Национална служба за запошљавање објавила је јавне конкурсе и јавне позиве ради извршавања програма мера активне политике запошљавања Штампа
Вести
среда, 26 јануар 2011 09:36

Национална служба за запошљавање објавила је јавне конкурсе и јавне позиве ради извршавања програма мера активне политике запошљавања у 2011. години. Реч је о седам програма:

•    Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2011. години

•    Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2011. години

•    Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2011. години

•    Конкурс за реализацију мере стручне праксе

•    Конкурс за реализацију програма ''Прва шанса 2011''

•    Конкурс за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за 2011. годину

•    Јавни позив локалним самоуправама да се укључе у суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у 2011. години

 

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2011. години

Области спровођења јавних радова

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
•    социјалних, хуманитарних, културних и других делатности (здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и очување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској и библиотечкој делатности, послови у туризму и други послови);
•    одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља – побољшање услова становања и други послови);
•    одржавања и заштите животне средине и природе (санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови).

Намена и висина средстава

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:

- 17.600,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са И и ИИ степеном стручне спреме;
- 18.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са ИИИ и ИВ степеном стручне спреме;
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са В и ВИ степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са ВИИ степеном стручне спреме.

2. накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.

3. накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања у висини од:

- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;
- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 70% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 30% средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних обавеза.

4. Накнада трошкова организовања обуке

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе.

Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке, у једнократном износу од 50.000 динара по јавном раду.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Национална служба, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

Услови за подношење пријаве

Послодавац - извођач јавног рада запошљава лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба.

При селекцији лица приоритет ће имати теже запошљива незапослена лица и незапослени у стању социјалне потребе.
Право учешћа у поступку спровођења јавних радова имају:

•    органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе,
•    јавне установе и јавна предузећа,
•    привредна друштва,
•    предузетници,
•    задруге,
•    друштвене организације,
•    удружења грађана.


Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2011. години

Опис мере и висина средстава

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се у једнократном износу, послодавцима који отварају до 50 нових радних места, ради запошљавања незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба).

Изузетно, послодавац може остварити право на субвенцију за отварање нових радних места за запошљавање преко 50 незапослених лица, ради уједначавања регионалног развоја, уклањања диспаритета на тржишту рада и већег степена запошљавања у оквиру гринфилд (греенфиелд) и браунфилд (броwнфиелд) инвестиција.
Висина субвенције зависи од развијености општине у којој се лица запошљавају и броја лица, и то:

 • 100.000,00 динара по лицу у првој и другој групи општина,
 • 200.000,00 динара по лицу у трећој групи општина,
 • 300.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина и девастираним општинама када се запошљава до 10 лица,
 • 400.000,00 динара по лицу у четвртој групи општина и девастираним подручијима када се запошљава 11 и више лица.

Табела са приказом развијености општина у складу је са важећом Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе у тренутку објаве Јавног позива и саставни је део текста Јавног позива.

У току трајања Јавног позива послодавац може само једном поднети захтев за доделу субвенције.

Изузетно, послодавцу се може омогућити поновно подношење захтева и додела субвенције, под условом да исти у моменту закључења уговора као средство обезбеђења уговорних обавеза достави гаранцију банке у износу субвенције или хипотеку првог реда на непокретности двоструко веће вредности од износа субвенције.

Услови за подношење захтева

Право на субвенцију за отварање нових радних места послодавац може остварити под условом:

 • да није смањивао број запослених у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у случају нормалне флуктуације запослених;
 • да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
 • да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
 • да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни поступак и код кога је усвојен и у целости извршен план реорганизације, успешно пословао најмање 12 месеци;
 • да је подносилац захтева који је купио привредни субјект над којим је окончан поступак стечаја, успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу остварити:

 • државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава, друштвене организације, удружења грађана и екстериторијалне организације;
 • подносиоци захтева који обављају делатност у области експлоатације угља, трговине, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења и др;
 • привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2. став 1. тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/10);
 • корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према Националној служби;
 • подносиоци захтева који запошљавају незапослена лица која су у претходном периоду од 6 месеци од дана подношења захтева била у радном односу код подносиоца захтева, односно послодавца који је оснивач или повезано лице са подносиоцем захтева.

Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2011. години

Опис мере и висина средстава

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља основ за добијање де минимис државне помоћи.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном износу од 160.000,00 динара, у циљу обављања новорегистроване делатности.

Уколико се више незапослених лица, удружи у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 160.000,00 динара.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за коришћење субвенције.

Услови за подношење захтева

Право на подношење захтева за доделу субвенције за самозапошљавање има лице које је:

 • пријављено на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) најмање месец дана пре дана подношења захтева и
 • завршило инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације, а у циљу подизања нивоа информисаности и компетентности за отпочињање сопственог посла.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити у следећим случајевима:

 • за обављање делатности пољопривредног газдинства, удружења грађана и друштвених организација;
 • за обављање делатности у области експлоатације угља, трговине, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења и др;
 • уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
 • уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу према Националној служби.

Документација за подношење захтева:

 • захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
 • доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
 • писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.


Конкурс за реализацију мере стручне праксе

Опис мере и висина средстава

Мера стручна пракса подразумева оспособљавање лица за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа. Мера траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци.

Током трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање:

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

 • 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,
 • 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и
 • 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом

3. сноси трошкове полагања стручног испита у висини једномесечне новчане помоћи.

Услови за конкурисање:

Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:

 • да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
 • да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;
 • да је као услов законом прописана обавеза обављања приправничког стажа за рад на одређеним пословима;
 • да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе и
  • има до 30 година старости,
  • има средње, више или високо образовање,
  • нема радног искуства у струци и
  • није отпочело стручну праксу.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у Меру укључи максимално 2 незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у Меру укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

Документација за конкурисање:

 • захтев за учешће у Мери (на прописаном обрасцу НСЗ),
 • доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;
 • доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.


Конкурс за реализацију програма ''Прва шанса 2011''

Овај Конкурс представља основ за доделу де минимис државне помоћи и подразумева:

 • стручну праксу у трајању од три месеца и
 • заснивање радног односа у својству приправника у трајању од наредних 12 месеци.

Током трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање:

 • исплаћује новчану помоћ ангажованим лицима у месечном износу од 10.000,00 динара
 • врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом

Послодавцима који су засновали радни однос са лицима у својству приправника, Национална служба рефундира:

1. нето зараду приправника у месечном износу од:

 • 18.000,00 динара - за приправнике са средњим образовањем,
 • 20.000,00 динара - за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем,
 • 22.000,00 динара - за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем

2. трошкове доприноса за обавезно социјално осигурање.

Услови за конкурисање:

Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:

 • да припада приватном сектору;
 • да није у блокади;
 • да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;
 • да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица;
 • да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији Националне службе и
  • има до 30 година старости,
  • има средње, више или високо образовање,
  • нема радног искуства у струци и
  • није отпочело стручно оспособљавање.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у Програм укључи максимално 2 незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у Програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

У Програму не могу да учествују привредни субјекти у тешкоћама у смислу члана 2. став 1. тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“ бр.13/10)

Документација за конкурисање:

 • захтев за учешће у Програму (на прописаном обрасцу НСЗ);
 • писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду, да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ;
 • доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;
 • доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.


Конкурс за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за 2011. годину

Овај Конкурс представља основ за доделу де минимис државне помоћи и подразумева:

•    учешће у финансирању обуке (Обука траје од 40 до 1.040 часова, односно до 6 месеци у зависности од сложености послова. Стандарди стручне припреме са примерима послова и карактеристичним описима налазе се на сајту НСЗ www.nsz.gov.rs) на захтев послодавца уколико на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем тексту НСЗ) нема незапослених лица траженог занимања или нема лица која поседују знања и вештине неопходне за рад на слободним пословима и

•    субвенцију трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање за обучена и запослена лица по завршетку обуке.
Током трајања обуке НСЗ сноси трошкове:

•    извођења обуке у износу до 90.000 динара по лицу, односно:

о    цена часа обуке једнака је цени часа рада запосленог код послодавца на пословима за које се лице обучава
о    трошкове ангажовања екстерних инструктора/извођача обуке и уколико то програм подразумева добијање атеста, лиценци, набавку приручника и сл.

•    новчане помоћи полазницима у складу са уговором
•    осигурања полазника за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са законом

Након завршетка обуке НСЗ исплаћује:

Субвенцију трошкова доприноса за обавезно социјално осигурање из и на основицу коју чини минимална зарада, у једнократном износу, унапред за 6 месеци по запосленом полазнику.

Услов је да послодавац за та лица не користи и субвенцију за отварање нових радних места по програмима НСЗ.

Услови за конкурисање

Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:

 • да припада приватном сектору,
 • да није у блокади,
 • да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених,
 • да има кадровске и друге капацитете за обучавање лица на одређеним пословима,
 • да је испунио уговорне обавезе по ранијим програмима НСЗ (уколико су коришћена средства),
 • да ангажује незапослена лица која се воде на евиденцији НСЗ. Приоритет при укључивању имају лица која припадају категоријама теже запошљивих и то:
  • дугорочно незапослена лица;
  • незапослени без квалификација или нискоквалификовани;
  • Роми, избегла и расељена лица и повратници по споразуму о реадмисији.

У Програму не могу да учествују привредни субјекти у тешкоћама у смислу члана 2. став 1. тачка 5 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“ бр.13/10).

Документација за конкурисање:

 • захтев за учешће у Програму (на прописаном обрасцу НСЗ);
 • писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду, да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ;
 • доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;
 • доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).
 • доказ о висини бруто зараде запосленог на пословима за која се лица обучавају за последња три месеца која претходе месецу подношења захтева, а за новооснованог послодавца за последњи месец.

Захтев се подноси најближој организационој јединици НЗС према месту реализације обуке или седишту послодавца, непосредно или путем поште.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

Јавни позив локалним самоуправама да се укључе у суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у 2011. години

Овај позив објављен је 22.11.2010. године и рок за пријаву истекао је 31.12.2010. године.