Банер
Банер
Електронски потпис и достављање пореских пријава електронским путем - 3. страна
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 19 јануар 2011 15:55

Горепоменути квалификовани електронски сертификат („оловку“) издају, за сада, 4 наведена сертификациона тела. Након добијања „оловке“ потребно је омогућити да та „оловка“ ради. За то су потребни опрема (хардвер) и рачунарски програми (софтвер).

Опрема се састоји од рачунара, читача картице, УСБ прикључка и по потреби везе са интернетом. Софтвер се састоји од оперативног програма (углавном Wиндоwс) и посебних програма и инсталационих додатака који обезбеђује тело које издаје сертификат, као и од корисничког програма (апликација) за крајњу употребу електронског потписа – програм за електронско потписивање, или на пример програм (апликација) за предају пореских пријава електронским путем.

Стога је важно, пре добијања сертификата, бити у контакту са фирмом / особом која одржава рачунаре и програме које користимо. На тај начин ћемо из прве руке добити информације о потребном хардверу и софтверу, као и о могућностима за увоз/извоз разних података из постојећег програма и за могућност аутоматизације процеса. Тако ћемо са већом извесношћу знати како ова значајна промена у раду рачуновођа и књиговођа са Пореском управом утиче на наш процес рада. Односно, знаћемо да ли треба да обезбедимо нови хардвер, да ли се исплати да пређемо на нови програм за вођење књига или је ажурирање постојећег довољно. Међутим те нформације ће бити расположиве тек након пуштања у рад поменутог система Пореске управе.

Када имамо „оловку која ради“ можемо ставити свој електронски потпис на онај електронски документ који желимо да потпишемо.

Електронски документ јесте скуп података састављен од слова, бројева, симбола, графичких, звучних и видео записа садржаних у поднеску, писмену, решењу, исправи или било ком другом акту који сачине правна и физичка лица или органи власти ради коришћења у правном промету или у управном, судском или другом поступку пред органима власти, ако је електронски израђен, дигитализован, послат, примљен, сачуван или архивиран на електронском, магнетном, оптичком или другом медију.

Дакле, на било који електронски документ можемо ставити свој електронски потпис, поштујући законске прописе, што се у пракси своди на то да имамо „оловку која ради“. Чувајте своје „оловке“ јер губитак исте може да значи да неко са собом носи ваш својеручни потпис (и печат).

На крају тај документ треба послати коме је намењен, и чувати га у електронском облику, а по потреби и одштампати.

Предаја пореске пријаве која је електронски потписана

Према најавама из Пореске управе од 1. јуна 2011. године почеће са радом систем предаје пореских пријава електронским путем. Тај систем би одређено време био само могућност (не и обавеза), да би, како је најављено, касније постао и обавеза. Дакле, нема потребе за журбом, јер ће постојати одређени прелазни временски период у коме свако треба, према свом начину пословања и рада са клијентима, да одлучи на који начин ће добити сертификат. Према истим најавама, овај систем Пореске управе, као и сви други системи државне управе, прихватаће електронске потписе настале употребом било ког квалификованог електронског сертификата од 4 званично регистрована сертификациона тела.

Лично сматрам да би требало да остане законска могућност за свакога да не користи електронски потпис, већ обичан својеручни потпис и печат на папирном примерку документа. Ипак, мислим да ће државна управа да игра на трошкове, на тај начин што ће увести наплату посебних трошкова за оне који пореску пријаву и друге документе предају у папирној форми, и тако практично увести обавезу (једину стварну тржишну могућност) подношења пореских пријава електронским путем.

Посебну недоумицу у вези са предајом пореских пријава створила ми је презентација интернет сервиса за предају електронски потписане ПДВ пријаве електронским путем у Привредној комори Србије.

Наиме, тај систем је замишљен тако да рачуновођа или књиговођа својим потписом (у овом случају електронским) потписује ПДВ пријаве за све своје клијенте, а на основу овлашћења које је тај клијент доставо Привредној комори Србије. Како ја разумем прописе то није законски.

Чланом 13. Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ прописано је следеће:

„Обрасци ЕППДВ, ЗБПДВ и ПППДВ морају бити попуњени читко, штампаним словима и у пољима предвиђеним за попуњавање.
Обрасци из става 1. овог члана морају бити потписани лично од стране одговорног лица подносиоца пријаве и оверени печатом.
Ако је обрасце из члана 12. овог правилника, односно њихов део припремио порески саветник, обавезан је да их потпише, уз уношење свог пореског идентификационог броја.“

Такође чланом 38. Закон о пореском поступку и пореској администрацији прописано је следеће:

(3) Порески обвезник је дужан да лично потпише пореску пријаву, осим ако је друкчије уређено пореским прописом.
(4) Када је порески обвезник дужан да лично потпише пореску пријаву, потпис од стране пореског пуномоћника, законског заступника или заступника по службеној дужности, прихвата се само ако је порески обвезник спречен да лично потпише пореску пријаву из разлога телесне или душевне болести или дужег одсуства.
(5) Ако разлози из става 4. овог члана престану, Пореска управа може захтевати да порески обвезник лично потпише пореску пријаву.
(6) Ако је пореску пријаву, односно неки њен део припремио порески саветник, и он је обавезан да потпише пореску пријаву, уз уношење свог ПИБ-а.“

Знам да постоји различита пракса међу рачуновођама, али рецимо ја по правилу не потписујем пореске пријаве за своје клијенте. Потписујем пореске пријаве само на месту „пореску пријаву попунио“. Једино када одговорно лице није ту (у иностранству је) потписујем и печатирам пореске пријаве на основу писменог овлашћења. ПДВ пореску пријаву за своје клијенте уопште не потписујем.

Не знам како је замишљен систем Пореске управе по питању тога чији електронски потпис се прихвата на пореској пријави, али мислим да они немају избора осим да поштују закон. Додуше, могу га променити, но то не мења следеће што желим да кажем.

Није довољно само да рачуновођа затражи и добије сертификат за електронско потписивање. То мора да уради и одговоно лице у правном лицу или предузетник, како би читав систем правилно функционисао. Знамо да су људи различити, и неће сви једнако желети да примењују електронски потпис, онако како су то замислили разни програмери, бирократе и рачуновође. Зато је сазнање о томе какав став, по питању електронских потписа, имају наши клијенти (потписници), веома важно у процесу прилагођавања овом новом систему.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла