Mena Consulting Beograd Logo
Српски
Садржај  

Како започети сопствени посао у Србији
са правно-пореског становишта (2008)
Аутор - Љубиша Лазаревић, дипломирани економиста

Poslovna znanja
Предговор
Порески систем у Србији
Нето плата, бруто плата  

Паушално опорезивање

Доприноси за обав. осигурање  
Области за отпочињање посла  

Паушално опорезивање је термин који је прописан Законом о порезу на доходак грађана, у делу којим се уређује порез на приход од самосталне делатности.

Предузетник који с обзиром на околности није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или коме њихово вођење отежава обављање делатности, има право да поднесе захтев да порез на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход (у даљем тексту: паушално опорезивање).

Право на паушално опорезивање не може се признати предузетнику:
1) оснивачу ортачке радње;
2) који обавља делатност из области: трговине на велико и трговине на мало, осим одржавања и оправке моторних возила, хотела и ресторана, финансијског посредовања и активности у вези с некретнинама;
3) у чију делатност улажу и друга лица;
4) чији је укупан промет у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно чији је планирани промет када почиње обављање делатности - већи од 3.000.000 динара;
5) који је обвезник пореза на додату вредност, односно који се определи за плаћање пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност.

Даље се наводи да се предузетнику који трговинску или угоститељску делатност обавља у киоску, приколици или сличном монтажном или покретном објекту може, на његов захтев, одобрити да порез плаћа на паушално утврђен приход, иако спада у горе наведене делатности.

Паушално опорезиви приход је заправо основица на коју плаћамо доприносе по стопи од 35,8 % и порез по стопи 10 % (укупно 45,8%). Ову основицу одређује порески инспектор у складу са Уредбом о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности.

Дакле, оснивач радње подноси Захтев за паушално опорезивање пореском инспектору. Тај захтев садржи следеће:
1) разлоге због којих предузетник сматра да није у стању да води пословне књиге, односно разлоге због којих сматра да му њихово вођење отежава обављање делатности;
2) износ укупног промета оствареног у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно износ планираног промета када почиње обављање делатности;
3) податке о чињеницама и околностима од значаја за утврђивање висине паушалног прихода: место на коме се радња налази; опремљеност радње; број запослених радника и ангажованих чланова породице; тржишни услови у којима се делатност обавља; површина локала; старост предузетника и његова радна способност и остале околности које утичу на остваривање добити.

На основу података датим у овом захтеву, и на основу горе поменуте Уредбе, порески инспектор одређује месечни износ паушалног прихода за плаћање пореза и дорпиноса.

Паушални приход се утврђује, у складу са следећим критеријумима и елементима:
1) висина просечне месечне зараде по запосленом у Републици, општини, граду и округу остварене у години која претходи години за коју се утврђује паушални приход;
2) место на коме се радња налази;
3) опремљеност радње;
4) број запослених радника и ангажованих чланова породице;
5) тржишни услови у којима се делатност обавља;
6) површина локала;
7) старост обвезника и његова радна способност;
8) висина прихода обвезника, који под истим или сличним условима обавља исту или сличну делатност;
9) остале околности које утичу на остваривање добити.

Код утврђивања паушалног прихода, надлежни порески орган узима у обзир и све доказе, чињенице и податке до којих је дошао путем контроле и на други начин.

Паушално опорезиви предузетници не воде пословне књиге осим Књиге паушално опорезивих обвезника (КПО), што је заправо списак фактура и уплата на рачун. Паушалци могу да подижу новац са свог пословног рачуна до 100.000 динара дневно без подношења доказа банци о разлогу подизања новца. Тако подигнут новац није потребно правдати фирми (радњи) јер једноставно радња не води пословне књиге. Новац радње може да се користи за пословне потребе, као и за личне потребе оснивача и његове породице.

Ево примера обрачуна паушално опорезивог прихода.
Пример утврђивања паушалног прихода - Агенција (радња) је регистрована за подучавање за певање, једино оснивач ради у свом атељеу, са стандардном опремом. Агенција је тек основана.

  Елемент за утврђивање паушалног прихода Могући распон процената  
1 Delatnost - podučavanje umetničkim i sportskim veštinama  од 25 % до 165% 75%
2 Место на коме се радња налази од минус 20% до плус 50% 10%
3 Опремљеност радње од минус 20% до плус 30% -10%
4 Број запослених радника и ангажованих  чланова породице плус 10% по једном запосленом раднику, односно ангажованом члану породице. 0%
5 Тржишни услови у којима се обавља делатност од минус 50% до плус 100% 10%
6 Површина локала од минус 10% до плус 50% 0%
7 Старост обвезника и његова радна споспобност до минус 20 0%
8 Висина прихода обвезника, који под истим или сличним условима обавља исту или сличну делатност;   0%
9 Остале околности које утичу на остваривање добити од минус 50% до плус 300% -10%
10   УКУПНО 75%
 
11 Просечна бруто зарада у Београду (процена) 45.800
 
12 Утврђени паушални приход (10 x 11) 34.350
  Доприноси за социјално осигурање 10,0% 3.435
  Порез на приход од самосталне делатности 35,8% 12.297
Месечни трошак 15.732

У прилогу је дата Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, па можете и сами проценити колико би износио паушално опорезиви приход у вашем случају. Имате право да се пре отпочињања делатности распитате у Пореској управи колики би био паушало опорезиви приход у Вашем конкретном случају, а на основу горе наведних критеријума.

Битно је напоменути да порески инспектор може аргументовано проценити да више не испуњавате услове за паушално опорезивање, или може одредити већи паушални приход на основу промета који сте остварили и других елемената.

Тада треба опет проценити да ли се исплати остати паушалац или пак ангажовати рачуновођу и водити пословне књиге.

 
Правне форме за обављање делатности    
Регистрација ДОО    
Регистрација предузетника    
Регистрација удруж. грађана    
Порези и Пореска управа    
ПДВ–Порез на додату вредност    
Доприноси за осиг. оснивача    
Порез на добит и на сам.делат.    
Паушално опорезивање    
Упоредни приказ пореза и доприноса    
Фискална каса    
Пореска пријава    
Локална комунална такса    
Рачуноводство    
Банке    
Средства за започињање посла    
Пословање са иностранством    
Радници    
Годишњи порез на доходак грађана    
Унакрасно процењивање имов.    
Закон о спречавању прања новца    
___________________________    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

Садржај ове књиге (интернет стране) сматра се ауторским делом, осим делова садржаја за које је наведен извор, и заштићен је законом. Није дозвољено копирање или умножавање садржаја ове књиге (интернет стране) у било ком облику (писаном, електронском) осим у случајевима за које је тачно наведено да је то могуће. Копирање, умножавање или позивање на садржај ове књиге (интернет стране) дозвољено је искључиво уз тачно навођење имена аутора и стране у књизи (адресе интернет стране). У случају непоштовања ауторских права аутор може тражити накнаду штете. Аутор је написао ову књигу (интернет страну) са расположивим знањем и у уверењу да је све написано тачно и истинито. Аутор се одриче одговорности од настанка било какве штете у случају да је читалац ове књиге (интернет стране) прихватио садржај ове у књге (интернет стране) као званичне податке државних органа Републике Србије. Уколико је аутор садржајем ове књиге нарушио ауторско право неког другог аутора, аутор ове књиге (интернет стране) моли да му се то пријави, како би отклонио нарушавање права.

 
     
     
     
     
     
 

претходна страна ___________________________________ следећа страна