PRETRAGA REGISTRA POSLOVNIH RAČUNA

pretraga-provera.com
Kriterijumi za pretragu
Broj računa u banci
Matični broj pravno lica ili preduzetnika
Poreski identifikacioni broj PIB
Naziv ili deo naziva korisnika računa
Mesto sedišta korisnika računa

Rezultat pretrage
Broj poslovnog računa koji je otvoren u banci
Pun naziv korisnika računa
Adresa, mesto sedišta i opština korisnika računa
Opis delatnosti korisnika računa
Naziv banke u kojoj je otvoren račun
PIB i matični broj korisnika računa
Datum otvaranja, promene i ažuriranja računa
Status računa-uključen u platni promet, blokiran po osnovu prinudne naplate i dr.

Napomena: Donja pretraga je direktno sa sajta Narodne banke Srbije (www.nbs.rs) te Vas molimo da se pridržavate uslova korišćenja njihovog sajta. Ovde možete pročitati Uslove korišćenja sajta Narodne banke Srbije.

Napomena - zakonski osnov:

Zakon o platnom prometu (’’Službeni list SRJ’’, 3/2002, prva izmena ’’Službeni list SRJ’’, 5/2003. godine, druga izmena ’’Službeni glasnik RS’’ 43/2004) - Član 45. :
Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije dostave podatke koji identifikuju klijenta i račune klijenata po nazivu i broju odmah posle otvaranja, odnosno gašenja tih računa, kao i podatke iz evidencija o izvršenom platnom prometu prema jedinstvenom planu računa, kao i druge podatke, u rokovima koje propiše Narodna banka Srbije.
Narodna banka Srbije vodi jedinstveni registar računa banaka, pravnih lica i fizičkih lica koja obavljaju delatnost.
Registar računa iz stava 2. ovog člana je javna knjiga i podaci iz tog registra su javni, osim podataka za koje je drugim zakonom utvrđeno da su tajni.

Mena Consulting d.o.o. Beograd, Srbija

Kontakt - Uslovi korišćenja - Mapa sajta - Politika privatnosti - Reklamirajte se na ovom sajtu