Банер
Банер
Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када привредни субјект обавља промет добара (софтверски програми) на мало путем интернета, при чему се преузимање добара врши интернетом, путем електронске поште, а наплата добара ...

Обавеза евидентирања промета преко фискалне касе у случају када привредни субјект обавља промет добара (софтверски програми) на мало путем интернета, при чему се преузимање добара врши интернетом, путем електронске поште, а наплата добара директном уплатом на рачун испоручиоца или кредитном картицом.
(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-00275/2006-04 од 13.12.2006. год.)

У складу с одредбом члана 3. став 1. и 2. Закона о фискалним касама („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, у даљем тексту: Закон), лице које је уписано у одговарајући регистар за промет добара на мало, односно за пружање услуга физичким лицима, дужно је да врши евидентирање сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе. Обавеза евидентирања сваког појединач но оствареног промета преко фискалне касе постоји и у случају када се услуга пружа физичком лицу, а накнаду за пружене услуге сноси правно лице, односно предузетник, и то независно од начина плаћања (готовина, чек, картица и безготовинско плаћање).

Сагласно одредби члана 3. став 3. Закона, обавеза евидентирања сваког појединачно оствареног промета преко фискалне касе не односи се на пољопривредног произвођача и власника самосталне занатске радње који на пијачним тезгама и сличним објектима продају пољопривредне производе, односно сопствене производе занатства и домаће радиности, као и на банкарске организације, осигуравајуће организације, ПТТ и јавна предузећа која накнаду за продата добра, односно пружене услуге физичким лицима наплаћују испостављањем рачуна о обрачуну потрошње преко мерних инструмената (грејање, гас, телефон, електрична енергија, вода и др.).

Уредбом о одређивању лица на које се, услед специфичности делатности које обављају, не односи обавеза евидентирања промета преко фискалне касе („Сл. гласник РС“, бр. 100/04 и 106/04) одређена су лица на које се не односи обавеза евидентирања промета преко фискалне касе.

Према томе, с обзиром да је делатност 52610 (Трговина на мало у продавницама које поштом достављају наручену робу) изузета од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, наведеном Уредбом, промет који привредни субјект оствари прометом добара (софтверски програми) на мало путем интернета (електронском поштом) није дужан да евидентира преко фискалне касе.

При томе, напомињемо да, у конкретном случају, привредни  субјект који врши продају добара путем интернета, при чему се преузимање добара врши интернетом, путем електронске поште, а наплата добара директном уплатом на рачун испоручиоца или кредитном картицом, пре отпочињања делатности, поред одлуке о почетку обављања поменуте делатности, мора у свом оснивачком акту имати уписану шифру делатности 52610 (Трговина на мало у продавницама које поштом достављају наручену робу).

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 12, децембар 2006.
година XЛВИ
ИССН 0354-3242

 
Јоомла templateс бy а4јоомла