Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ф - Грађевинарство - Изградња осталих грађевина
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 42 - Изградња осталих грађевина

Обухвата изградњу осталих грађевина. Овде спадају новоградња, поправке, доградња и адаптација, постављање монтажних зграда или објеката на градилишту, као и грађевине привременог карактера.

Обухвата се изградња (сложених, тешких) грађевина као што су аутопутеви, путеви, улице, мостови, тунели, железничке пруге, аеродромске стазе, пристаништа и други објекти на води, системи за наводњавање, канализациони системи, индустријска постројења, цевоводи и електрични водови и спортска игралишта. Ови радови могу се обављати за сопствени рачун или за накнаду.

Део радова, а понекад и целокупне радове, могу да обављају подизвођачи.

Ако се обављају само специјализовани делови грађевинског процеса, онда се делатност сврстава у област 43.

 

Грана 42.1 - Изградња путева и железничких пруга

Обухвата:

 • изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева за возила и пешаке
 • површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима:
  • асфалтирање путева
  • бојење и обележавање ознака на путевима
  • постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
 • изградњу аеродромских писта

Не обухвата:

 • постављање уличне расвете и електричне сигнализације,
 • архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1
 • руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1

Обухвата:

 • изградњу железничких пруга и подземних железница

Не обухвата:

 • постављање расвете и електричне сигнализације, дел. 43.21
 • архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1
 • техничко руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1

Обухвата:

 • изградњу мостова, укључујући и мостове за уздигнуте аутопутеве (вијадукте)
 • изградњу тунела

Не обухвата:

 • постављање расвете и електричне сигнализације, дел. 43.21
 • архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1
 • руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1

 

Грана 42.2 - Изградња цевовода, електричних и комуникационих водова

Обухвата изградњу цевовода за транспортовање течности и изградњу међусобно повезаних зграда и грађевина које чине саставни део тих система.

Обухвата:

 • изградњу осталих грађевина за:
  • цевоводе за пренос на велике даљине и градске цевоводе (међумесни и локални цевоводи)
  • главне доводе и мрежу
  • системе за наводњавање (канали)
  • резервоаре
 • изградњу:
  • одводних система (колектора), укључујући и поправке
  • постројења за депоновање отпадних вода
  • црпних станица
 • копање бунара

Не обухвата:

 • руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 71.12

Обухвата изградњу водова за дистрибуцију електричне енергије и телекомуникација и изградњу међусобно повезаних зграда и грађевина које чине саставни део тих система.

Обухвата:

 • изградњу осталих грађевина за:
  • међумесне и локалне комуникационе и енергетске далеководе и мрежу
  • електране

Не обухвата:

 • руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 71.12

 

Грана 42.9 - Изградња осталих грађевина

Обухвата:

 • изградњу:
  • водених путева, пристаништа, марина, устава и др., као и извођење речних радова (утврђивање обала)
  • брана и насипа
 • ископавање (багеровање) водених путева

Не обухвата:

 • руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 71.12

Обухвата:

 • изградњу индустријских постројења, осим зграда као што су:
  • рафинерије
  • постројења хемијске индустрије
 • изградњу грађевина које нису зграде, као што су:
  • спортски објекти на отвореном
 • опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр. мелиорацијом, изградњом путева итд.)

Не обухвата:

 • монтажу индустријских апарата и опреме, дел. 33.20
 • парцелисање земљишта без опремања потребном инфраструктуром, дел. 68.10
 • услуге руковођења пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 71.12

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла