Baner
Baner
Lokalna komunalna taksa u Beogradu (iz 2011. godine-ne važi više) - Tarifni broj 8 - Firmarina
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

 

 

Tarifni broj 8 – Isticanje firme na poslovnom prostoru - tzv. firmarina

1. Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru utvrđuje se na godišnjem nivou prema registrovanoj pretežnoj delatnosti obveznika i po zonama, i to:

Šifra klasifikacije delatnosti

Zona

Taksa u dinarima


PRVA GRUPA DELATNOSTI06 - Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa;
46.35 - Trgovina na veliko duvanskim proizvodima;
46.51 - Trgovina na veliko računarima, računarskom opremom i softverima;
46.66 - Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom;
46.72 - Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;
53.20 - Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;
61 - Telekomunikacije;
62 - Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti;
63 - Informacione uslužne delatnosti;
64 - Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
65 - Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66 - Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
68 - Poslovanje nekretninama;
69 - Pravni i računovodstveni poslovi;
70 - Upravljačke delatnosti, savetovanje u vezi s upravljanjem;
71 - Arhitektonske i inženjerske delatnost; inženjersko ispitivanje i analize;
73 - Reklamiranje i istraživanje tržišta;
74 - Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti;
77 - Iznajmljivanje i lizing;
78 - Delatnosti zapošljavanja;
80 - Zaštitne i istražne delatnosti;
82.20 - Delatnost pozivnih centara;
82.30 - Organizovanje sastanaka i sajmova;
82.91 - Delatnost agencija za naplatu potraživanja i kreditnih biroa;
92 - Kockanje i klađenje.

I zona - ekstra zona poslovanja

200.000

I zona osim ekstra zone poslovanja

160.000

II zona

38,00

140.000

III zona

24,00

120.000

IV zona

100.000

V zona

80.000

VI zona

60.000

VII zona

50.000

VIII zona i zona specifičnih namena

40.000

 

 

 


DRUGA GRUPA DELATNOSTI02 - Šumarstvo i seča drveća;
05 - Eksploatacija uglja;
07 - Eksploatacija ruda metala;
08 - Ostalo rudarstvo;
09 - Uslužne delatnosti u rudarstvu i geološkim istraživanjima;
10.83 - Prerada čaja i kafe;
20.11 - Proizvodnja industrijskih gasova;
23.69 - Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa;
32. 1 - Proizvodnja nakita, bižuterije i sličnih predmeta;
35 - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija;
36 - Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode;
37 - Uklanjanje otpadnih voda;
38 - Sakupljanje, tretman i odlaganje otpada; ponovno iskorišćavanje otpadnih materija;
39 - Sanacija, rekultivacija i druge usluge u oblasti upravljanja otpadom;
45 - Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala (osim 45.20 i 45.40);
46 - Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (osim 46.35, 46.51, 46.66 i 46.72);
47 - Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima;
49 - Kopneni saobraćaj i cevovodni transport
50 - Vodeni saobraćaj;
51 - Vazdušni saobraćaj;
52 - Skladištenje i prateće aktivnosti u saobraćaju;
53 - Poštanske aktivnosti (osim 53.20);
55 - Smeštaj;
56 - Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića;
58.19 - Ostala izdavačka delatnost;
59 - Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa;
60 - Programske aktivnosti i emitovanje;
79 - Delatnost putničkih agencija, tur-operatora, usluge rezervacije i prateće aktivnosti;
81 - Usluge održavanja objekata i okoline;
82 - Kancelarijsko-administrativne i druge pomoćne poslovne delatnosti (osim 82.20, 82.30 i 82.91);
94 - Delatnosti udruženja;
95.11 - Popravka računara i periferne opreme;
95.12. - Popravka komunikacione opreme.
96 - Ostale lične uslužne delatnosti (osim 96.01 i 96.02);
97 - Delatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu;

I zona - ekstra zona poslovanja

160.000


I zona osim ekstra zone poslovanja

128.000


II zona

38,00

112.000


III zona

24,00

96.000


IV zona

80.000


V zona

64.000


VI zona

48.000


VII zona

40.000


VIII zona i zona specifičnih namena

32.000


 

 

 

 

 

 

 

TREĆA GRUPA DELATNOSTI


01 - Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti;
03 - Ribarstvo i akvakulture;
10 - Proizvodnja prehrambenih proizvoda (osim 10.83);
11 - Proizvodnja pića;
12 - Proizvodnja duvanskih proizvoda;
13 - Proizvodnja tekstila;
14 - Proizvodnja odevnih predmeta;
15 - Proizvodnja kože i predmeta od kože;
16 - Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja;
17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira;
18 - Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa;
19 - Proizvodnja koksa i derivata nafte;
20 - Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda (osim 20.11);
21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata;
22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike;
23 - Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala (osim 23.69);
24 - Proizvodnja osnovnih metala;
25 - Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja;
26 - Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda;
27 - Proizvodnja električne opreme;
28 - Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme;
29 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica;
30 - Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava;
31 - Proizvodnja nameštaja
32 - Ostale prerađivačke delatnosti (osim 32.1);
33 - Popravka i montaža mašina i opreme;
41 - Izgradnja zgrada;
42 - Izgradnja ostalih građevina;
43 - Specijalizovani građevinski radovi,
45.20. - Održavanje i popravka motornih vozila;
45.40. - Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala;
58 - Izdavačke delatnosti (osim 58.19);
72 - Naučno istraživanje i razvoj;
75 - Veterinarske delatnosti;
84 - Javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje;
85 - Obrazovanje;
86 - Zdravstvene delatnosti;
87 - Socijalna zaštita sa smeštajem;
88 - Socijalna zaštita bez smeštaja;
90 - Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;
91 - Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;
93 - Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;
95 - Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu; (osim 95.11 i 95.12)
96.01 - Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;
96.02 - Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;
98 - Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe;
99 - Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela.

I zona - ekstra zona poslovanja

120.000


I zona osim ekstra zone poslovanja

96.000


II zona

38,00

84.000


III zona

24,00

72.000


IV zona

60.000


V zona

48.000


VI zona

36.000


VII zona

30.000


VIII zona i zona specifičnih namena

24.000


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pod firmom se podrazumeva svaki istaknuti naziv ili ime, koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja određenu delatnost. Ako se na jednom poslovnom objektu nalazi više istaknutih firmi istog obveznika, taksa se plaća samo za jednu firmu.

Obveznik takse iz ovog tarifnog broja je pravno lice, ogranak odnosno predstavništvo pravnog lica i fizičko lice.

Iznos takse na firmu propisan za odgovarajuću zonu i delatnost umanjuje se:

1) Pravnim licima, koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo, razvrstana u:

- srednja pravna lica za 40%.
- mala pravna lica za 70%.

2) Pravnim licima, čije je sedište na teritoriji grada Beograda, taksa se umanjuje za 20% za istaknutu firmu izvan sedišta, s tim što se za srednja i mala pravna lica ovo umanjenje primenjuje u odnosu na iznos takse utvrđen primenom olakšice iz podtačke 1) ove tačke.

3) Udruženjima građana, savezima, društvima i ostalim nedobitnim organizacijama, taksa se umanjuje za 80%.

4) Za isticanje firme na kiosku, na tezgi u zatvorenom prostoru i na objektu na kome je otvoren šalter, taksa se umanjuje za 80%.

5) Za isticanje firme na tezgi na otvorenom prostoru, taksa se umanjuje za 90%.

6) Preduzetnicima se taksa umanjuje za 80%.

7) Novoosnovano pravno lice, za godinu u kojoj je registrovano za obavljanje delatnosti, taksu plaća umanjeno za 65%.

8) Takseni obveznik koji ima pravo na umanjenje, može koristiti olakšice ili deo olakšice, za koje dostavi odgovarajuće dokaze nadležnom odeljenju UJP.

9) Taksenom obvezniku koji ima pravo na umanjenje po više osnova, ukupno umanjenje ne može biti veće od 80%, izuzev obveznika iz podtačke 5) ove tačke čije ukupno umanjenje ne može biti veće od 90%.

10) Umanjenja iz podtačke 1) do 8) ove tačke, ne odnose se na šifru delatnosti 92 Kockanje i klađenje.

Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se na osnovu zaduženja nadležnog odeljenja UJP grada Beograda, mesečno do 15. u mesecu za prethodni mesec.


 
Joomla templates by a4joomla