Српски
Sadržaj  

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008)
Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista
Predgovor
Poreski sistem u Srbiji
Neto plata, bruto plata  
Doprinosi za obavezno osiguranje
Oblasti za otpočinjanje posla  

Poslovanje sa inostranstvom

Sve vrste pravnih formi mogu da posluju sa inostranstvom. Poslovanje sa inostranstvom određeno je sa više zakona: Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, Zakonom o deviznom poslovanju, Zakonom o carinskoj tarifi, Zakonom o stranim ulaganjima.
Ovo je jedna dosta široka oblast. Ovde ćemo dati samo neke napomene koje smatramo bitnim za dalje razmišljanje na ovu temu.

Uprava carina

Uprava carina je državna služba koja vrši carinjenje i naplatu carine i PDV prillikom uvoza robe u Srbiju i izvoza robe iz Srbije. Stopa carine se određuje prema Zakonu o carinskoj tarifi, a na osnovu dokumenata podnetih na carinjenje. Carinski službenik može da ne uvaži podnetu dokumentaciju (račun iz inostranstva) ako posumnja da je navedena cena neistinita, i da carinu obračuna prema procenjenoj vrednosti.

 

Špediter

Špediter (ne mora da bude i prevoznik) je firma koja vrši usluge povodom carinjena robe u ime svog klijenta. Firmi koja uvozi najčešće je komplikovano da ovaj posao obavlja samostalno, zbog same organizacije carine (mesta gde se vrši carinjenje, tačnog vremena kada roba stiže na carinjenje i slično). Sa druge strane usluga špeditera košta, što uz dodatne fiksne troškove carine, znači da su česti uvozi manjih količina robe relativno skupi.

Prevoznik

Prevoznik vrši prevoz robe željenim transportnim sredstvom. Svako transportno sredstvo ima različitu cenu po kilometru, kilogramu, kubnom metru i slično.

Osiguranje robe u transportu

Incoterms 2000

Radi olakšanja međunarodne trgovne Međunarodna trgovinska komora (ICC) razvila je  skup međunarodnih pravila za tumačenje termina koji se najčešće koriste u spoljnoj trgovini i to pre svega kod ugovora o kupoprodaji. Najnovije izdanje nosi oznaku Incoterms 2000. Više o ovome možete pogledati na
http://www.iccwbo.org/incoterms/

Sredstvo plaćanja

Uvoz robe od dobavljača iz inostranstvu mora se platiti u stranoj valuti koju on odredi (evro, američki dolar ili druga). To znači da ćemo morati da kupimo tu valutu od banke i da platimo dobavljaču u inostranstvu (osim ako sami imamo izvoz po osnovu koga ostvarujemo priliv deviza – tada možemo da platimo devizama od izvoza).  

Kontrolnik uvoza i izvoza robe i usluga

Po Zakonu o deviznom poslovanju rezidenti i nerezidenti, dužni su da vode evidenciju u knjizi kontrolnika o svakom zaključenom spoljnotrgovinskom poslu, kao i realizaciju po tom poslu.

 

Devizna kontrola Deviznog inspektorata

Devizni inspektorat vrši neposrednu (uvidom u poslovne knjige i drugu dokumentaciju rezidenata i nerezidenata, koju vrše devizni inspektor) i posrednu (kontrolom dokumentacije koju rezidenti i nerezidenti u poslovanju sa inostranstvom dostavljaju Deviznom inspektoratu ) kontrolu deviznog poslovanja.
Devizni inspektorat, radi obavljanja posredne kontrole, pribavlja:
- od Uprave carina – podatke iz jedinstvenih carinskih isprava o izvršenom izvozu, odnosno uvozu robe;
- od Narodne banke Srbije – podatke iz naloga za naplatu, odnosno plaćanje, kao i evidentiranih kreditnih prijava;
- od Agencije za privredne registre – podatke o registraciji privrednih subjekata;
- od Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom – rešenje o odobrenju kompenzacionog posla, kao i potvrdu o izvršenom evidentiranju, odnosno upisu u poseban registar određenih spoljnotrgovinskih poslova u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju.
Dakle vrši se ukrštanje i provera informacija koje se tiču spoljnotrgovinskih poslova.

Raspolaganje devizama dobijenih od izvoza

Raspolaganje devizama dobijenih od izvoza je slobodno, u smislu da firma može tim novcem (u devizama) plaćati uvoz i može u devizama pokriti troškove službenog puta u inostranstvo. U ostalim slučajevima strana valuta se mora konvertovati u dinare, prebaciti na dinarski račun firme i koristiti kao i bilo koji drugi dinari koju dođu na račun firme.

PDV na izvoz usluga

PDV se po pravilu ne plaća na izvoz usluga, ali postoje određeni slučajevi kada domaća firma mora da naplati PDV od strane firme i da ga uplati državi

PDV prilikom uvoza robe

Prilikom uvoza robe PDV se plaća direktno Upravi carina. Ukoliko je firma registrovana za PDV, moći će da odbije taj PDV. Ukoliko uvoznik nije registrovan za PDV, to će mu uvećati troškove uvoza.

prethodna strana _____________________________________ sledeća strana

Pravne forme za obavljanje delatnosti  
Registracija DOO  
Registracija preduzetnika  
Registracija udruženja građana  
Porezi i Poreska uprava  
PDV – Porez na dodatu vrednost  
Doprinosi za osiguranje osnivača  
Porez na dobit i na sam. delatnost  
Paušalno oporezivanje  
Uporedni prikaz poreza i doprinosa  
Fiskalna kasa  
Poreska prijava  
Lokalna komunalna taksa  
Računovodstvo  
Banke  
Sredstva za započinjanje posla  
Poslovanje sa inostranstvom  
Radnici  
Godišnji porez na dohodak građana  
Unakrasno procenjivanje imovine  
Zakon o sprečavanju pranja novca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.

 
   

Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde.

Copyright © 2005-2011 - Mena Consulting d.o.o. Beograd Kedrova 4, 11030 Beograd, Srbija