Српски
Sadržaj  

Kako započeti sopstveni posao u Srbiji

sa pravno-poreskog stanovišta (2008)
Autor - Ljubiša Lazarević, diplomirani ekonomista
Predgovor  
Poreski sistem u Srbiji  
Neto plata, bruto plata  
Doprinosi za obavezno osiguranje
Oblasti za otpočinjanje posla  

Registracija udruženja - neprofitne organizacije

Novi Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) stupio je na snagu 22.07.2009. godine, a počeo je da se primenjuje 22.10.2009. godine. Tim zakonom zamenjen je stari Zakon o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ (Sl.list SFRJ br.42/90 i Sl.list SFRJ br.24/94...73/2000).

Komentar ovog zakona možete pročitati ovde.

Od 22.10.2009. godine počeo je da teče rok za usklađivanje (tzv. preregistraciju) koji traje 18 meseci. Udruženja koja u ovom roku, odnosno do 22.04.2011. godine, ne podnesu prijavu za upis usklađivanja, po sprovedenom postupku likvidacije se brišu iz registra, koji po novom zakonu vodi Agencija za privredne registre, i gube status pravnog lica, a njihova imovina prelazi na lica određena statutom, odnosno Zakonom.

Tu obavezu imaju društvene organizacije, udruženja građana i njihovi savezi osnovani prema Zakonu o drušvenim organizacijama i udruženjima građana (Sl.glasnik SRS, br. 24/82.....12/89 i Sl.glasnik RS, br.53/93...48/94), kao i oni koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, a upisani su u Registar prema Zakonu o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ (Sl.list SFRJ br.42/90 i Sl.list SFRJ br.24/94...73/2000).

Obaveza usklađivanja se ne odnosi na poslovna udruženja i sportske organizacije i udruženja, kao ni na pravna lica koja su osnovana u skladu sa drugim propisima  i registrovana u drugim registrima (verske organizacije, političke stranke i sl).

Upis usklađivanja udruženja i saveza udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije vrši se bez naknade.

Usklađivanje (preregistracija) vrši se u Agenciji za privredne registre uz podnošenje sledeće dokumentacije:

 • prijava za upis usklađivanja
 • fotokopija rešenja o upisu u prethodni registar
 • akt o izboru zastupnika udruženja
 • overena fotokopija lične karte zastupnika udruženja, odnosno saveza, a ako ona ne sadrži podatak o prebivalištu i adresi i potvrda o prebivalištu, odnosno overena fotokopija putne isprave i potvrda o boravištu
 • dva primerka novog statuta
 • druge akte donete u postupku usklađivanja.

Po prijemu prijave proverava se da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis usklađivanja. Ako se utvrdi da je podneta uredna prijava i dokumentacija, u roku od 30 dana od dana podnošenja uredne prijave donosi se rešenje o upisu usklađivanja. Uz rešenje o upisu u registar udruženju se dostavlja primerak statuta koji se overava pečatom Agencije i potpisom Registratora, čime se potvrđuje njegova istovetnost sa primerkom statuta koji se čuva u Agenciji.

Ako se utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za upis u registar, ali da se uočeni nedostaci mogu otkloniti, APR će obavestiti podnosioca o uočenim nedostacima i naložiće mu da u primerenom roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja ispravi nedostatke, odnosno uredi prijavu. Pismeno obaveštenje se dostavlja na adresu i objavljuje sa na Internet strani Agencije.

Ako podnosilac prijave ne postupi u traženom roku ili ne uredi prijavu odnosno ne dostavi urednu dokumentaciju, Registrator će po oceni da nisu ispunjeni uslovi za upis u Registar, odbaciti prijavu.

Bitna novina Zakona o udruženjima, a koja se tiče teme ove knjige, je mogućnost upisa privredne delatnosti u registar koji vodi Agencija za privredne registre. Upis privredne delatnosti nije obavezan, ali ukoliko udruženje obavlja privrednu delatnost, tada je upis delatnosti obavezan. Evo dela zakona koji govori o tome:

V. IMOVINA I obavljanje AKTIVNOSTI

Način sticanja imovine udruženja
Član 36.

Udruženje može sticati imovinu od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamata na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način.
Fizička i pravna lica koja daju priloge i poklone udruženjima mogu biti oslobođena odgovarajućih poreskih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uvodi odgovarajući javni prihod.

Aktivnosti udruženja
Član 37.

Udruženje može da vrši one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni njegovim statutom.
Udruženje može neposredno da obavlja i privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti, pod sledećim uslovima:
1) da je delatnost u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima;
2) da je delatnost predviđena statutom;
3) da je delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva udruženja.
Delatnost iz stava 2. ovog člana upisuje se u Registar privrednih subjekata i obavlja se u skladu sa propisima kojima je uređena oblast u koju spadaju aktivnosti koje se obavljaju.
Udruženje može otpočeti sa neposrednim obavljanjem delatnosti iz stava 2. ovog člana tek nakon upisa delatnosti u Registar iz stava 3. ovog člana.
Poslovi koje udruženje zaključi suprotno odredbi st. 1. i 2. ovog člana pravno su valjani, osim ako je treće lice znalo ili je moralo znati za prekoračenje.
Udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.
Pod povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja su kao takva utvrđena zakonom kojim se uređuju privredna društva.

 

Dakle, udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem delatnosti tek nakon upisa privredne delatnosti u registar.

