Банер
Банер
Поступак прибављања мишљења о примени закона из делокруга рада Министарства трговине и услуга
понедељак, 07 март 2011 22:06

Преузето са сајта Министарства трговине и услуга.

Одредбом члана 80. став 1. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/2005 и 101/2007) прописано је, да на тражење физичких или правних лица органи државне управе дужни су да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката из своје надлежности.

Такође, одредбом члана 80. став 2. Закона о државној управи, прописано је да мишљења органа државне управе нису обавезујућа.
Министарство трговине и услуга даје мишљења у вези са прописима који регулишу промет робе и услуга, а нарочито:

•    Закон о заштити потрошача
•    Закон о оглашавању
•    Закон о ценама
•    Закон о трговини
•    Закон о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору

као и за друге законе и подзаконска акта за које је ово министарство стручни обрађивач.

Захтев за мишљење може се упутити поштом или предати непосредно на писарници у седишту Министарства трговине и услуга, улица Немањина бр. 22-26, Београд, сваким радним даном у времену од 8,30 до 16,00 часова.

Уз захтев се подноси и доказ о уплаћеној такси, која износи 1.070,00 динара.

Усклађени динарски износи из Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, објављени у „Сл.гласнику РС”, бр. 5/2009 од 22. јануара 2009. године.

Уплата таксе се врши:

•    на рачун буџета Републике Србије , број: 840-742221843-57;
•    модел плаћања 97;
•    шифра плаћања 153;
•    позив на број 50016.

Да би се по захтеву могло поступити, мора бити јасан и разумљив и да својом садржином указује на тумачење конкретног закона и члана.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла