Baner
Baner
Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt obavlja promet dobara (softverski programi) na malo putem interneta, pri čemu se preuzimanje dobara vrši internetom, putem elektronske pošte, a naplata dobara ...

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u slučaju kada privredni subjekt obavlja promet dobara (softverski programi) na malo putem interneta, pri čemu se preuzimanje dobara vrši internetom, putem elektronske pošte, a naplata dobara direktnom uplatom na račun isporučioca ili kreditnom karticom.
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00275/2006-04 od 13.12.2006. god.)

U skladu s odredbom člana 3. stav 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, u daljem tekstu: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja svakog pojedinač no ostvarenog prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Saglasno odredbi člana 3. stav 3. Zakona, obaveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Uredbom o određivanju lica na koje se, usled specifičnosti delatnosti koje obavljaju, ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 100/04 i 106/04) određena su lica na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Prema tome, s obzirom da je delatnost 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu) izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari prometom dobara (softverski programi) na malo putem interneta (elektronskom poštom) nije dužan da evidentira preko fiskalne kase.

Pri tome, napominjemo da, u konkretnom slučaju, privredni  subjekt koji vrši prodaju dobara putem interneta, pri čemu se preuzimanje dobara vrši internetom, putem elektronske pošte, a naplata dobara direktnom uplatom na račun isporučioca ili kreditnom karticom, pre otpočinjanja delatnosti, pored odluke o početku obavljanja pomenute delatnosti, mora u svom osnivačkom aktu imati upisanu šifru delatnosti 52610 (Trgovina na malo u prodavnicama koje poštom dostavljaju naručenu robu).

BILTEN - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 12, decembar 2006.
godina XLVI
ISSN 0354-3242

 
Joomla templates by a4joomla