Baner
Baner
Otpis zastarele novčane obaveze od strane dužnika (broj 413-00-1846/2010-04 od 1.9.2010. godine)

Da li dužnik koji otpiše zastarelu novčanu obavezu iz poslovnih knjiga duguje porez po tom osnovu (zbog otpisa zastarelog duga)?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-1846/2010-04 od 1.9.2010. god.)

1. Sa aspekta Zakona o porezima na imovinu
Prema odredbi člana 14. st. 3. i 4. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01 ... 5/09, u daljem tekstu: Zakon), porez na nasleđe i poklon plaća se i na nasleđeni, odnosno na poklon primljeni gotov novac, štedne uloge, depozite u bankama, novčana potraživanja, prava intelektualne svojine, pravo svojine na upotrebljavanom motornom vozilu, upotrebljavanom plovnom objektu, odnosno upotrebljavanom vazduhoplovu na sopstveni pogon osim državnog, i druge pokretne stvari, osim udela u pravnom licu, odnosno hartija od vrednosti.

Porez na poklon plaća se i u slučaju prenosa bez naknade imovine pravnog lica.

Prema odredbi člana 360. st.. 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i „Sl. list SRJ“, br. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 i 44/99, u daljem tekstu: ZOOO), zastarelošću prestaje pravo zahtevati ispunjenje obaveze. Zastarelost nastupa kad protekne zakonom određeno vreme u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje obaveze.

Ako dužnik ispuni zastarelu obavezu, nema pravo zahtevati da mu se vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obaveza zastarela (član 367. ZOOO).

Imajući u vidu da nastupanjem zastarelosti ne prestaje pravo na potraživanje iz određenog obligacionog odnosa, već to pravo prelazi u domen prirodne (naturalne) obligacije, što znači da dužnik koji zastarelu obavezu ispuni nema pravo da traži njen povraćaj, Ministarstvo finansija smatra da nastupanjem zastarelosti novčanog potraživanja dužnik nije ostvario poklon od poverioca.

Prema tome, po mišljenju Ministarstva finansija, otpis zastarelog novčanog potraživanja ne smatra se poklonom dužniku, kao predmetom oporezivanja porezom na poklon u skladu sa Zakonom što znači da se u tom slučaju porez na poklon ne plaća.

2. Sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica
Prema odredbi člana 23. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 18/10, u daljem tekstu: Zakon), za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se prihodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, osim prihoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

S tim u vezi, kada obveznik, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI, u svojim poslovnim knjigama evidentira prihod od smanjenja obaveza na računu 677 – Prihodi od smanjenja obaveza, na kome se, saglasno članu 55. Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. glasnik RS“, br. 114/06 ... 4/10), iskazuje smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnanja i sl. (zaduženjem računa na kome je obaveza iskazana), Ministarstvo finansija smatra da tako iskazan prihod ulazi u osnovicu za obračun poreza na dobit pravnih lica i oporezuje se u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit preduzeća („Sl. glasnik RS“, br. 139/04).

B I L T E N - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 9, septembar 2010.
godina L
ISSN 0354-3242

 
Joomla templates by a4joomla