Банер
Банер
Признавање права на порески кредит по основу улагања у стан који ће се користити за пословне сврхе (Мишљење Министарства финансија, бр. 413-07-958/2010-04 од 8.7.2010. године)
Министарство финансија-порез на добит правних лица
понедељак, 28 фебруар 2011 09:00

Право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица у случају када је обвезник у новоизграђеном стамбено-пословном објекту, изграђеном без грађевинске дозволе, извршио улагања у куповину стана који је евидентиран у пословним књигама обвезника као основно средство

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-07-958/2010-04 од 8.7.2010. године)

"Одредбом члана 48. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004 и 18/2010 - даље: Закон), прописано је да се обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства (даље: основна средства) у сопственом власништву за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезнику, којим се одређују делатности које обвезник обавља, признаје право на порески кредит у висини од 20% (40% за мала правна лица) извршеног улагања, с тим што не може бити већи од 50% (70% за мала правна лица) обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.

У складу са чланом 6. став 1. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 114/2006, 119/2008, 9/2009 и 4/2010), на рачунима групе 02 - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства (основна средства) исказују се, између осталог и станови који испуњавају услов за такво признавање по МРС 16 према коме се некретнине, постројења и опрема (као материјалне ставке које се држе за коришћење у производњи производа или испоруци добара или услуга или за административне сврхе) признају као средство само ако је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством приливати у ентитет и ако се набавна вредност (цена коштања) тог средства може поуздано одмерити.

Одредбама закона којим се регулише планирање и изградња прописано је да се промена намене дела објекта без извођења грађевинских радова, односно промена намене објекта, врши на основу решења којим се одобрава промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволе.

У конкретном случају, обавезник је у новоизграђеном стамбено - пословном објекту, који је изграђен без грађевинске дозволе, извршио улагања у куповину стана (евидентиран у пословним књигама као основно средство у власништву обвезника), при чему је обавезник у поступку легализације предметног објекта односно у захтеву за накнадно издавање грађевинске дозволе назначио да стан легализује као пословни простор.

С тим у вези, у случају када обвезник изврши улагање у куповину стана који ће користити за пословне сврхе, као основно средство за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезнику, којим се одређују делатности које обвезник обавља, односно за коришћење у производњи производа или испоруци добара или услуга или у административне сврхе, признаје му се право на порески кредит из члана 48. Закона, у пореском периоду у ком је извршено улагање у куповину основног средства (стана), уколико је стан, у складу са прописима о рачуноводству и МРС евидентиран у пословним књигама обвезника на одговарајућем рачуну групе 02 - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства, у оквиру кога се, између осталог, исказују станови и стамбене зграде (у власништву обвезника) који испуњавају услов за признавање по МРС, при чему је, у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња (у случају да се грађевинска дозвола односи на стан а не на пословни простор), извршена промена намене стамбеног објекта у пословни простор.

У сваком конкретном случају, Пореска управа у поступку пореске контроле утврђује све неопходне чињенице (на основу података из пословних књига и евиденција пореског обвезника као и других исправа и доказа), у складу са законом којим се уређује порески поступак и пореска администрација, које су од значаја за признавање пореског кредита из члана 48. Закона."

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 7-8, јул-август 2010.
година Л
ИССН 0354-3242

Израчунајте износ пореског кредита помоћу нашег бесплатног Калкулатора за инвеститоре.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла