Банер
Банер
Измене делатности које немају обавезу евидентирања промета преко фискалне касе
Е-Издаваштво - Коментари прописа
понедељак, 13 децембар 2010 12:44

Према Закону о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 135/2004) лице које је уписано у одговарајући регистар за промет добара на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Ова обавеза постоји и у случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско плаћање).

Ова обавеза не односи се на пољопривредног произвођача и власника самосталне занатске радње који на пијачним тезгама и сличним објектима продају пољопривредне производе, односно сопствене производе занатства и домаће радиности, као и на банкарске организације, осигуравајуће организације, ПТТ и јавна предузећа која накнаду за продата добра, односно пружене услуге физичким лицима наплаћују испостављањем рачуна о обрачуну потрошње преко мерних инструмената (грејање, гас, телефон, електрична енергија, вода и др.).

Ову обавезу немају ни обвезници који су тога ослобђени посебном уредбом.

Такође, према закону лице на које се не односи обавеза евидентирања промета путем фискалне касе, као и лице које је уредбом ослобођено од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, а истовремено обавља и делатности које нису изузете, односно ослобођене од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, дужно је да сваки појединачни промет код обављања тих делатности евидентира преко фискалне касе.

Подсећамо посетиоце да је 1. септембра ступила на снагу нова Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе (Сл. гласник РС бр. 61/10) – у даљем тексту Уредба. Уредба је усклађена са одредбама новог Закон о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 104/09) и нове Уредбе о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/2010).

Према новој Уредби за следеће области, гране и групе класификације делатности не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе:

47.91     Трговина на мало посредством поште или интернета;
49.10     Железнички превоз путника, даљински и регионални;
49.20     Железнички превоз терета;
49.31     Градски и приградски копнени превоз путника;
49.39     Остали превоз путника у копненом саобраћају;
49.41     Друмски превоз терета;
49.42     Услуге пресељења;
50.30     Превоз путника унутрашњим пловним путевима;
50.40     Превоз терета унутрашњим пловним путевима;
51.10     Ваздушни превоз путника;
51.21     Ваздушни превоз терета;
52.21     Услужне делатности у копненом саобраћају;
53         Поштанске активности;
59.14     Делатност приказивања кинематографских дела;
61         Телекомуникације;
64         Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова;
65         Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања;
66         Помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању;
69.10     Правни послови;
81.21     Услуге редовног чишћења зграда;
81.22     Услуге осталог чишћења зграда и опреме;
81.29     Услуге осталог чишћења;
84.30     Обавезно социјално осигурање;
85          Образовање;
86          Здравствене делатности - здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања;
87          Социјална заштита са смештајем;
88          Социјална заштита без смештаја;
90          Стваралачке, уметничке и забавне делатности;
91          Делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне делатности;
92          Коцкање и клађење;
93          Спортске, забавне и рекреативне делатности;
94.91     Делатност верских организација;
95.23     Поправка обуће и предмета од коже;
95.25     Поправка сатова и накита;

Такође, поједине делатности у оквиру следећих група немају обавезу евидентирања промета преко фискалне касе. То су:

47.99     Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца:

  • продаја преко аутомата,
  • продаја преко путујућих продаваца - улична продаја сладоледа, лозова, кокица и штампе - колпортери;

75.00     Ветеринарске делатности - Примарна теренска здравствена заштита животиња, послови из Програма мера здравствене заштите животиња, послови дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња;

96.09     Остале непоменуте личне услужне делатности - активност чистача ципела, носача, лица за наплату паркирања аутомобила.

Такође, делатностима за које не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе сматрају се и:

Преглед чланака који су повезани са овим:
 
Јоомла templateс бy а4јоомла