje. Polja 2.3. – poreski identifikacioni broj i 2.4. – naziv, odnosno ime i prezime i adresa popunjavaju se automatski na osnovu izbora ovlašćenog podnosioca poreske prijave, dok se u polje 2.5. – elektronska pošta upisuje podatak o elektronskoj adresi podnosioca poreske prijave.

Deo prijave u koji se unose podaci od značaja za utvrđivanje obaveze je ostao neizmenjen, izuzev što se u slučaju postojanja poreza za povraćaj upisuje oznaka 1 (umesto sadašnjeg zaokruživanja izbora DA), ako se opredeljujete za povraćaj, ili se upisuje oznaka 0, ako se opredeljujete za poreski kredit za naredni period.

Poreska prijava za PDV, kao i izmenjena poreska prijava za PDV, može se podneti ili kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom preko portala Poreske uprave, ili popunjavanjem poreske prijave u okviru korisničke aplikacije na ovom portalu.

U slučaju da u prijavi postoje formalne neispravnosti i/ili matematičke greške dobićete o tome obaveštenje u elektronskom obliku. Kao i do sada, poreska prijava će se smatrti podnetom kada u elektronskom obliku dobijete potvrdu o formalnoj ispravnosti i matematičkoj tačnosti iskazanih podataka i identifikacioni broj prijave.

Izvor: Poreska uprava


 
Joomla templates by a4joomla