Mena Consulting Beograd Logo
Српски
English
Садржај  

Како започети сопствени посао у Србији
са правно-пореског становишта (2008)
Аутор - Љубиша Лазаревић, дипломирани економиста

Poslovna znanja
Предговор
Порески систем у Србији
Нето плата, бруто плата  

Паушално опорезивање - уредба

Доприноси за обав. осигурање  
Области за отпочињање посла  

УРЕДБА О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
"Службени гласник РС", бр. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04 и 31/05
- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ -

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују услови, критеријуми и елементи за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: предузетник) у складу са чланом 41. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", број 24/01, 80/02 и 135/04 - у даљем тексту: Закон).

I.УСЛОВИ ЗА ПАУШАЛНО ОПОРЕЗИВАЊЕ

Члан 2.

Предузетник који испуњава услове за паушално опорезивање из члана 40. Закона, а који сматра да с обзиром на околности није у стању да води пословне књиге, осим пословне књиге о оствареном промету, или да му њихово вођење отежава обављање делатности, може да поднесе захтев за паушално опорезивање Републичкој управи јавних прихода - одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода у општини на чијој је територији регистрован, односно обавља делатност (у даљем тексту: надлежни порески орган).

Захтев из става 1. овог члана садржи:
1) разлоге због којих предузетник сматра да није у стању да води пословне књиге, односно разлоге због којих сматра да му њихово вођење отежава обављање делатности;
2) износ укупног промета оствареног у години која претходи години за коју се утврђује порез, односно износ планираног промета када почиње обављање делатности;
3) податке о чињеницама и околностима од значаја за утврђивање висине паушалног прихода: место на коме се радња налази; опремљеност радње; број запослених радника и ангажованих чланова породице; тржишни услови у којима се делатност обавља; површина локала; старост предузетника и његова радна способност и остале околности које утичу на остваривање добити.

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПАУШАЛНОГ ПРИХОДА

Члан 3.

Ради утврђивања висине паушалног прихода, као основице пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: порез), предузетници се разврставају по критеријумима профитабилности и обима промета, односно према врстама делатности, у седам група, и то:

1) у прву групу: носачи, чистачи обуће, сакупљање лековитог биља, шумских плодова и слично, продаја печених, куваних и на други начин припремљених пољопривредних и других производа на улици и другим слободним просторима, у спортским, биоскопским и другим дворанама и просторијама и друге сродне делатности које се обављају без сталног пословног места, штоповање тканина, пресвлачење дугмади, поправка кишобрана, поправка ортопедских помагала, поправка налив пера и патент оловки, хериктери, дрвомоделари, дуборесци, поправка музичких инструмената, плисирање, оштрачи, бравари, јорганџије, колари, поткивачи, вуновлачари, рукавичари, опанчари, четкари, папуџије, домаћа радиност, стари занати и верски службеници;

2) у другу групу: фризери за мушкарце, часовничари, оптичари, фотокопирање, обућари, кројачи, прерађивачи секундарних сировина, бравари, фирмописци, печаторесци, узгајивачи цвећа, производња лозновоћних и других садница и калемова, искоришћавање земљишта у непољопривредне сврхе, инкубаторска производња живине, повремено обављање послова пољопривредним машинама другим лицима, извођачи музичких и других програма који немају статус естрадних уметника;

3) у трећу групу: аутомеханичари, аутолимари, аутоелектричари, вулканизери и слично (аутограна), молери, тапетари, фризери за жене, ТВ и електро-механичари, прецизни механичари, електричари, водоинсталатери, подучавање уметничким и спортским вештинама (музика, балет, сликање, певање, спорт и друго), графичка делатност, прање и пеглање рубља, хемијско чишћење и бојење, педикирско-маникирске и козметичарске услуге, фотографи са сталним пословним местом, видео клубови, воскари, трговинска делатност која се обавља изван пословних просторија (на тезгама и сличним објектима који се користе на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама);

4) у четврту групу: златари, каменоресци, пластичари, металостругари, пекари, произвођачи тестенина, посластичари, грађевинска делатност и друге сличне делатности, услужно резање грађе, столари, стаклоресци, радње за забавне игре, модни кројачи, трговинска и угоститељска делатност која се обавља у киоску или приколици и сличном монтажном или покретном објекту, ауто перионице;

5) у пету групу: лекари, стоматолози, апотекари, ветеринари, професори, физиотерапеути, зубни техничари и друге сличне професионалне делатности;

6) у шесту групу: адвокати;

7) у седму групу: аутотакси, шлеп служба, превоз посмртних остатака, превоз путника аутобусом,превоз ствари и робе камионом и друге аутопревозничке делатности.

Делатности, односно занимања која нису разврстана у групе из става 1. овог члана, надлежни порески орган разврстава у одговарајућу групу, према њиховој сродности и обиму.

Члан 4.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама из члана 3. ове уредбе одређује се у односу на просечну месечну зараду по запосленом остварену у Републици у години која претходи години за коју се утврђује порез (у даљем тексту: просечна месечна зарада).

Када је просечна месечна зарада из става 1. овог члана остварена у граду, односно општини где је седиште радње предузетника мања или већа за више од 10% од просечне месечне зараде остварене у Републици, полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода одређује се према просечној месечној заради оствареној у граду, односно општини.

У случају из става 2. овог члана, полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода за предузетнике са седиштем радње на ужем подручју града Београда (општине Вождовац, Врачар, Звездара, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Нови Београд, Земун и Чукарица) одређује се према средњој вредности просечних месечних зарада остварених у тим општинама, а за предузетнике са седиштем радње на ширем подручју града Београда (општине Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Барајево, Гроцка и Сопот) према средњој вредности просечних месечних зарада остварених у тим општинама.

Изузетно од одредаба ст. 1. и 2. овог члана, у циљу равномернијег пореског оптерећења предузетника који обављају исту делатност на територији суседних општина у оквиру истог округа, полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода може се одредити и према средњој вредности просечних месечних зарада остварених у општинама у оквиру истог округа.
Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода предузетника, која се одређује у складу са ст. 2. до 4. овог члана не може бити већа од двоструке просечне месечне зараде из става 1. овог члана.

Одредбе ст. 2 до 5. овог члана не примењују се на делатности из члана 3.став 1. тачка 7) ове уредбе.

Члан 5.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода одређује се у односу на просечну месечну зараду из члана 4. ове уредбе, по групама делатности из члана 3. ове уредбе у следећим процентима:

1) прва група 25%
2) друга група 50%
3) трећа група 75%
4) четврта група 150%
5) пета група 105%
6) шеста група 85%

7) седма група:
а) аутотакси 55%
б) шлеп служба 65%
в) превоз посмртних остатака 125%
г) превоз путника аутобусом 165%
д) превоз ствари и робе камионом:
- до 3 тоне носивости 55%
- преко 3 до 7 тона носивости 70%
- преко 7 до 12 тона носивости 80%
- преко 12 тона носивости 80%
плус 10% за сваку тону носивости изнад 12 тона носивости, а највише 130%.

III. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ПАУШАЛНОГ ПРИХОДА

Члан 6.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода одређена у складу са чланом 5. ове уредбе, умањује се односно повећава применом елемената из члана 41. став 1. Закона, и то:

1) Место на коме се радња налази - од минус 20% до плус 50%, и то:
(1) градско подручје:
- екстра и прва зона - плус 50%
- без обзира на зоне (повољна локација, тржни центар, близина јавних установа - болница, школа, пијаца и сл.) - до плус 50%
- друга зона - до плус 30%
- трећа зона - до плус 10%
(2) сеоско подручје:
- центар села (близина цркве, школе, месне заједнице) - без умањења и увећања,
- ужа зона - до минус 10%
- шира зона - до минус 20%
(3) трговинска делатност изван пословних просторија (на тезгама и сличним објектима који се користе на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама) – до минус 20%.
Разврставање у зони се врши у складу са одлуком локалне самоуправе о утврђивању зона за плаћање накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта.
У случају када одлуком локалне самоуправе нису одређене зоне, као и за сеоско подручје, разврставање врши надлежни порески орган;

2) Опремљеност радње - од минус 20% до плус 30%, и то:
(1) производне делатности:
- опрема високе технологије са малим степеном амортизације - плус 30%
- опрема стандардне технологије - до плус 20%
- половна и застарела опрема (висок степен амортизације) - до минус 10%
(2) услужне делатности:
- ексклузивни ентеријер и нова опрема - плус 30%
- стандардни ентеријер и опрема - до плус 20%
-половна опрема и уобичајени ентеријер - до минус 10%
(3) трговинска делатност изван пословних просторија (на тезгама и сличним објектима који се користе на пијацама, улицама, трговима и другим јавним површинама) – до минус 20%.

3) Број запослених радника и ангажованих чланова породице предузетника - плус 10% по једном запосленом раднику, односно ангажованом члану породице.
Увећање по основу из ове тачке по једном запосленом раднику, односно ангажованом члану породице не може бити мање од 10% просечне месечне зараде из члана 4. став 1. ове уредбе.

