Банер
Банер
Национална служба за запошљавање објавила је јавне конкурсе и јавне позиве ради извршавања програма мера активне политике запошљавања - страна 4 ПДФ Штампа Ел. пошта
Вести
среда, 26 јануар 2011 09:36

Конкурс за реализацију мере стручне праксе

Опис мере и висина средстава

Мера стручна пракса подразумева оспособљавање лица за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа. Мера траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци.

Током трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање:

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

 • 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,
 • 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
 • 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом

3. сноси трошкове полагања стручног испита у висини једномесечне новчане помоћи.

Услови за конкурисање:

Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:

 • да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
 • да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;
 • да је као услов законом прописана обавеза обављања приправничког стажа за рад на одређеним пословима;
 • да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе и
  • има до 30 година старости,
  • има средње, више или високо образовање,
  • нема радног искуства у струци и
  • није отпочело стручну праксу.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у Меру укључи максимално 2 незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у Меру укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Документација за конкурисање:

 • захтев за учешће у Мери (на прописаном обрасцу НСЗ),
 • доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;
 • доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву. 
Јоомла templateс бy а4јоомла