Baner
Baner
Kakav je postupak za dobijanje stručnog mišljenja Ministarstva finansija?
petak, 17 decembar 2010 10:06

Preuzeto sa sajta Ministarstva finansija.

Poreski obveznik ima pravo da od Poreske uprave besplatno dobije informacije o poreskim propisima iz kojih proizilazi njegova poreska obaveza, a ako je neuk, i osnovnu pravnu pomoć, što omogućuje da prijavi i plati porez, obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu sa propisima.

Međutim, za zahtev za davanje mišljenja o primeni republičkih propisa u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama i Tarifom republičkih administrativnih taksi kao sastavnim delom Zakona, plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 1.000,00 dinara.

Ako netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak, odnosno drugi spis stigne poštom (što znači i putem elektronske pošte), odgovorno lice organa nadležnog za odlučivanje o zahtevu, odnosno podnesku pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse.

Taksa za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu iznosi 150,00 dinara. Taksa se uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.
Broj računa je: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj: kontrolni broj + šifra (primer: opština Savski venac 50-016), svrha uplate republička administrativna taksa. Primalac sredstava je budžet Republike Srbije.

Za dobijanje stručnog mišljenja Ministarstva finansija potrebno je da zahtev za mišljenje u pisanoj formi uputite na adresu

Ministarstvo finansija
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

Uz zahtev potrebno je dostaviti i fotokopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

 
Joomla templates by a4joomla