Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Н - Административне и помоћне услужне делатности - Изнајмљивање и лизинг
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 77 - Изнајмљивање и лизинг

Обухвата изнајмљивање и лизинг материјалних и нематеријалних средстава (нпр. аутомобила, рачунара, производа широке потрошње и индустријске опреме), као и нефинансијских нематеријалних фондова (нпр. интелектуалног власништва и слично).

Подељено је у:

 1. изнајмљивање моторних возила
 2. изнајмљивање рекреативне и спортске опреме, личне опреме и опреме за домаћинство
 3. закуп других машина и опреме која се често користи за обављање делатности, укључујући саобраћајна средства, и
 4. лизинг производа заштићених правима интелектуалне својине и сличних производа.

У овај сектор укључено је само обезбеђивање оперативног лизинга.

Не обухвата:

 • финансијски лизинг, дел. 64.91
 • изнајмљивање некретнина (сектор Л)
 • изнајмљивање опреме с руковаоцем, у грађевинарству (сектор Ф), у саобраћају (сектор Х)


Грана 77.1 - Изнајмљивање и лизинг моторних возила

Обухвата:

 • изнајмљивање и лизинг следећих врста возила:
  • путничких возила или других лаких моторних возила без возача (носивости до 3,5 т)

Не обухвата:

 • изнајмљивање или лизинг путничких возила с возачем, дел. 49.32 и 49.39

Обухвата:

 • изнајмљивање и лизинг следећих врста возила:
  • камиона, приколица и тешких моторних возила (носивости преко 3,5 т)
  • рекреативних возила

Не обухвата:

 • изнајмљивање или лизинг тешких теретних возила или камиона с возачем, дел. 49.41

 

Грана 77.2 - Изнајмљивање и лизинг предмета за личну употребу и употребу у домаћинству

Обухвата изнајмљивање личних и кућних предмета, изнајмљивање опреме за рекреацију и спорт, као и видео-касета. Ови предмети се углавном изнајмљују на краће време, мада у неким случајевима могу бити изнајмљени и на дуже време.

Групе делатности

Обухвата изнајмљивање опреме за рекреацију и спорт:

 • бродова, чамаца и једрилица
 • бицикала
 • лежаљки и сунцобрана за плажу
 • друге спортске опреме
 • скија

Не обухвата:

 • изнајмљивање бродова и једрилица с посадом, дел. 50.10 и 50.30
 • изнајмљивање видео-касета, ЦД-ова и ДВД-ова, дел. 77.22
 • изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству, дел. 77.29
 • изнајмљивање опреме за одмор и разоноду која је саставни део објеката за рекреацију, дел. 93.29

Обухвата:

 • изнајмљивање видео-касета, плоча, ЦД-ова, ДВД-ова и др.

Обухвата изнајмљивање:

 • свих врста предмета за личну употребу, за употребу у домаћинству или економским субјектима (изузев опреме за рекреацију и спорт):
  • текстила, одевних предмета и обуће
  • намештаја, грнчарије и стакларије, кухињског прибора и прибора за ручавање, електричних апарата и кућног посуђа
  • накита, музичких инструмената, декорација и костима
  • књига, новина и часописа
  • машина и опреме коју користе аматери (нпр. алат за поправке у домаћинству)
  • цвећа и биљака
  • електронске опреме у домаћинству

Не обухвата:

 • изнајмљивање кола, камиона, приколица и возила за рекреацију без возача, дел. 77.1
 • изнајмљивање опреме за рекреацију и спорт, дел. 77.21
 • изнајмљивање видео-касета, ЦД-ова и ДВД-ова, дел. 77.22
 • изнајмљивање канцеларијског намештаја, дел. 77.33
 • изнајмљивање мотора и камп-приколица без возача, дел. 77.39
 • прање рубља, радних униформи и сродних артикала у перионицама, дел. 96.01

 

Грана 77.3 - Изнајмљивање и лизинг машина, опреме и материјалних добара

Обухвата:

 • изнајмљивање и лизинг машина и опреме за пољопривреду и шумарство без руковаоца:
  • изнајмљивање производа произведених у групи 28.30, као што су пољопривредни трактори и др.

Не обухвата:

 • изнајмљивање машина и опреме за пољопривреду и шумарство са руковаоцем, дел. 01.61 и 02.40

Обухвата:

 • изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство без руковаоца, и то:
  • кранова
  • скела и радних платформи, не укључујући монтажу и демонтажу

Не обухвата:

 • изнајмљивање машина или опреме за грађевинарство са руковаоцем, дел. 43

Обухвата:

 • изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме без руковаоца:
  • рачунара и рачунарске опреме
  • машина за умножавање, писаћих машина и машина за обраду текста
  • рачуноводствених машина и опреме (регистар-каса, електронских калкулатора итд.)
  • канцеларијског намештаја

Обухвата:

 • изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт без руковаоца:
  • изнајмљивање комерцијалних чамаца и бродова

Не обухвата:

 • изнајмљивање пловила за водени транспорт с руковаоцем, дел. 50
 • изнајмљивање бродова, једрилица и спортских чамаца за разоноду, дел. 77.21

Обухвата:

 • изнајмљивање и лизинг ваздушних саобраћајних средстава без посаде, и то:
  • авиона
  • балона с погоном на топли ваздух

Не обухвата:

 • изнајмљивање ваздушне саобраћајне опреме с посадом, дел. 51

Обухвата:

 • изнајмљивање и лизинг осталих машина и опреме без руковаоца, које се обично користе као капитална добра:
  • мотора и турбина
  • алатних машина
  • опреме за рударство и нафтна поља
  • професионалне радијске, телевизијске и комуникационе опреме
  • опреме за филмску продукцију
  • мерне и контролне опреме
  • осталих научних, комерцијалних и индустријских машина
 • изнајмљивање и лизинг опреме за копнени транспорт (осим моторних возила) без возача:
  • мотоцикала, каравана, камп-приколица итд.
  • железничких возила
 • изнајмљивање стамбених и канцеларијских контејнера
 • изнајмљивање животиња (нпр. стада, тркачких коња)
 • изнајмљивање осталих контејнера
 • изнајмљивање палета

Не обухвата:

 • изнајмљивање бицикала, дел. 77.21
 • изнајмљивање машина и опреме за пољопривреду и шумарство, дел. 77.31
 • изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство, дел. 77.32
 • изнајмљивање канцеларијских машина и опреме, укључујући рачунаре, дел. 77.33

 

Грана 77.4 - Лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права

Обухвата одобравање коришћења производа заштићених правима интелектуалне својине и сличних производа за које се власнику производа даје накнада или лиценцна исплата за коришћење. Лизинг ових производа може имати различите облике као што су коришћење у другим процесима или у производњи других производа, вођење послова у оквиру франшизе и сл. Постојећи власници могу бити ствараоци тих производа.

Обухвата:

 • лизинг производа заштићених правима интелектуалне својине (изузев ауторских дела као што су књиге или софтвери)
 • примање накнаде или лиценцне исплате за коришћење:
  • патената
  • жигова
  • права за експлоатацију и истраживање рудних налазишта
  • франшизних уговора

Не обухвата:

 • преузимање права и издаваштва, дел. 58 и 59
 • производњу, репродукцију и дистрибуцију свих врста ауторских дела и предмета сродних права заштићених ауторским, односно сродним правом (књиге, софтвери, филмови), дел. 58 и 59
 • закуп некретнина, дел. 68.20
 • закуп материјалних добара, дел. 77.1-77.3

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла