Српски
Sadržaj  

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008)
Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista
Predgovor
Poreski sistem u Srbiji
Neto plata, bruto plata  
Doprinosi za obavezno osiguranje
Oblasti za otpočinjanje posla  

Lokalna taksa - firmarina i naknada za građevinsko zemljište

Lokalna komunalna taksa se plaća prema Odluci lokalnih vlasti i razlikuje se od grada do grada i od opštine do opštine. Takođe ova taksa se plaća za niz stvari, u zavisnosti od korišćenja javnog dobra. Međutim ono što je zajedničko za sva pravna lica je da plaćaju taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru tzv. firmarinu.

Tokom 2007. godine došlo je do promene službe koja vrši naplatu ove takse. Naplatu takse je ranije vršila Porska uprava zajedno sa svim ostalim porezima koje ona naplaćuje od poreskih obveznika. Međutim kako je ova taksa isključivi prihod lokalne samouprave, republički nivo nije više hteo da snosi troškove naplate poreza za niži, lokalni nivo. Iz tog razloga posao naplate ovog poreza je sada u nadležnosti lokalne vlasti, a u Beogradu konkretno Gradske uprave – Sekretarijata za finansije – Uprave za javne prihode (www.finansijebgd.org)

U nastavku dajemo dva izvoda iz Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Begrada.

Izvod -  iz Odluke o lokalnim komunalnim taksama (Beograd) – za šta se sve plaća lokalna komunalna taksa

Komunalna taksa plaća se za:
1. korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti;
2. držanje sredstava za igru ("zabavne igre");
3. priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima;
4. korišćenje reklamnih panoa;
5. korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima;
6. korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge objekte privremenog korišćenja;
7. korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe;
8. isticanje firme na poslovnom prostoru;
9. isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na građevinskim objektima;
10. korišćenje vitrine radi izlaganja robe van poslovnih prostorija;
11. držanje i korišćenje plovnih postrojenja i plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju;
12. držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve;
13. držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi;
14. držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;
15. zauzeće javne površine građevinskim materijalom i za izvođenje građevinskih radova.

Izvod -  iz Odluke o lokalnim komunalnim taksama (Beograd) – koliki je iznos firmarine po pojedinim zonama

1. Za isticanje firme na poslovnom prostoru taksa se utvrđuje godišnje po zonama određenim u članu 6. Odluke, i to:

 

Dinara

- I A zona

187.745

- I B zona

168.875

- II zona

140.815

- III zona

112.740

- IV zona

  84.435

- V zona

56.380

- VI zona

37.510

2. Pod firmom, u smislu ove odluke, podrazumeva se svaki istaknuti naziv ili ime na poslovnom prostoru, koje upućuje na to da pravno ili fizičko lice obavlja delatnost u tom prostoru.
3. Obveznici takse iz ovog tarifnog broja su pravna i fizička lica.
Taksa na firmu plaća se za sedište, predstavništvo i za svaku poslovnu jedinicu pravnog lica na teritoriji grada Beograda. Za poslovne jedinice pravnog lica čije je sedište na teritoriji grada Beograda taksa se umanjuje za 20% od iznosa propisanog za odgovarajuću zonu, a umanjeni iznos predstavlja osnovicu u slučaju primene neke od propisanih olakšica.
4. Taksa na firmu umanjuje se:
1. Pravnim licima, koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo, razvrstana u:
- srednja pravna lica za 20%.
- mala pravna lica za 40%.
2. Pravnim licima iz oblasti trgovine (Sektor E, oblast 50-52), ugostiteljstva (Sektor Ž, oblast 55, grana 553-555) i ličnih usluga (Sektor M, oblast 93, grana 930, grupa 9301-9302) za 40%.
3. Udruženjima građana, savezima, društvima i ostalim neprofitnim organizacijama taksa se umanjuje za 80%.
4. Radnjama koje nemaju svojstvo pravnog lica i pravnim licima, odnosno njihovim poslovnim jedinicama, koje delatnost obavljaju u kiosku, na tezgama i objektima gde je šalterska prodaja taksa se umanjuje za 80%.
5. Pravnim licima koja se nalaze na seoskom području gradskih opština, bez obzira na lokaciju, taksa se umanjuje za 40%.
6. Takseni obveznik koji ima pravo na umanjenje po više osnova, može koristiti olakšice ili deo olakšice, za koje je potrebno da dostavi odgovarajuće dokaze nadležnom organu za naplatu takse, s tim da ukupno umanjenje ne može biti veće od 80% od iznosa propisanog za odgovarajuću zonu.
5. Komunalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se mesečno u visini 1/12 godišnjeg iznosa takse i to do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Odlukom o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta određeno je da se naknada plaća za stambeni i za poslovni prostor.

Vrednovanje građevinskog zemljišta za utvrđivanje visine naknade vrši se posebno za grupu stanovanja i posebno za grupe delatnosti: proizvodnja, proizvodne, saobraćajne i druge usluge, trgovina i ugostiteljstvo, zaštićene delatnosti i finansijske, tehničke i poslovne usluge i ostale delatnosti, s tim što u okviru svake grupe, osim grupe stanovanja, postoje dve podgrupe - A, niža i B, viša u koje se raspoređuju korisnici građevinskog zemljišta po šiframa delatnosti koje obavljaju.

Mesečna visina naknade po kvadratnom metru korisne površine stambenog, odnosno poslovnog prostora utvrđuje se prema zoni u kojoj se zemljište nalazi i delatnosti koju obveznik obavlja, i to:

u I zoni:

dinara po m2

- za grupu 1

 

2,19

- za grupu 2

- podgrupa A

1,86

 

- podgrupa B

6,12

- za grupu 3

- podgrupa A

5,48

 

- podgrupa B

13,61

- za grupu 4

- podgrupa A

15,62

 

- podgrupa B

72,57

- za grupu 5

- podgrupa A

0,68

 

- podgrupa B

1,81

- za grupu 6

- podgrupa A

58,08

 

- podgrupa B

145,21

u II zoni:

 

 

- za grupu 1

 

1,64

- za grupu 2

- podgrupa A

1,59

 

- podgrupa B

5,22

- za grupu 3

- podgrupa A

4,66

 

- podgrupa B

11,57

- za grupu 4

- podgrupa A

13,70

 

- podgrupa B

63,50

- za grupu 5

- podgrupa A

0,57

 

- podgrupa B

1,50

- za grupu 6

- podgrupa A

50,85

 

- podgrupa B

127,13

u III zoni:

 

 

- za grupu 1

 

1,09

- za grupu 2

- podgrupa A

1,18

 

- podgrupa B

3,86

- za grupu 3

- podgrupa A

3,29

 

- podgrupa B

8,17

- za grupu 4

- podgrupa A

9,86

 

- podgrupa B

45,81

- za grupu 5

- podgrupa A

0,41

 

- podgrupa B

1,09

- za grupu 6

- podgrupa A

36,38

 

- podgrupa B

90,96

u IV zoni:

 

 

- za grupu 1

 

0,54

- za grupu 2

- podgrupa A

0,50

 

- podgrupa B

1,59

- za grupu 3

- podgrupa A

1,37

 

- podgrupa B

3,40

- za grupu 4

- podgrupa A

3,84

 

- podgrupa B

17,78

- za grupu 5

- podgrupa A

0,14

 

- podgrupa B

0,36

- za grupu 6

- podgrupa A

14,47

 

- podgrupa B

36,17

prethodna strana _____________________________________ sledeća strana

Pravne forme za obavljanje delatnosti  
Registracija DOO  
Registracija preduzetnika  
Registracija udruženja građana  
Porezi i Poreska uprava  
PDV – Porez na dodatu vrednost  
Doprinosi za osiguranje osnivača  
Porez na dobit i na sam. delatnost  
Paušalno oporezivanje  
Uporedni prikaz poreza i doprinosa  
Fiskalna kasa  
Poreska prijava  
Lokalna komunalna taksa  
Računovodstvo  
Banke  
Sredstva za započinjanje posla  
Poslovanje sa inostranstvom  
Radnici  
Godišnji porez na dohodak građana  
Unakrasno procenjivanje imovine  
Zakon o sprečavanju pranja novca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.

 
   

Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde.

Copyright © 2005-2011 - Mena Consulting d.o.o. Beograd Kedrova 4, 11030 Beograd, Srbija