Baner
Baner
Postupak pribavljanja mišljenja o primeni zakona iz delokruga rada Ministarstva trgovine i usluga
ponedeljak, 07 mart 2011 22:06

Preuzeto sa sajta Ministarstva trgovine i usluga.

Odredbom člana 80. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/2005 i 101/2007) propisano je, da na traženje fizičkih ili pravnih lica organi državne uprave dužni su da daju mišljenja o primeni odredaba zakona i drugih opštih akata iz svoje nadležnosti.

Takođe, odredbom člana 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi, propisano je da mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.
Ministarstvo trgovine i usluga daje mišljenja u vezi sa propisima koji regulišu promet robe i usluga, a naročito:

•    Zakon o zaštiti potrošača
•    Zakon o oglašavanju
•    Zakon o cenama
•    Zakon o trgovini
•    Zakon o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru

kao i za druge zakone i podzakonska akta za koje je ovo ministarstvo stručni obrađivač.

Zahtev za mišljenje može se uputiti poštom ili predati neposredno na pisarnici u sedištu Ministarstva trgovine i usluga, ulica Nemanjina br. 22-26, Beograd, svakim radnim danom u vremenu od 8,30 do 16,00 časova.

Uz zahtev se podnosi i dokaz o uplaćenoj taksi, koja iznosi 1.070,00 dinara.

Usklađeni dinarski iznosi iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, objavljeni u „Sl.glasniku RS”, br. 5/2009 od 22. januara 2009. godine.

Uplata takse se vrši:

•    na račun budžeta Republike Srbije , broj: 840-742221843-57;
•    model plaćanja 97;
•    šifra plaćanja 153;
•    poziv na broj 50016.

Da bi se po zahtevu moglo postupiti, mora biti jasan i razumljiv i da svojom sadržinom ukazuje na tumačenje konkretnog zakona i člana.

 
Joomla templates by a4joomla