Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor J - Informisanje i komunikacije - Telekomunikacije
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 61 - Telekomunikacije

Obuhvata aktivnosti kojima se pružaju telekomunikacione i srodne usluge, tj. svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) u vidu signala, korišćenjem žičanih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetskih sistema. Prenosni uređaji kojima se podržavaju te aktivnosti mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija. Zajednička osobina ovih aktivnosti jeste prenos sadržaja bez njegovog stvaranja. Nivoi razvrstavanja zasnivaju se na vrsti upotrebljene infrastrukture.

U slučaju prenosa televizijskog signala može biti uključeno povezivanje kompletnih televizijskih kanala (proizvedenih u del. 60) u programske pakete koji se zatim distribuiraju.

 

Grana 61.1 - Kablovske telekomunikacije

Obuhvata aktivnosti koje se odnose na rukovanje, održavanje ili omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture. Prenosni uređaji kojima se podržavaju te aktivnosti mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija.

Obuhvata:

 • upravljanje, održavanje ili obezbeđivanje kapaciteta za svako emitovanje prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture, uključujući:
  • upravljanje i održavanje prenosnih i komuntacionih uređaja kojima se obezbeđuje distribucija signala do konkretne tačke, odakle se signal može prenositi preko zemaljskih linija, mikrotalasa ili kombinacijom zemaljskih linija i satelitskih veza:
  • upravljanje kablovskim distributivnim sistemom (npr. za distribuciju podataka i televizijskih signala)
 • isporučivanje telegrafskih i drugih nezvučnih komunikacija korišćenjem sopstvenih uređaja
 • kupovinu pristupa mreži i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje telekomunikacionih usluga poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem kapaciteta te mreže
 • obezbeđivanje internet pristupa od strane operatora kablovske infrastrukture

Ne obuhvata:

 • preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90

 

Grana 61.2 - Bežične telekomunikacije

Obuhvata aktivnosti koje se odnose na upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem bežične telekomunikacione infrastrukture. Ovi uređaji omogućavaju višesmeran prenos elektromagnetskim talasima i mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija.

Uključene su i aktivnosti koje se odnose na održavanje i upravljanje, kao i mobilnih i drugih bežičnih telekomunikacionih mreža.

Obuhvata i kupovinu pristupa i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje bežičnih telekomunikacionih usluga (izuzev satelitskih) poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem ovog kapaciteta.

Takođe obezbeđuje internet pristup od strane operatora bežične infrastrukture.

Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.

 

Grana 61.3 - Satelitske telekomunikacije

Obuhvata upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem satelitske telekomunikacione infrastrukture. Uključena je i isporuka korisnicima vizuelnih, zvučnih i tekstualnih programa primljenih od kablovskih mreža ili radio-mreža, preko satelitskih sistema.

Jedinice koje su svrstane u ovu delatnost obično ne proizvode programe.

Obuhvata i internet pristup od strane operatora satelitske infrastrukture.

Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.

 

Grana 61.9 - Ostale telekomunikacione delatnosti

Obuhvata:

 • snabdevanje specijalnim telekomunikacionim uslugama kao što su satelitsko praćenje, komunikaciono daljinsko merenje i rad radarske službe
 • upravljanje radom satelitskih terminala i uređaja operativno povezanih s jednim ili više zemaljskih komunikacionih sistema koji mogu da prenose signale ka satelitskom sistemu ili da ih primaju od satelitskog sistema
 • omogućavanje mrežnog pristupa internetu između korisnika i operatora internet usluga, koji nije u vlasnišvtu ili koji nije pod kontrolom operatora internet usluga kao što je pristup internetu
 • omogućavanje telefonskog i internet pristupa preko slobodno dostupnih uređaja
 • pružanje telekomunikacionih usluga preko postojećih telefonskih veza:
  • pružanje usluga konverzacije preko interneta
 • kupovina i preprodaja kapaciteta mreže bez pružanja dodatnih usluga

Ne obuhvata:

 • omogućavanje pristupa internetu od strane operatora telekomunikacione infrastrukture, del. 61.10-61.30

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla