Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор К - Финансијске делатности и делатност осигурања - Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Област 65 - Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања

Обухвата услуге осигурања путем продаје полиса животног, рентног (ануитетног) и неживотног осигурања и инвестирање прихода од премија с циљем формирања портфолија финансијских средстава који ће се користити за намирење одштетних захтева власника полиса у будућности. Укључује обезбеђење директног осигурања, као и реосигурање.

 

Грана 65.1 - Осигурање

Обухвата животно осигурање са значајним елементима штедње или без њих и неживотно осигурање.

Обухвата услуге осигурања путем продаје полиса животног осигурања и рентног (ануитетног) осигурања, полиса осигурања од инвалидитета, од смрти изазване несрећним случајем и од губитка дела тела или оштећења функционалности телесних органа (са значајним елементима штедње или без њих).

Обухвата:

 • пружање услуга осигурања, осим услуга животног осигурања:
  • од несрећа и пожара
  • здравствено осигурање
  • осигурање путника
  • осигурање имовине
  • осигурање моторних возила, бродова, авиона, транспортно осигурање
  • од новчаних губитака и од одговорности
  • стандардизоване гаранцијске шеме, на пример, кредитне гаранције, које функционишу у складу са принципима неживотног осигурања који се односе на процену ризика, формирање резерви итд.

 

Грана 65.2 - Реосигурање

Обухвата преузимање укупног ризика или дела ризика у вези са постојећом полисом осигурања иницијално издатом од стране других друштава за осигурање.

 

Грана 65.3 - Пензијски фондови

Обухвата правне субјекте, тј. фондове (планове или програме) организоване у циљу исплате пензија искључиво за чланове фонда или запослене улагача у пензијски фонд.

Обухвата појединачне и групне пензионе планове, планове са унапред утврђеним исплатама пензија, као и планове где се висина пензије утврђује на основу доприноса, тј. улагања чланова.

Не обухвата:

 • управљање пензијским фондовима, дел. 66.30
 • програме обавезног социјалног осигурања, дел. 84.30

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла