Банер
Банер
Национална служба за запошљавање објавила је јавне конкурсе и јавне позиве ради извршавања програма мера активне политике запошљавања - страна 2 ПДФ Штампа Ел. пошта
Вести
среда, 26 јануар 2011 09:36

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2011. години

Опис мере и висина средстава

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се у једнократном износу, послодавцима који отварају до 50 нових радних места, ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

Изузетно, послодавац може остварити право на субвенцију за отварање нових радних места за запошљавање преко 50 незапослених лица, ради уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на тржишту рада и већег степена запошљавања у оквиру гринфилд (греенфиелд) и браунфилд (броwнфиелд) инвестиција.
Висина субвенције зависи од развијености општине у којој се лица запошљавају и броја лица, и то:

 • 100.000,00 динара по лицу у првој и другој групи општина,
 • 200.000,00 динара по лицу у трећој групи општина,
 • 300.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина и девастираним општинама када се запошљава до 10 лица,
 • 400.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина и девастираним подручијима када се запошљава 11 и више лица.

Табела са приказом развијености општина у складу је са важећом Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе у тренутку објаве Јавног позива и саставни је део текста Јавног позива.

У току трајања Јавног позива послодавац може само једном поднети захтев за доделу субвенције.

Изузетно, послодавцу се може омогућити поновно подношење захтева и додела субвенције, под условом да исти у моменту закључења уговора као средство обезбеђења уговорних обавеза достави гаранцију банке у износу субвенције или хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције.

Услови за подношење захтева

Право на субвенцију за отварање нових радних места послодавац може остварити под условом:

 • да није смањивао број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају нормалне флуктуације запослених;
 • да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
 • да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни поступак и код кога је усвојен и у целости извршен план реорганизације, успешно пословао најмање 12 месеци;
 • да је подносилац захтева који је купио привредни субјект над којим је окончан поступак стечаја, успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:

 • државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава, друштвене организације, удружења грађана и екстериторијалне организације;
 • подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља, трговине, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења и др;
 • привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2. став 1. тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/10);
 • корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према Националној служби;
 • подносиоци захтева који запошљавају незапослена лица која су у претходном периоду од 6 месеци од дана подношења захтева била у радном односу код подносиоца захтева, односно послодавца који је оснивач или повезано лице са подносиоцем захтева.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла