Банер
Банер
Какав је поступак за добијање стручног мишљења Министарства финансија?
петак, 17 децембар 2010 10:06

Преузето са сајта Министарства финансија.

Порески обвезник има право да од Пореске управе бесплатно добије информације о пореским прописима из којих произилази његова пореска обавеза, а ако је неук, и основну правну помоћ, што омогућује да пријави и плати порез, обрачуна и плати споредна пореска давања, у складу са прописима.

Међутим, за захтев за давање мишљења о примени републичких прописа у складу са Законом о републичким административним таксама и Тарифом републичких административних такси као саставним делом Закона, плаћа се републичка административна такса у износу од 1.000,00 динара.

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне поштом (што значи и путем електронске поште), одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе.

Такса за опомену којом се обвезник позива да плати таксу износи 150,00 динара. Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.
Број рачуна је: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: контролни број + шифра (пример: општина Савски венац 50-016), сврха уплате републичка административна такса. Прималац средстава је буџет Републике Србије.

За добијање стручног мишљења Министарства финансија потребно је да захтев за мишљење у писаној форми упутите на адресу

Министарство финансија
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Уз захтев потребно је доставити и фотокопију уплатнице као доказ о уплаћеној административној такси.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла