Банер
Банер
Национална служба за запошљавање објавила је јавне конкурсе и јавне позиве ради извршавања програма мера активне политике запошљавања - страна 6 ПДФ Штампа Ел. пошта
Вести
среда, 26 јануар 2011 09:36

Конкурс за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за 2011. годину

Овај Конкурс представља основ за доделу де минимис државне помоћи и подразумева:

•    учешће у финансирању обуке (Обука траје од 40 до 1.040 часова, односно до 6 месеци у зависности од сложености послова. Стандарди стручне припреме са примерима послова и карактеристичним описима налазе се на сајту НСЗ www.nsz.gov.rs) на захтев послодавца уколико на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту НСЗ) нема незапослених лица траженог занимања или нема лица која поседују знања и вештине неопходне за рад на слободним пословима и

•    субвенцију трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање за обучена и запослена лица по завршетку обуке.
Током трајања обуке НСЗ сноси трошкове:

•    извођења обуке у износу до 90.000 динара по лицу, односно:

о    цена часа обуке једнака је цени часа рада запосленог код послодавца на пословима за које се лице обучава
о    трошкове ангажовања екстерних инструктора/извођача обуке и уколико то програм подразумева добијање атеста, лиценци, набавку приручника и сл.

•    новчане помоћи полазницима у складу са уговором
•    осигурања полазника за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом

Након завршетка обуке НСЗ исплаћује:

Субвенцију трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање из и на основицу коју чини минимална зарада, у једнократном износу, унапред за 6 месеци по запосленом полазнику.

Услов је да послодавац за та лица не користи и субвенцију за отварање нових радних места по програмима НСЗ.

Услови за конкурисање

Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:

 • да припада приватном сектору,
 • да није у блокади,
 • да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених,
 • да има кадровске и друге капацитете за обучавање лица на одређеним пословима,
 • да је испунио уговорне обавезе по ранијим програмима НСЗ (уколико су коришћена средства),
 • да ангажује незапослена лица која се воде на евиденцији НСЗ. Приоритет при укључивању имају лица која припадају категоријама теже запошљивих и то:
  • дугорочно незапослена лица;
  • незапослени без квалификација или нискоквалификовани;
  • Роми, избегла и расељена лица и повратници по споразуму о реадмисији.

У Програму не могу да учествују привредни субјекти у тешкоћама у смислу члана 2. став 1. тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“ бр.13/10).

Документација за конкурисање:

 • захтев за учешће у Програму (на прописаном обрасцу НСЗ);
 • писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду, да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ;
 • доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;
 • доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).
 • доказ о висини бруто зараде запосленог на пословима за која се лица обучавају за последња три месеца која претходе месецу подношења захтева, а за новооснованог послодавца за последњи месец.

Захтев се подноси најближој организационој јединици НЗС према месту реализације обуке или седишту послодавца, непосредно или путем поште.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

Јавни позив локалним самоуправама да се укључе у суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у 2011. години

Овај позив објављен је 22.11.2010. године и рок за пријаву истекао је 31.12.2010. године. 
Јоомла templateс бy а4јоомла