Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javne konkurse i javne pozive radi izvršavanja programa mera aktivne politike zapošljavanja Štampa
Vesti
sreda, 26 januar 2011 09:36

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javne konkurse i javne pozive radi izvršavanja programa mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini. Reč je o sedam programa:

•    Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2011. godini

•    Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2011. godini

•    Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini

•    Konkurs za realizaciju mere stručne prakse

•    Konkurs za realizaciju programa ''Prva šansa 2011''

•    Konkurs za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za 2011. godinu

•    Javni poziv lokalnim samoupravama da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

 

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2011. godini

Oblasti sprovođenja javnih radova

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
•    socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti (zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi);
•    održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi);
•    održavanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

Namena i visina sredstava

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:

- 17.600,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
- 18.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
- 20.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
- 22.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:

- 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
- 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 70% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 30% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

4. Naknada troškova organizovanja obuke

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

Poslodavac - izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke, u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara po javnom radu.

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

Uslovi za podnošenje prijave

Poslodavac - izvođač javnog rada zapošljava lica sa evidencije nezaposlenih, čiju je selekciju izvršila Nacionalna služba.

Pri selekciji lica prioritet će imati teže zapošljiva nezaposlena lica i nezaposleni u stanju socijalne potrebe.
Pravo učešća u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

•    organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave,
•    javne ustanove i javna preduzeća,
•    privredna društva,
•    preduzetnici,
•    zadruge,
•    društvene organizacije,
•    udruženja građana.


Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2011. godini

Opis mere i visina sredstava

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se u jednokratnom iznosu, poslodavcima koji otvaraju do 50 novih radnih mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Izuzetno, poslodavac može ostvariti pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje preko 50 nezaposlenih lica, radi ujednačavanja regionalnog razvoja, uklanjanja dispariteta na tržištu rada i većeg stepena zapošljavanja u okviru grinfild (greenfield) i braunfild (brownfield) investicija.
Visina subvencije zavisi od razvijenosti opštine u kojoj se lica zapošljavaju i broja lica, i to:

 • 100.000,00 dinara po licu u prvoj i drugoj grupi opština,
 • 200.000,00 dinara po licu u trećoj grupi opština,
 • 300.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština i devastiranim opštinama kada se zapošljava do 10 lica,
 • 400.000,00 dinara po licu u četvrtoj grupi opština i devastiranim područijima kada se zapošljava 11 i više lica.

Tabela sa prikazom razvijenosti opština u skladu je sa važećom Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave u trenutku objave Javnog poziva i sastavni je deo teksta Javnog poziva.

U toku trajanja Javnog poziva poslodavac može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije.

Izuzetno, poslodavcu se može omogućiti ponovno podnošenje zahteva i dodela subvencije, pod uslovom da isti u momentu zaključenja ugovora kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza dostavi garanciju banke u iznosu subvencije ili hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta poslodavac može ostvariti pod uslovom:

 • da nije smanjivao broj zaposlenih u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
 • da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
 • da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
 • da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci;
 • da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:

 • državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i eksteritorijalne organizacije;
 • podnosioci zahteva koji obavljaju delatnost u oblasti eksploatacije uglja, trgovine, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja i dr;
 • privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 13/10);
 • korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi;
 • podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica koja su u prethodnom periodu od 6 meseci od dana podnošenja zahteva bila u radnom odnosu kod podnosioca zahteva, odnosno poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini

Opis mere i visina sredstava

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti.

Ukoliko se više nezaposlenih lica, udruži u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na podnošenje zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje ima lice koje je:

 • prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva i
 • završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

 • za obavljanje delatnosti poljoprivrednog gazdinstva, udruženja građana i društvenih organizacija;
 • za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, trgovine, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja i dr;
 • ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
 • ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:

 • zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
 • dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.


Konkurs za realizaciju mere stručne prakse

Opis mere i visina sredstava

Mera stručna praksa podrazumeva osposobljavanje lica za samostalan rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa. Mera traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 meseci.

Tokom trajanja stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:

1. angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:

 • 14.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem,
 • 12.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
 • 10.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem;

2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom

3. snosi troškove polaganja stručnog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

Uslovi za konkurisanje:

Pravo učešća na Konkursu ima poslodavac pod uslovom:

 • da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;
 • da ima kadrovske i druge kapacitete za stručnu praksu lica;
 • da je kao uslov zakonom propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža za rad na određenim poslovima;
 • da angažuje nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe i
  • ima do 30 godina starosti,
  • ima srednje, više ili visoko obrazovanje,
  • nema radnog iskustva u struci i
  • nije otpočelo stručnu praksu.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u Meru uključi maksimalno 2 nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 zaposlenih ima pravo da u Meru uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Dokumentacija za konkurisanje:

 • zahtev za učešće u Meri (na propisanom obrascu NSZ),
 • dokaz o registraciji, ukoliko poslodavac nije registrovan u APR;
 • dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca).

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.


Konkurs za realizaciju programa ''Prva šansa 2011''

Ovaj Konkurs predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći i podrazumeva:

 • stručnu praksu u trajanju od tri meseca i
 • zasnivanje radnog odnosa u svojstvu pripravnika u trajanju od narednih 12 meseci.

Tokom trajanja stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:

 • isplaćuje novčanu pomoć angažovanim licima u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara
 • vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom

Poslodavcima koji su zasnovali radni odnos sa licima u svojstvu pripravnika, Nacionalna služba refundira:

1. neto zaradu pripravnika u mesečnom iznosu od:

 • 18.000,00 dinara - za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,
 • 20.000,00 dinara - za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
 • 22.000,00 dinara - za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem

2. troškove doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Uslovi za konkurisanje:

Pravo učešća na Konkursu ima poslodavac pod uslovom:

 • da pripada privatnom sektoru;
 • da nije u blokadi;
 • da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;
 • da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica;
 • da angažuje nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe i
  • ima do 30 godina starosti,
  • ima srednje, više ili visoko obrazovanje,
  • nema radnog iskustva u struci i
  • nije otpočelo stručno osposobljavanje.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u Program uključi maksimalno 2 nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 zaposlenih ima pravo da u Program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

U Programu ne mogu da učestvuju privredni subjekti u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačka 5 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“ br.13/10)

Dokumentacija za konkurisanje:

 • zahtev za učešće u Programu (na propisanom obrascu NSZ);
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu, da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
 • dokaz o registraciji, ukoliko poslodavac nije registrovan u APR;
 • dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca).

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.


Konkurs za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za 2011. godinu

Ovaj Konkurs predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći i podrazumeva:

•    učešće u finansiranju obuke (Obuka traje od 40 do 1.040 časova, odnosno do 6 meseci u zavisnosti od složenosti poslova. Standardi stručne pripreme sa primerima poslova i karakterističnim opisima nalaze se na sajtu NSZ www.nsz.gov.rs) na zahtev poslodavca ukoliko na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu NSZ) nema nezaposlenih lica traženog zanimanja ili nema lica koja poseduju znanja i veštine neophodne za rad na slobodnim poslovima i

•    subvenciju troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za obučena i zaposlena lica po završetku obuke.
Tokom trajanja obuke NSZ snosi troškove:

•    izvođenja obuke u iznosu do 90.000 dinara po licu, odnosno:

o    cena časa obuke jednaka je ceni časa rada zaposlenog kod poslodavca na poslovima za koje se lice obučava
o    troškove angažovanja eksternih instruktora/izvođača obuke i ukoliko to program podrazumeva dobijanje atesta, licenci, nabavku priručnika i sl.

•    novčane pomoći polaznicima u skladu sa ugovorom
•    osiguranja polaznika za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom

Nakon završetka obuke NSZ isplaćuje:

Subvenciju troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz i na osnovicu koju čini minimalna zarada, u jednokratnom iznosu, unapred za 6 meseci po zaposlenom polazniku.

Uslov je da poslodavac za ta lica ne koristi i subvenciju za otvaranje novih radnih mesta po programima NSZ.

Uslovi za konkurisanje

Pravo učešća na Konkursu ima poslodavac pod uslovom:

 • da pripada privatnom sektoru,
 • da nije u blokadi,
 • da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih,
 • da ima kadrovske i druge kapacitete za obučavanje lica na određenim poslovima,
 • da je ispunio ugovorne obaveze po ranijim programima NSZ (ukoliko su korišćena sredstva),
 • da angažuje nezaposlena lica koja se vode na evidenciji NSZ. Prioritet pri uključivanju imaju lica koja pripadaju kategorijama teže zapošljivih i to:
  • dugoročno nezaposlena lica;
  • nezaposleni bez kvalifikacija ili niskokvalifikovani;
  • Romi, izbegla i raseljena lica i povratnici po sporazumu o readmisiji.

U Programu ne mogu da učestvuju privredni subjekti u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačka 5 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl.glasnik RS“ br.13/10).

Dokumentacija za konkurisanje:

 • zahtev za učešće u Programu (na propisanom obrascu NSZ);
 • pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu, da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
 • dokaz o registraciji, ukoliko poslodavac nije registrovan u APR;
 • dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca).
 • dokaz o visini bruto zarade zaposlenog na poslovima za koja se lica obučavaju za poslednja tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva, a za novoosnovanog poslodavca za poslednji mesec.

Zahtev se podnosi najbližoj organizacionoj jedinici NZS prema mestu realizacije obuke ili sedištu poslodavca, neposredno ili putem pošte.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

Javni poziv lokalnim samoupravama da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

Ovaj poziv objavljen je 22.11.2010. godine i rok za prijavu istekao je 31.12.2010. godine.