Komentari propisa


Zone na teritoriji Grada Beograda
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
četvrtak, 10 mart 2011 00:00

Odlukom o određivanju zona na teritoriji Grada Beograda (Sl. list grada Beograda", br. 60/2009 i 45/2010) određene su zone kao jedan od kriterijuma za utvrđivanje visine lokalnih komunalnih taksi, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i naknade za uređivanje građevinskog zemljišta.

Takođe, zone određene tom odlukom primenjuju se i kao kriterijum za utvrđivanje visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd.

Na teritoriji grada Beograda postoje devet zona u zavisnosti od tržišne vrednosti objekata i zemljišta, komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, pokrivenosti planskim dokumentima i razvojnim mogućnostima lokacije, kvaliteta povezanosti lokacije sa centralnim delovima grada, nameni objekata i ostalim uslovljenostima.

Opširnije...
 
Izmene delatnosti koje nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 13 decembar 2010 12:44

Prema Zakonu o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004) lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Ova obaveza postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Ova obaveza ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Ovu obavezu nemaju ni obveznici koji su toga oslobđeni posebnom uredbom.

Takođe, prema zakonu lice na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa putem fiskalne kase, kao i lice koje je uredbom oslobođeno od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, dužno je da svaki pojedinačni promet kod obavljanja tih delatnosti evidentira preko fiskalne kase.

Podsećamo posetioce da je 1. septembra stupila na snagu nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (Sl. glasnik RS br. 61/10) – u daljem tekstu Uredba. Uredba je usklađena sa odredbama novog Zakon o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) i nove Uredbe o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010).

Opširnije...
 
Isticanje znaka zabranjeno i dozvoljeno pušenje
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 10 decembar 2010 20:29

Podsećamo posetioce da je od 20.10.2010. godine, a na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (Službeni glasnik RS“, br. 30/10) i Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u određenom prostoru, načinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i načinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novčane kazne na licu mesta („Službeni glasnik RS“, br. 73/10), propisana obaveza isticanja novih znakova zabranjenog i dozvoljenog pušenja u određenom prostoru.

Isticanje znaka zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru

Znak zabrane pušenja koji se koristi za označavanje zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je pušenje zabranjeno ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 105 mm x 14 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku.
Na gornjem polu znaka, iznad kruga, ispisan je tekst: "ZABRANJENO PUŠENJE". Na donjem polu znaka, ispod kruga, ispisan je tekst: "ZA KRŠENJE OVE ZABRANE IZRIČE SE NOVČANA KAZNA PROPISANA ZAKONOM".
Tekst je ispisan je slovima veličine 9 mm, ćiriličkim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u službenoj upotrebi Republici Srbiji.
Unutrašnjost kruga i površine znaka van kruga je bele boje; ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 15 mm i crvene su boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su crne boje.

Znak zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru ističe se:

Opširnije...
 
Elektronska dostava dokumenta Deviznom inspektoratu
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 26 novembar 2010 10:26

Podsećamo posetioce da je od 16. juna 2010. godine prestala obaveza dostavljanja Deviznom inspektoratu faktura ili drugih odgovarajućih isprava po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga.

Naime od 16. juna 2010. godine, radi obavljanja posredne kontrole po poslovima izvoza, odnosno uvoza usluga, Deviznom inspektoratu je potrebno dostavljati Izveštaj o fakturisanim uslugama na propisanom obrascu - Pregled faktura. Pregled faktura se dostavlja u roku od 30 dana od dana fakturisanja.

Takođe, od 16. juna 2010. godine Devizni inspektorat je omogućio dostavu dokumentacije u elektronskoj formi, a u skladu sa Uredbom o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata. Elektronska dostava dokumenta se vrši putem aplikacije na sajtu Deviznog inspektorata. Aplikaciju za elektronsku dostavu dokumenta - faktura mogu koristiti samo rezidenti i nerezidenti koji su se prijavili za elektronsko dostavljanje, tako što su Deviznom inspektoratu, u štampanoj formi, dostavili Prijavu za elektronsku dostavu dokumenta.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 11 12 13 Sledeća > Kraj >>

Strana 13 od 13
Joomla templates by a4joomla