Baner
Baner
Izmene delatnosti koje nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
ponedeljak, 13 decembar 2010 12:44

Prema Zakonu o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004) lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Ova obaveza postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Ova obaveza ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Ovu obavezu nemaju ni obveznici koji su toga oslobđeni posebnom uredbom.

Takođe, prema zakonu lice na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa putem fiskalne kase, kao i lice koje je uredbom oslobođeno od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, dužno je da svaki pojedinačni promet kod obavljanja tih delatnosti evidentira preko fiskalne kase.

Podsećamo posetioce da je 1. septembra stupila na snagu nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (Sl. glasnik RS br. 61/10) – u daljem tekstu Uredba. Uredba je usklađena sa odredbama novog Zakon o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) i nove Uredbe o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010).

Prema novoj Uredbi za sledeće oblasti, grane i grupe klasifikacije delatnosti ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase:

47.91     Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;
49.10     Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni;
49.20     Železnički prevoz tereta;
49.31     Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
49.39     Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;
49.41     Drumski prevoz tereta;
49.42     Usluge preseljenja;
50.30     Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;
50.40     Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima;
51.10     Vazdušni prevoz putnika;
51.21     Vazdušni prevoz tereta;
52.21     Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53         Poštanske aktivnosti;
59.14     Delatnost prikazivanja kinematografskih dela;
61         Telekomunikacije;
64         Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
65         Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66         Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10     Pravni poslovi;
81.21     Usluge redovnog čišćenja zgrada;
81.22     Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
81.29     Usluge ostalog čišćenja;
84.30     Obavezno socijalno osiguranje;
85          Obrazovanje;
86          Zdravstvene delatnosti - zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
87          Socijalna zaštita sa smeštajem;
88          Socijalna zaštita bez smeštaja;
90          Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;
91          Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;
92          Kockanje i klađenje;
93          Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;
94.91     Delatnost verskih organizacija;
95.23     Popravka obuće i predmeta od kože;
95.25     Popravka satova i nakita;

Takođe, pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase. To su:

47.99     Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca:

  • prodaja preko automata,
  • prodaja preko putujućih prodavaca - ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe - kolporteri;

75.00     Veterinarske delatnosti - Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;

96.09     Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti - aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.

Takođe, delatnostima za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i:

Pregled članaka koji su povezani sa ovim:
 
Joomla templates by a4joomla