4) Тржишни услови у којима се делатност обавља - од минус 50% до плус 100%, и то:
- одсуство конкуренције, локалне прилике, стање тржишта (потражња) и др. - до плус 100%
- недовољна потражња и високе цене импута (репроматеријал и др.) – до минус 50%;

5) Површина локала, за поједине врсте делатности где је површина битна за њено обављање уз сагледавање месних прилика - од минус 10% до плус 50%;

6) Старост предузетника и његова радна способност - до минус 20%, и то:
- старији од 50 година (жене), односно од 55 година (мушкарци) – минус 5%
- старији од 60 година (жене), односно од 65 година (мушкарци) – минус 10%
- инвалиди треће категорије - минус 15%
- инвалиди друге категорије - минус 20%
Инвалидност се доказује решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

7) Остале околности које утичу на остваривање добити - од минус 50% до плус 300%, и то:
- пословна репутација предузетника - до плус 300%
- временски период обављања делатности - од минус 50% до плус 100%
- ванредне околности које су од негативног утицаја на промет (велике елементарне непогоде и сл.) – до минус 50%
- дужа болест предузетника која утиче на ефекте пословања - до минус 10%;

8) Висина прихода обвезника који под истим или сличним условима обављају исту или сличну делатност.

Код примене и вредновања елемената из става 1. тачка 1) до 7) овог члана, надлежни порески орган води рачуна да утврђена висина паушалног прихода одговара висини прихода обвезника који под истим или сличним условима обавља исту или сличну делатност.

Надлежни порески орган, код утврђивања паушалног прихода узима у обзир и све доказе, чињенице и податке до којих је дошао путем контроле и на други начин.

Члан 6а

Изузетно, паушални приход за 2002. годину за делатности из члана 3. став 1 тач. од 1) до 6) ове уредбе, утврдиће се у висини паушалног прихода за 2001. годину, увећаног за раст цена на мало остварен у Републици у 2001. години, према податку републичког органа надлежног за послове статистике.
За делатности из члана 3. став 1. тачка 7) ове уредбе, пореске обавезе утврдиће се, и то:
1) за аутотакси делатности, за период јун-децембар 2002. године у висини која заједно са доприносима за социјално осигурање износи 3.600 динара месечно а за 2003. годину у висини која заједно са доприносима за социјално осигурање износи 4.500 динара месечно;
2) за остале аутопревозничке делатности - у висини обавеза за 2001. годину заједно са доприносима за социјално осигурање а за 2003. годину у висини обавеза за 2002. годину увећаних за 25% заједно са доприносима за социјално осигурање.

Члан 6б

Изузетно, за делатности из члана 3. став 1. тачка 7) ове уредбе, пореске обавезе за 2004. годину заједно са доприносима за социјално осигурање утврдиће се у висини обавеза за 2003. годину, увећаних за раст цена на мало остварен у Републици у 2003. години, према податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Од износа укупно утврђене обавезе за 2004. годину из става 1. овог члана, појединачне обавезе намирују се по следећем редоследу: допринос за пензијско и инвалидско осигурање; допринос за здравствено осигурање; допринос за осигурање за случај незапослености; порези.

Члан 7.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности ("Службени гласник РС", број
47/98).

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 
Правне форме за обављање делатности    
Регистрација ДОО    
Регистрација предузетника    
Регистрација удруж. грађана    
Порези и Пореска управа    
ПДВ–Порез на додату вредност    
Доприноси за осиг. оснивача    
Порез на добит и на сам.делат.    
Паушално опорезивање    
Упоредни приказ пореза и доприноса    
Фискална каса    
Пореска пријава    
Локална комунална такса    
Рачуноводство    
Банке    
Средства за започињање посла    
Пословање са иностранством    
Радници    
Годишњи порез на доходак грађана    
Унакрасно процењивање имов.    
Закон о спречавању прања новца    
___________________________    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

Садржај ове књиге (интернет стране) сматра се ауторским делом, осим делова садржаја за које је наведен извор, и заштићен је законом. Није дозвољено копирање или умножавање садржаја ове књиге (интернет стране) у било ком облику (писаном, електронском) осим у случајевима за које је тачно наведено да је то могуће. Копирање, умножавање или позивање на садржај ове књиге (интернет стране) дозвољено је искључиво уз тачно навођење имена аутора и стране у књизи (адресе интернет стране). У случају непоштовања ауторских права аутор може тражити накнаду штете. Аутор је написао ову књигу (интернет страну) са расположивим знањем и у уверењу да је све написано тачно и истинито. Аутор се одриче одговорности од настанка било какве штете у случају да је читалац ове књиге (интернет стране) прихватио садржај ове у књге (интернет стране) као званичне податке државних органа Републике Србије. Уколико је аутор садржајем ове књиге нарушио ауторско право неког другог аутора, аутор ове књиге (интернет стране) моли да му се то пријави, како би отклонио нарушавање права.

 
 

______________________претходна страна ____________________