Банер
Банер
Истицање знака забрањено и дозвољено пушење
Е-Издаваштво - Коментари прописа
петак, 10 децембар 2010 20:29

Подсећамо посетиоце да је од 20.10.2010. године, а на основу Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму (Службени гласник РС“, бр. 30/10) и Правилника о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места („Службени гласник РС“, бр. 73/10), прописана обавеза истицања нових знакова забрањеног и дозвољеног пушења у одређеном простору.

Истицање знака забране пушења у затвореном радном и јавном простору

Знак забране пушења који се користи за означавање затвореног радног и јавног простора, као и другог простора у коме је пушење забрањено има облик правоугаоника формата А4 (210 мм x 297 мм), са кругом пречника 168 мм и косом траком (пречник круга) положеном под углом од 45 степени у односу на хоризонтални пречник круга и симболом упаљене цигарете димензија 105 мм x 14 мм унутар круга положене испод косе траке под углом од 90 степени у односу на косу траку.
На горњем полу знака, изнад круга, исписан је текст: "ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ". На доњем полу знака, испод круга, исписан је текст: "ЗА КРШЕЊЕ ОВЕ ЗАБРАНЕ ИЗРИЧЕ СЕ НОВЧАНА КАЗНА ПРОПИСАНА ЗАКОНОМ".
Текст је исписан је словима величине 9 мм, ћириличким писмом, односно другим језиком и писмом који су у службеној употреби Републици Србији.
Унутрашњост круга и површине знака ван круга је беле боје; ивица круга и коса трака (пречник круга) ширине су 15 мм и црвене су боје; симбол упаљене цигарете је беле и црне боје (контуре цигарете и дуванског дима); слова знака су црне боје.

Знак забране пушења у затвореном радном и јавном простору истиче се:

•    на свим улазним вратима сваког затвореног радног и јавног простора;
•    на видним местима унутар сваког појединачног радног и јавног простора, што значи у свакој канцеларији, кабинету, соби и др;
•    у функционалном делу простора, , укључујући и дворишни простор, који се не сматра затвореним јавним простором, у коме се обављају делатности:
о    здравствене заштите,
о    васпитања и образовања,
о    друштвене бриге о деци,
о    социјалне заштите.
Знак забране пушења у функционалном делу простора истиче се на улазу у овај простор, као и на одговарајућем броју места у оквиру овог простора, у пластичном заштитном омоту поштујући безбедносне и стилске захтеве непосредног окружења и тако да постављени знак не омета обављање делатности;
•    на отвореном простору за одржавање позоришних, биоскопских и других врста представа.

Истицање знака забране пушења у такси возилима и угоститељским објектима

Знак који се користи за означавање забране пушења у такси возилима, и за означавање столова, шанкова и других површина на којима се служи храна или пиће у угоститељским објектима, односно деловима угоститељских објеката у којима је забрањено пушење, има исти изглед, с тим што су његове димензије следеће:
- облик правоугаоника формата је А7 (74 мм x 105 мм), са кругом пречника 45 мм и косом траком (пречник круга) положеном под углом од 45 степени у односу на хоризонтални пречник круга и симболом упаљене цигарете димензија 25 мм x 4 мм унутар круга положене испод косе траке под углом од 90 степени у односу на косу траку;
- слова текста који се исписује на горњем и доњем полу знака величине су 6 мм;
- ивица круга и коса трака (пречник круга) ширине су 8 мм.

Знак забране пушења у такси возилима истиче се:
•    на улазним вратима такси возила,
•    на видним местима унутар такси возила,

у оба случаја водећи рачуна о томе да положај, место и висина постављеног знака омогућавају несметано обављање делатности, односно не угрожавају безбедност саобраћаја такси возила, корисника такси возила, као и других лица у саобраћају.

Знак забране пушења у угоститељским објектима истиче се:
•    на свим столовима,
•    шанковима и
•    другим површинама на којима се служи храна или пиће
у угоститељским објектима, односно деловима угоститељских објеката у којима је забрањено пушење

Знак да је пушење дозвољено и његово истицање у затвореном радном и јавном простору

Знак који се користи за означавање простора у коме је пушење дозвољено, има облик правоугаоника формата А4 (210 мм x 297 мм), са кругом пречника 168 мм и симболом упаљене цигарете димензија 105 мм x 14 мм унутар круга.
На горњем полу знака, изнад круга, исписан је текст: "ДОЗВОЉЕНО ПУШЕЊЕ", словима величине 9 мм, ћириличким писмом, односно другим језиком и писмом који су у службеној употреби у складу са прописима о службеној употреби језика и писама
Унутрашњост круга и површине знака ван круга је црне боје; ивица круга је ширине 15
мм и црвене је боје; симбол упаљене цигарете је беле и црне боје (контуре цигарете и
дуванског дима); слова знака су беле боје.

Знак да је пушење дозвољено, истиче се
•    на улазним вратима сваког затвореног радног и јавног простора у коме је пушење дозвољено и
•    на улазним вратима просторије у којој је пушење дозвољено.

Знак да је пушење дозвољено и његово истицање у угститељским објектима

Знак који се користи за означавање столова, шанкова и других површина на којима се служи храна или пиће у угоститељским објектима, и деловима угоститељских објеката у којима је пушење дозвољено, има исти изглед, с тим што су његове димензије следеће:
- облик правоугаоника формата је А7 (74 мм x 105 мм), са кругом пречника 45 мм и симболом упаљене цигарете димензија 25 мм x 4 мм унутар круга;
- слова текста који се исписује на горњем полу знака величине су 6 мм;
- ивица круга је ширине 8 мм.

Знак да је пушење дозвољено истиче се:
•    на сваком столу
•    на шанку и
•    другој површини на којима се служи храна или пиће у угоститељским објектима, и деловима угоститељских објеката у којима је пушење дозвољено.

Истицање имена лица задуженог за контролу забране пушења

У складу са чланом 13. Закона, одговорно лице је дужно да на једном или више видних места у простору у коме је забрањено пушење истакне своје име, односно име лица које је задужио да у његово име контролише забрану пушења, с подацима о месту где се то лице налази и телефонским бројем на који се може пријавити пушење у том простору.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла