Mena Consulting Beograd Logo
Српски
English
Садржај  

Како започети сопствени посао у Србији
са правно-пореског становишта (2008)
Аутор - Љубиша Лазаревић, дипломирани економиста

Poslovna znanja
Предговор
Порески систем у Србији
Нето плата, бруто плата  

Порез на добит, порез на приход од самосталне делатности

Доприноси за обав. осигурање  
Области за отпочињање посла  

 

 
Правне форме за обављање делатности    
Регистрација ДОО    
Регистрација предузетника    
Регистрација удруж. грађана    
Порези и Пореска управа    
ПДВ–Порез на додату вредност    
Доприноси за осиг. оснивача    
Порез на добит и на сам.делат.    
Паушално опорезивање    
Упоредни приказ пореза и доприноса    
Фискална каса    
Пореска пријава    
Локална комунална такса    
Рачуноводство    
Банке    
Средства за започињање посла    
Пословање са иностранством    
Радници    
Годишњи порез на доходак грађана    
Унакрасно процењивање имов.    
Закон о спречавању прања новца    
___________________________    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

Садржај ове књиге (интернет стране) сматра се ауторским делом, осим делова садржаја за које је наведен извор, и заштићен је законом. Није дозвољено копирање или умножавање садржаја ове књиге (интернет стране) у било ком облику (писаном, електронском) осим у случајевима за које је тачно наведено да је то могуће. Копирање, умножавање или позивање на садржај ове књиге (интернет стране) дозвољено је искључиво уз тачно навођење имена аутора и стране у књизи (адресе интернет стране). У случају непоштовања ауторских права аутор може тражити накнаду штете. Аутор је написао ову књигу (интернет страну) са расположивим знањем и у уверењу да је све написано тачно и истинито. Аутор се одриче одговорности од настанка било какве штете у случају да је читалац ове књиге (интернет стране) прихватио садржај ове у књге (интернет стране) као званичне податке државних органа Републике Србије. Уколико је аутор садржајем ове књиге нарушио ауторско право неког другог аутора, аутор ове књиге (интернет стране) моли да му се то пријави, како би отклонио нарушавање права.

 
     
     
     
     
     
 

претходна страна ___________________________________ следећа страна