Банер
Банер
Службена мишљења Министарства финансија - порез на доходак грађана
1 Порески третман прихода који физичко лице оствари издавањем рекламног простора на интернет сајту страном правном лицу
2 Порески третман улагања у непокретност извршених од стране закупца
3 Порески третман трошкова смештаја радника на терену, по основу обављања рада на одређеном радном месту у оквиру пословне делатности послодавца, узимањем у закуп непокретности од стране послодавца
4 Објашњење појединих питања код опорезивања предузетника (укључујући и физичка лица обвезнике ПДВ-а)
5 Обрачунавање и плаћање пореза на доходак грађана на зараде и уговорене накнаде по основу повремених послова и пружања консултантских услуга
6 Порески третман прихода од дивиденде који остварује физичко лице - домаћи држављанин од исплатиоца из иностранства
7 Порески третман прихода који својим научно-истраживачким радом на међународном пројекту, по основу уговорног односа са међународном организацијом, оствари физичко лице резидент Републике Србије
8 Порески третман прихода који физичко лице – резидент Републике Србије остварује од страног правног лица по основу уговорног односа о обављању одређених активности
9 Пореске обавезе физичког лица - аутора књиге - које самостално издаје сопствену књигу, с тим да издавање публикације не обавља као трајну, регистровану делатност, већ то чини ад хоц за потребе издавања сопствене књиге у конкретном случају
10 Порески третман вршења промета услуга посредовања у оквиру обављања делатности од стране физичког лица
11 Обавеза плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање од стране физичког лица – резидента Републике Србије који је запослен код иностраног послодавца и остварује зараду по основу радног односа са иностраним послодавцем
12 Порески третман зараде коју оствари радник упућен од стране мађарског привредног друштва по основу обављања рада на територији Републике Србије у представништву мађарског привредног друштва, при чему радник не заснива радни однос са представништвом
13 Опорезивање прихода по основу зараде коју остварује локално особље запослено у дипломатском представништву стране државе у Републици Србији
14 Опорезивање прихода по основу закупа путничког возила, без накнаде
15 Порески третман трошкова ПТТ, електричне енергије, комуналних и сличних трошкова који настају приликом коришћења непокретности – стана по основу уговора о закупу (бр. 414-00-00143/2005-04 од 25.8.2005. год.)
16 Уношење парничних трошкова у КПО књигу (број 412-00-14/2010-04 од 29.9.2010. године)
 
Јоомла templateс бy а4јоомла