Upis privredne delatnosti obavlja se po završenom postupku usklađivanja. Nakon dobijanja rešenja o izvršenom upisu usklađivanja u registru udruženja, udruženje može da prijavi privrednu delatnost koju neposredno obavlja. Tada je potrebno predati:

 • prijavu upisa privredne delatnosti
 • dokaz o uplati naknade u iznosu od 1.560,00 dinara

Po donošenju rešenja o upisu privredne delatnosti udruženja/saveza udruženja u registar, taj se podatak po službenoj dužnosti evidentira u registru udruženja bez donošenja posebnog akta.

Zakonom o udruženjima je propisano da se registru privrednih subjekata prijavljuje privredna delatnost (samo jedna i to ona pretežna), koja se registruje upisom šifre delatnosti i opisom delatnosti na način propisan Zakonom o klasifikaciji delatnosti. Kako je Zakonom takođe propisano da se u registar udruženja upisuju i druge delatnosti i aktivnosti koje udruženje neposredno obavlja, to će se u registar udruženja, na osnovu prijave i propisane dokumentacije, upisati u vidu zabeleške, podaci o drugim delatnostima i aktivnostima koje udruženje neposredno obavlja. 

Iako je rok za preregistraciju udruženja 18 meseci naveo bih ovde neke praktične razloge zbog kojih bi trebalo razmisliti o ranijem pokretanju ovog postupka:

 • Banke – banke uvek traže najažurnije moguće podatke. Ukoliko u narednom periodu planirate ozbiljnije razgovore sa bankom, znajte da će banka tražiti da joj dostavite rešenje o registraciji iz APR-a sa tačno navedenim zakonskim zastupnikom;
 • Javne nabavke (tenderi) – ukoliko planirate da konkurišete u nekom postupku javne nabavke, postoji velika verovatnoća da će biti traženo rešenje o registraciji iz APR-a, pogotovo ako je planirano da se sredstva dobijena na tenderu koriste u dužem vremenskom periodu;
 • Unutrašnji život udruženja – ukoliko ne uradite preregistraciju možete da dođete u situaciju da zakočite i poremetite unutrašnji život udruženja. Na primer ukoliko ističe mandat zakonskom zastupniku (predsedniku, predsedniku izvršnog / upravnog odbora i dr) a niste izvršili usklađivanje na vreme, mogu se postaviti pitanja punovažnosti određenih odluka u vakum periodu – tj. periodu između prestanka mandata zakonskog zastupnika i donošenja rešenja o preregistraciji. Postoji mogućnost da se pojavi niz »problematičnih« situacija koje onda moraju prvo da sačekaju završetak preregistracije da bi se rešavale. Kao što je navedeno gore, rešenje o preregistraciji se donosi u roku od 30 dana (ukoliko su svi papiri u redu), a to ponekad može biti suviše dugačak period.

 

prethodna strana ___________________________________ sledeća strana

Pravne forme za obavljanje delatnosti  
Registracija DOO  
Registracija preduzetnika  
Registracija udruženja  
Porezi i Poreska uprava  
PDV – Porez na dodatu vrednost  
Doprinosi za osiguranje osnivača  
Porez na dobit i na sam. delatnost  
Paušalno oporezivanje  
Uporedni prikaz poreza i doprinosa  
Fiskalna kasa  
Poreska prijava  
Lokalna komunalna taksa  
Računovodstvo  
Banke  
Sredstva za započinjanje posla  
Poslovanje sa inostranstvom  
Radnici  
Godišnji porez na dohodak građana  
Unakrasno procenjivanje imovine  
Zakon o sprečavanju pranja novca  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Koristimo nezavisne kompanije za oglašavanje da bismo prikazivali oglase kada posetite naš veb sajt. Ove kompanije mogu da koriste informacije (izuzev imena, adrese, adrese e-pošte ili telefonskog broja) koje se odnose na vaše posete ovom i drugim veb sajtovima kako bi vam obezbedile oglase o robi i uslugama koje vas interesuju. Ako želite više informacija o ovoj praksi, kao i o mogućnostima da tim kompanijama ne dozvolite korišćenje navedenih podataka, kliknite ovde.  
   

Sadržaj ove knjige (internet strane) smatra se autorskim delom, osim delova sadržaja za koje je naveden izvor, i zaštićen je zakonom. Nije dozvoljeno kopiranje ili umnožavanje sadržaja ove knjige (internet strane) u bilo kom obliku (pisanom, elektronskom) osim u slučajevima za koje je tačno navedeno da je to moguće. Kopiranje, umnožavanje ili pozivnje na sadržaj ove knjige (internet strane) dozvoljeno je isključivo uz tačno navođenje imena autora i strane u knjizi (adrese internet strane). U slučaju nepoštovanja autorskih prava autor može tražiti naknadu štete. Autor je napisao ovu knjigu (internet stranu) sa raspoloživim znanjem i u uverenju da je sve napisano tačno i istinito. Autor se odriče odgovornosti od nastanka bilo kakve štete u slučaju da je čitalac ove knjige (internet strane) prihvatio sadržaj ove u knjge (internet strane) kao zvanične podatke državnih organa Republike Srbije. Ukoliko je autor sadržajem ove knjige narušio autorsko pravo nekog drugog autora, autor ove knjige (internet strane) moli da mu se to prijavi, kako bi otklonio narušavanje prava.

Copyright © 2005-2010 - Mena Consulting d.o.o. Beograd Kedrova 4, 11030 Beograd, Srbija