Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor B - Rudarstvo
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Rudarstvo obuhvata eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina: čvrstih (ugalj i rude), tečnih (nafta) i gasovitih (zemni gas). Pod eksploatacijom mineralnih sirovina smatra se izvođenje radova na otvaranju, pripremi i otkopavanju ležišta, kao i transport mineralnih sirovina i izvođenje drugih rudarskih radova u zemlji i na njenoj površini − metodama površinske i podzemne eksploatacije, kao i crpljenjem.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor C - Prerađivačka industrija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

Obuhvata fizičku ili hemijsku transformaciju materijala, supstanci ili komponenti u nove proizvode, iako se ovo ne može koristiti kao jedinstveni kriterijum za definisanje prerađivačke delatnosti (videti napomenu o obradi otpadaka koja sledi). Materijali, supstance ili komponente koji se transformišu jesu sirovine koje predstavljaju proizvode poljoprivrede, šumarstva, ribolova, vađenja ruda i kamena, kao i proizvode drugih prerađivačkih delatnosti. Suštinska promena, obnova ili rekonstrukcija robe, opšte gledano, smatra se prerađivačkom delatnošću.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor D - Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Obuhvata proizvodnju i snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i toplom vodom pomoću mrežnog sistema cevovoda, magistralnih vodova i mrežnih električnih kablova. Veličina mreže nije odlučujuća. Takođe je obuhvaćena distribucija električne energije, gasa, pare i tople vode u industrijskim pogonima ili stambenim zgradama.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor E - Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

U ovaj sektor svrstane su aktivnosti u vezi sa procesom uklanjanja raznih formi otpada (uključujući sakupljanje i obradu), poput čvrstog ili tečnog industrijskog otpada ili otpada iz domaćinstava, kao i aktivnosti kontrole kontaminiranih deponija. Krajnji proizvod procesa obrade otpada ili otpadnih voda može biti (trajno) uklonjen ili može da postane input za druge proizvodne procese. Aktivnosti snabdevanja vodom takođe su svrstane u ovaj sektor.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor F - Građevinarstvo
E-Izdavaštvo - Komentari propisa


Obuhvata opšte i specijalizovane građevinske radove na zgradama i ostalim građevinama. Obuhvataju se novogradnja, popravke, dogradnja i adaptacija, postavljanje montažnih zgrada ili objekata na gradilištu, kao i građevine privremenog karaktera.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor G - Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Ovaj sektor obuhvata trgovinu svim vrstama robe na veliko i na malo (prodaja bez prerade) i pružanje usluga pri prodaji robe. Trgovina na veliko i trgovina na malo predstavljaju poslednje faze u distribuciji robe. Obuhvaćena je i popravka motornih vozila i motocikala.

Opširnije...
 
Klasifikacija delatnosti - Sektor H - Saobraćaj i skladištenje
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Obuhvata pružanje usluga prevoza putnika i tereta u železničkom, cevovodnom i drumskom saobraćaju, saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima i vazdušnom saobraćaju, redovnom ili vanrednom, pružanje usluga u pratećim delatnostima (poput usluga na terminalima i parkinzima), zatim skladištenje, manipulisanje teretom itd.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 7 od 10
Joomla templates by a4joomla